DIE KOMPARATIONSSTUFEN DER ADJEKTIVE (СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ)

Якісні прикметники мають у німецькій мові, як і в українській, три ступені порівняння: звичайний (der Posi­tiv), вищий (der Komparativ) і найвищий (der Super­lativ).

Якщо після прикметника у звичайному ступені стоїть порівняння, то вживається сполучник wie.

Наприклад:

Dieses Modell ist ebenso interessant wie das andere. Ця модель така ж цікава, як і інша.

Вищий ступінь утворюється за допомогою суфікса -ег. Більшість прикметників з кореневими голосними а, о, u приймають умлаут. Наприклад:

kalt — холодний  kält-er          — холодніший

rot — червоний   röt-er — червоніший

kurz — короткий kürz-er        — коротший

Найвищий ступінь утворюється за допомогою су­фікса -(e)st. Більшість прикметників з кореневими голосними а, о, u приймають умлаут.

Прикметники мають у найвищому ступені суфікс -est, якщо їхня основа закінчується на d, t, z, ß, sch, а в інших випадках суфікс -st:

kalt — der, die, das kält-est-e

rot — der, die, das röt-est-e

kurz —der, die, das kürz-est-e

klein — der, die, das klein-st-e

Крім цієї форми найвищого ступеня, є ще й інша — am… (e)sten:

am kältesten am kürzesten

Примітка 1. Форма am… sten—застигле сполучення даваль­ного відмінка з прийменником, що злився з артиклем: an+dem = am.

Примітка 2. Деякі прикметники не приймають умлаута у ви­щому і найвищому ступенях:

 • mit dem Diphtong au: laut – lauter – am lautesten
 • auf-el, -er, -en, -bar, -sam, -haft, -ig, -lich, -e: dunkel, folgsam, nahrhaft, schuldig, gerade
 • die einsilbigen Adjektive:blank, brav, bunt, froh, falsch, flach, hohl (полый), kahl, klar, knapp, matt, platt, plump, rasch, roh, sanft, satt, schlaff (вялый, обессиленный, дряблый), schlank, starr, stolz, stumpf, toll, voll, wahr, zahm (ручной, домашний (о звере), кроткий, послушный), zart

а) прикметники з дифтонгом au:

laut (голосний), faul (лінивий) та ін

Пор.: laut    lauter am lautesten der (die, das) lauteste

б) прикметники з суфіксами -ig, -er, -el, -bar, -en,  -sam, -haft,  -lich, -e: mutig (мужній), munter (бадьорий), dunkel (темний), dankbar (вдячний) та ін.

Пор.: mutig mutiger am mutigsten der (die, das) mutigste

в) Деякі односкладові прикметники, наприклад: froh (радісний), klar (ясний), rasch (швидкий), voll (повний), blank (яскравий), brav (добрий), bunt (барвистий), froh (радісний), falsch (помилковий, неправильний), flach (плаский), hohl (порожнистий), kahl (лисий), klar (ясний), knapp (обмежений), matt (тьмяний), platt (плаский), plump (незграбний), rasch (стрімкий), roh (грубий), sanft (м’який), satt (ситий), schlaff (в’ялий), schlank (стрункий), starr (жорсткий), stolz (гордий), stumpf (тупий), toll (шалений), voll (повний), wahr (правдивий), zahm (ручний, покірний), zart (ніжний) та ін.

Пор.:

klar — klarer — am klarsten — der (die, das) klarste

 

Komparativ вживається у реченні:

 а) як о з н а ч е н н я:

Das Flugzeug TU 104 hat eine größere Geschwindigkeit als das Flugzeug IL 18.

Літак ТУ-104 має більшу швидкість, ніж літак 1Л-18. (größere — означення)

б) як предикатив:

In der Antarktis ist das Klima kälter als in der Arktis. В Антарктиці клімат холод      ніший, ніж в Арктиці. (kälter — предикатив)

Якщо після прикметника у вищому ступені вживається порівняння, то вживається, як це видно з наведених прикладів, сполучник als (ніж). Перед als у німецькій мові кома не ставиться (на відміну від українського ніж).

 

Superlativ вживається у реченні так само, як і Komparativ.

а) як о з н а ч е н н я:

Das kälteste Klima auf der Erde ist in der Antarktis und in der Arktis.

Найхолодніший клімат на землі в Антарктиці і Арктиці.

Найвищий ступінь як означення вживається, як правило, з означеним артиклем.

б) як предикатив:

Як предикатив вживаються обидві форми найвищого ступе­ня: з означеним артиклем і форма аm …sten.

Наприклад:

In Berlin gibt es viele breite Straßen; die Gartenstra­ße ist die breiteste.

Am Goetheplatz ist die Gartenstraße am breitesten.

У Берліні багато широких вулиць; Садова — найширша.

Біля площі Гете Садова найширша.

 

Деякі прикметники та прислівники утворюють ступені порівняння не за загальними правилами:

а) Ступені порівняння утворюються від різ­них коренів:

gut — besser —  am besten — der (die, das) beste

viel — mehr — am meisten — die meisten

gern — lieber — am liebsten — der (die, das) liebste

oft — öfter — am häufigsten — der (die, das) häufigste

 

Порівняйте з українськими прикметниками:

гарний — кращий — найкращий; поганий — гірший — найгірший.

gut — besser — am besten, der (die, das) beste)

 

б) прикметники, які утворюють ступені порівняння за допомогою чергування приголосних:

nah(e) —  näher — am nächsten — der (die, das) nächste

hoch — höher — am höchsten — der (die, das) höchste

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE (ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ)

Відмінювання прикметників у німецькій мові на від­міну від української мови залежить від того, чи стоїть перед іменником, крім прикметника, супровідне слово (артикль або займенник), чи його немає.

Якщо супровідне слово (артикль, займенник) ясно визна­чає відмінок, рід або число, то прикметник приймає закінчення -е або -еn.

Наприклад:

Der letzte Roman dieses berühmten Schriftstellers hatte einen großen Erfolg. Останній роман цього видатного письменника, мав великий успіх.

Якщо супровідного слова немає або якщо воно не досить чітко показує відмінок, рід або число, то сам прикметник при­ймає закінчення, з яких видно відмінок, рід і число іменника, до якого відноситься прикметник.

Наприклад:

Dieser Artikel war von großer Bedeutung. Ця стаття мала велике значення.

Wir besuchen dieses Theater mit großem Vergnügen. Ми відвідуємо цей театр звеликим задоволенням.

Залежно від того, які закінчення приймає прикметник, роз­різняють три види відміни: слабку, сильну і змішану.

 

Слабка відміна прикметників

(Die schwache Deklination der Adjektive)

 

Прикметник відмінюється за слабкою відміною:

 1. l. після означеного артикля;
 2. після вказівних займенників: dieser, jener, solcher, derjenige, derselbe;
 3. після питального займенника: welcher
 4. після невизначеного займенника: jeder
 5. після займенників: alle, beide, irgendwelche , keine, sämtliche im Pl.;
 6. після присвійних займенників у множині: meine, deine, seine, ihre, unsere, eure

Singular

(однина)

Plural

(множина)

Kasus

(відмінок)

Maskulinum

(чол. рід)

Femininum

(жін. рід)

Neutrum

(сер. рід)

Nom. der alte Mann die junge Frau das kleine Kind die kleinen Kinder
Gen. des alten Mannes der jungen Frau des kleinen Kindes der kleinen Kinder
Dat. dem alten Mann der jungen Frau dem kleinen Kind den kleinen Kindern
Akk. den alten Mann die junge Frau das kleine Kind die kleinen Kinder

Запам’ятайте:

Прикметники, які належать до слабкої відміни, приймають у називному відмінку однини всіх трьох родів і в знахідному відмінку однини середнього і жіночого роду закінчення -е, а в усіх інших відмінках однини і множини закінчення -еп.

 

Сильна відміна прикметників

(Die starke Deklination der Adjektive)

Прикметники відмінюються за сильною відміною, якщо перед ними не стоїть супровідне слово (займенник, артикль).

Запам’ятайте:

Прикметники, які належать до сильної відміни, приймають у всіх відмінках однини і множини закінчення означеного ар­тикля, але в родовому відмінку чоловічого і середнього роду замість закінчення -es вживається закінчення -en.

Singular

Plural

Kasus Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ heißer Tee heiße Milch heißes Wasser gute Taten
Genitiv heißen Tees heißer Milch heißen Wassers guter Taten
Dativ heißem Tee heißer Milch heißem Wasser guten Taten
Akkusativ heißen Tee heiße Milch heißes Wasser gute Taten

У множині після: viele (багато), wenige (небагато), einige (декілька), etliche (кілька), mehrere (кілька), manche (деякі), andere (інші), folgende (наступні), verschiedene (різні), після кількісних числівників (Kardinalzahlen) – zwei, drei, та ін.

Kasus

Plural

Nominativ drei neue Zeitschriften viele nette Leute
Genitiv dreier neuer Zeitschriften vieler netter Leute
Dativ dreien neuen Zeitschriften vielen netten Leuten
Akkusativ drei neue Zeitschriften viele nette Leute

У множині і однині – після відносних займенників dessen, deren, wessen.

Відмінювання прикметників з неозначеним артиклем, заперечним займенником kein, присвійними займенниками mein, dein та ін.

 

Змішана відміна прикметників

(Die gemischte Deklination der Adjektive)

Неозначений артикль, заперечний займенник kein і присвійні займенники не в усіх відмінках однини показують від­мінок, рід і число іменників чоловічого і середнього роду. В цьому випадку відмінок, рід або число виражається самим прикметником, який приймає закінчення сильної (займеннико­вої) відміни; в інших відмінках він має закінчення слабкої (іменної) відміни.

Прикметник відмінюється за змішаною відміною:

 1. l. після неозначеного артикля в однині;
 2. після присвійних займенників у однині;
 3. після kein.

Kasus

Maskulinum Femininum

Neutrum

Nominativ ein alter Mann eine junge Frau ein kleines Kind
Genitiv eines alten Mannes einer jungen Frau eines kleinen Kindes
Dativ einem alten Mann einer jungen Frau einem kleinen Kind
Akkusativ einen alten Mann eine junge Frau ein kleines Kind

Примітки:

 1. l. Після ihr та після wir прикметник відмінюється переважно за слабкою відміною (wir frohen Menschen, ihr fleißigen Kinder).

але: wir alle, ihr alle, wir beide, ihr beide, auch wir beiden, ihr beiden

 1. Прикметники, що закінчуються на -a, які походять від іменників, не відмінюються (eine rosa Blume, eine prima Idee).
 2. Прикметники, що закінчуються на -er, які утворилися з географічних назв, не відмінюються (Der Hamburger Hafen; in der Berliner S – Bahn).
 3. Прикметники, які закінчуються на -el, при відмінюванні втрачають -e (dunkel – dunkler).
 4. Два або більше прикметників, які вживаються один за одним, при відмінюванні отримують однакові закінчення (der interessante neue italienische Film).

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями