Die Bruchzahlen (Дробові числівники)

Дробві числівники утворюються від кількісніх за допомогою суфікса -tel (від 2 до 19 включно) і суфікса -stel (від 20 і вище).

Дробові числівники вживаються перед назвою міри і ваги, вони пишуться з маленької букви і не відмінюються. На­приклад:

zwei fünftel Liter Wasser — 2/5 літра води

drei viertel Kilogramm Brot — 3/4 кілограми хліба

 

В усіх інших випадках дробові числівники є іменниками середнього роду і пишуться з великої букви.

 1/4 —das (ein) Viertel

1/30 — das (ein) Dreißigstel

4/5 — vier Fünftel

 

Дробовий числівник 1/3 має особливу форму: ein Drittel, а дробовий чіслівник 1/8 пишеться з одним t: ein Achtel.

 

Дробовий числівник 1/2 має дві форми вживання:

1)halb (у короткій формі, без іменника):

um halb neun – о пів на дев’яту

2) halb (у повній формі перед іменником):

eine halbe Stunde – півгодини

ein halbes Jahr – півроку

В останньому випадку halb відмінюється як прикметник.

 

Зверніть увагу на такі дробові числівники:

1 1/2 — anderthalb (або eineinhalb)

2 1/2 — zweieinhalb і т. д.

В німецькій мові на відміну від української іменник після порядкового числівника вживається у множині.

Порівняйте:

anderthalb Seiten – півтори сторінки

zweieinhalb Stunden – дві з половиною години

 

Десяткові дроби (die Dezimalzahlen) виражаються кількіс­ними числівниками і читаються так:

0,5 – Null Komma fünf

2,7 — zwei Komma sieben

0,0252 — Null Komma Null zwei fünf zwei

Die Kardinalzahlen (Порядкові числівники)

Порядкові числівники утворюються від кількісних чис­лівників за допомогою суфікса -t (числівники від 2 до 19 включно) та суфікса -st (числівники від 20 і вище).

Порядкові числівники вживаються з означеним артиклем (артикль позначає рід іменника).

Порядкові числівники від 2 до 19

Порядкові числівники від 20 і вище

Примітка

Назва числ. + суф. -t Назва числ. + суф. -st
der 2. – der zweite

der 4. – der vierte

der 6. – der sechste

der 20. – der zwanzigste

der 33. – der dreiunddreißigste

der 100. – der hundertste

Числівники, які утворюють­ся не за основним пра­вилом:

der erste — перший

der dritte — третій

der achte — восьмий

Числівник сьомий має дві форми: der siebente і der siebte.

Порядкові числівники відмінюються як прикметники (слабка відміна прикметніків) і отримують відмінкові закінчення.

  m.                                   f.                                    n.                                       Pl.

N.     der vierte Ball              die vierte Puppe            das vierte Buch               die vierten Brille

G.     des vierten Balls          der vierten Puppe         des vierten Buches         der vierten Brille

D.    dem vierten Ball           der vierten Puppe         dem vierten Buch           den vierten Brillen

Akk. den vierten Ball           die vierte Puppe            das vierte Buch                die vierten Brille

 

z. B.: Am zwölften April 1961 startete der erste Weltraumflie­ger in den Kosmos. Man nann­te ihn den Kolumbus des zwan­zigsten Jahrhunderts. – 12 квітня 1961 року пер­ший у світі льотчик-космонавт стартував у космос. Його на­звали Колумбом двадцятого століття.

При зазначенні дат порядкові числівники зазвичай позна­чаються на письмі цифрами. В цьому випадку в німецькій мові після цифри ста­виться крапка, яка замінює суфікс і відмінкове закінчення, der 1. September (der erste …) – перше вересня, der 20. Juni (der zwanzigste …) – двадцяте червня.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Die Ordinalzahlen (Кількісні числівники)

Кількісні числівники від 1 до 12 за своїм словотворен­ням прості.

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

 

Числівник один має форму eins, якщо за ним не стоїть іменник.

Якщо після числівника один стоїть іменник, то вживається форма ein, eine, ein. Числівник ein, eine, ein відмінюється як не означений артикль.

Ich komme morgen um eins. – Я прийду завтра о першій годині (ночі, дня).

Der Schüler zählt: eins, zwei, drei. – Учень лічить: один, два, три.

Er hat nur ‘ein Buch und ‘eine Zeitschrift genommen. – Він узяв тільки одну книж­ку і одну газету.

Ich brauche nur ‘einen Blei­stift. – Мені потрібний тільки один олівець.

 

До простих числівників належать також:

100 — hundert,

1000 — tausend,

1 000 000 — eine Million,

1 000 000 000 — eine Milliarde,

das Dutzend — дюжина.

Примітка. Числівники hundert і tausend можуть вживатися і як іменники —das Hundert, das Tausend.

Порівняйте:

hundert Menschen

Hunderte von Menschen

tausend Autos

Tausende von Autos

сто чоловік

сотні людей

тисяча автомобілів

тисячі автомобілів

В сучасній німецькій мові замість zwei іноді вживається стара форма zwo. Нанр., в радіопередачах при позначенні часу: Es ist zwo Uhr.— Друга година.

Решта кількісних числівників утворюється так:

Числа від 13 до 19:

Назви сотень:

Назви одиниць+числівн. zehn Назви одиниць+числівн. hundert
— dreizehn

— vierzehn

— fünfzehn

— sechzehn (корінь втрачає-s)

— siebzehn (корінь втрачає -еп)

— achtzehn

— neunzehn

100 — (ein) hundert

200 — zweihundert

300 — dreihundert

400 — vierhundert

500 — fünfhundert

600 — sechshundert

700 — siebenhundert

800 — achthundert

900 — neunhundert

Назви десятків:

Назви тисяч:

Назви одиниць + суфікс -zig Назви одиниць + числівн. tausend
20 — zwanzig (змінюється корінь)

30 — dreißig (змінюється суфікс)

40 — vierzig

50 — fünfzig

60 — sechzig (корінь втрачає s)

70 — siebzig (корінь втрачає -еп)

80 — achtzig 90 — neunzig

1000— (ein)tausend

2000 — zweitausend

3000 — dreitausend

4000— viertausend

5000 — fünftausend

6000 — sechstausend

7000 — siebentausend

8000 — achttausend

9000 — neuntausend

Двозначні числівники від 21 до 99 (крім назв десятків) утво­рюються так: спочатку назва одиниць, далі сполучник und, а по­тім назва десятка, причому все пишеться одним словом:

25 — fünfundzwanzig

36 — sechsunddreißig

68 — achtundsechzig

 

Між кількісними числівниками в німецькій і українській мовах є такі відмінності:

Перша відмінність: кількісні числівники в німецькій мові не відмінюються.

Wir haben zwei Rechenaufgaben gelöst- Ми розв’язали дві задачі.

Ich konnte zwei Rätsel nicht erraten.  – Я не могла відгадати двох загадок.

 

Друга відмінність: у німецькій мові кількісні числів­ники не впливають на відмінок означуваного іменника.

Порівняйте:

zwei Jahrhunderte  – два століття

fünf Jahrhunderte  – п’ять століть

 

Третя відмінність стосується утворення складних числівників від 21 до 99. У німецькій мові назва одиниць стоїть перед назвою десятків, а в українській — навпаки.

Порівняйте:

25 — fünfundzwanzig

36 — sechsunddreißig

99 — neunundneunzig

 

Є різниця і в написанні числівників у німецькій мові порівняно з українською. В німецькій мові всі числівники пишуться як одне слово; окремо пишуться, причому з великої букви, тільки назви мільйонів і мільярдів.

Наприклад:

27 — siebenundzwanzig

148 — hundertachtundvierzig

2561 — zweitausendfünfhunderteinundsechzig

5 432 563 — fünf Millionen vierhundertzweiunddreißigtausendfünfhundertdreiundsechzig.

Примітка. В німецькій мові назва року на відміну від української мови не порядковий числівник, а кількісний. Крім того, літочислення прово­диться в німецькій мові звичайно по сотнях, а не по тисячах; тисячі пере­водяться в сотні. Наприклад: 1961 рік (тисяча дев’ятсот шістдесят перший рік) — neunzehnhunderteinundsechzig.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями