DAS UNPERSÖNLICHE PRONOMEN „es“ (БЕЗОСОБОВИЙ ЗАЙМЕННИК „es“)

Безособовий займенник es не відмінюється.

 

Він вживається:

1) як підмет у безособових реченнях з безосоовими дієсловами, які означають явища природи:

Es ist kühl. — Прохолодно.

Es regnet. — Йде дощ.

2) як особовий займенник:

Hast du das Zimmer schon gesehen? – Ja ich habe es schon gesehen.

Ти вже бачив кімнату? – Так, я її вже бачив.

3) як вказівний займенник (тоді він є синонімом до вказівного займенника “das”)

Es ist mein Zimmer. – Це моя кімната.

4) у конструкціях з безособовим пасивом:

Es wird in der Stunde nicht gesprochen. – На уроці не розмовляють.

 

INDEFINITPRONOMEN (НЕОЗНАЧЕНІ І ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ)

До найбільш вживаних неозначених займенників на­лежать:

man — (не перекладається)

jemand — хтось, хто-небудь

jeder, jedes, jede — кожний, всякий; кожне, всяке; кожна, всяка

alle — всі

einige — деякі

viele — багато хто

beide — обидва, обидві

wenige — мало хто

etwas — щось, що-небудь

 

До заперечних займенників належать:

kein, keine — ніякий, ніяке, ніяка

niemand — ніхто

nichts — ніщо

 

Займенник man не відмінюється. Він є завжди підметом не­означено-особового речення.

Man liest.    Читають.

Man spielt.  Грають.

 

Займенник jemand у розмовній мові не змінюється.

Haben Sie dort jemand gesehen? Ви кого-небудь там бачили?

 

Проте займенник jemand може змінюватися як неозначений артикль. Ця форма дається звичайно лише в словниках для того, щоб показати керування дієслова, особливо, якщо воно розходиться з українською мовою.

 

Порівняйте: begegnen (jemandem)—зустрічати (кого-небудь)

 

 Займенник jeder, -es, -е має тільки форму однини і відмі­нюється як означений артикль.

 

Відмінок Однина
Чоловічий

рід

Середній

рід

Жіночий

рід

Nom. jeder jedes jede
Gen. jedes jedes jeder
Dat. jedem jedem jeder
Akk. jeden jedes jede

 

Цей займенник вживається і як іменник, і як прикметник.

 

Порівняйте:

In unserem Land muss jeder arbeiten, (як іменник)

В нашій країні кожен по­винен працювати.

 

Jedes siebenjährige Kind muss zur Schule gehen, (як прикметник)

Кожна семирічна дитина повинна відвідувати школу.

 

Unsere Verfassung sichert jedem das Recht auf Arbeit, Bil­dung und Erholung, (як іменник)

Наша Конституція гаран­тує кожному право на працю, освіту і відпочинок.

 

Jeder не має множини, у множині замість нього вживається займенник alle.

 

Порівняйте:

Jedes siebenjährige Kind muss zur Schule gehen.

Alle siebenjährigen Kinder müssen zur Schule gehen.

 

Займенники alle, einige, viele, beide і wenige вживаються тільки у множині і відмінюються як означений артикль:

 

Відмінок Множина
Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

alle

aller

allen

alle

einige

einiger

einigen

einige

viele

vieler

vielen

viele

 

Ці займенники вживаються як іменники і прикметники.

 

Порівняйте:

Viele Menschen kamen zur Versammlung, (як прикмет­ник)

На збори прийшло багато народу.

 

Viele kamen zur Versam­mlung. (як іменник)

Багато хто прийшов на збори.

 

Займенник etwas відрізняється від інших неозначених займенників тим, що він показує не на неозначену особу, а на неозначений предмет.

 

 „Sie haben іш Lesesaal etwas vergessen!“ sagte mir die Bibliothekarin.

Wissen Sie nicht, ob sie sich in der Buchhandlung etwas ge­kauft hat?

 

«Ви щось забули в читаль­ному залі!» — сказала мені бі­бліотекар.

 

Ви не знаєте, чи купила вона що-небудь у книгарні?

 

 

Займенник etwas не змінюється. В мові він часто вживається в сполученні з різними прийменниками.

 

Plötzlich erinnerte sich die Großmutter an etwas und kehrte nach Hause zurück.

Раптом бабуся щось згадала і повернулась додому.

 

Займенники kein, keine заперечують тільки іменник і стоять перед ним.

В українській мові займеннику kein не завжди відповідає займенник ніякий. Тому під час перекладу українською мовою речень з kein слід підбирати потрібне заперечення.

 

Der Schüler führte ein Bei­spiel an. Учень навів приклад.

Sie wollte keine andere Reise unternehmen. Вона не хотіла робити ні­якої іншої подорожі.

Kein Schüler wollte das Wettspiel versäumen. Жоден учень не хотів про­пустити змагання.

Der Schüler führte kein Bei­spiel an. Учень не навів ніякого прикладу.

 

У мене нема авторучки. Займенник kein відмінюється в однині як неозначений ар­тикль, а у множині як означений.

 

Відмінок Однина Множина
Чоловічий

рід

Середній

рід

Жіночий

рід

всіх трьох родів
Nom. kein Stuhl kein Heft keine Feder keine Stühle. Federn, Hefte
Gen. keines Stuhles keines Heftes keiner Feder keiner Stühle, Federn, Hefte
Dat. keinem Stuhl keinem Heft keiner Feder keinen Stühlen Federn, Heften
Akk. keinen Stuhl kein Heft keine Feder keine Stühle, Federn, Hefte

 

Заперечні займенники niemand і nichts не змінюються.

 

Niemand wollte zu Hause bleiben. Ніхто не хотів залишатися вдома.

Sie hat nichts geantwortet. Вона нічого не відповіла.

 

Перекладаючи українською мовою речення із займенниками niemand і nichts, треба додавати ще одне заперечення.

 

Порівняйте:

Niemand sprach hier.      Ніхто тут не розмовляв.

Wir haben noch nichts wiederholt. Ми ще нічого не повторили.

 

З наведених прикладів на заперечні займенники kein, nie­mand, nichts видно, що в німецькій мові на відміну від україн­ської вживається тільки одне заперечення.

 

Примітка. Не слід змішувати в мові вживання заперечного займен­ника nichts — нічого з часткою nicht — не.

 

Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Темно. Я нічого не бачу.

Es ist dunkel. Ich sehe nicht. Темно. Я не бачу.

Was schreibst du? — Ich schreibe nichts. Що ти пишеш? — Я нічого не

пишу.

Schreibst du? — Nein, ich schreibe nicht. Ти пишеш? Ні, я не пишу.

 

RELATIVPRONOMEN (ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ)

Відносними займенниками є:

der, das, die, welcher, welches, welche – який, яке, яка, які

 

Займенники der, das, die і welcher, -es, -e відмінюються так:

Відмінок

Однина

Множина всіх трьох родів

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Nom. der, welcher das, welches die, welche die, welche
Gen. dessen dessen deren deren
Dat. dem, welchem dem, welchem der, welcher denen, welchen
Akk. den, welchen das, welches die, welche die, welche

 

Займенники der, das, die мають таке значення, як і welcher, –es, , але в сучасній німецькій мові займенники der, das, die вживаються частіше.

 

Відносні займенники вводять підрядні речення. В підрядних реченнях вони є одночасно і сполучним словом, і членом ре­чення.

 

Der letzte Roman von einem deutschen Schriftsteller, den ich vor kurzem gelesen habe, gefällt mir sehr gut. Останній одного німецького письменника, який я недавно читала, мені дуже подобається.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

INTERROGATIVPRONOMEN (ПИТАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ)

До питальних займенників належать:

wer? хто?

was? що?

welcher? welches? welche? який? яке? яка?

was für ein? was für eine? який? яке? яка? що за?

 

Питальні займенники wer? і was? відмінюються так:

Nom.

wer? (хто?)   was? (що?)

Gen. wessen? (чий? чиє? чия?)
Dat wem? (кому? чому?)
Akk. wen? (кого?)   was? (що?)

 

Займенники wer? і was? стоять завжди в однині і не роз­різняються за родами. Займенник wer? стосується осіб, a was? — предметів. В сучасній німецькій мові займенник was? у давальному відмінку не вживається.

Порівняйте:

Wer antwortet? Хто відповідає?

Der Schüler antwortet. Учень відповідає.

Was liegt auf dem Tisch? Що лежить на столі?

Das Buch liegt auf dem Tisch. На столі лежить книга.

 

Займенник «was?» вживається також тоді, коли запитують про професію.

Was war dein Vater in sei­ner Jugend von Beruf? Ким був за професією твій батько в юності?

Er war Arbeiter. Він був робітником.

Was ist er jetzt? Ким він є зараз?

Er ist Ingenieur. Він інженер.

 

Питальний займенник welcher, –es, відмінюється, як озна­чений артикль.

Відмінок

Однина Множина всіх трьох родів
Чоловічий рід Середній рід

Жіночий рід

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

welcher

welches

welchem

welchen

welches

welches

welchem

welches

welche

welcher

welcher

welche

welche

welcher

welchen

welche

Питальний займенник welcher вживається головним чином як прикметник.

 Welchen Artikel lesen Sie?        Яку статтю Ви читаєте?

Mit welcher Straßenbahn fahren Sie nach Hause?  Яким трамваєм Ви їдете додому?

 

В займеннику was für ein? (що за?) відмінюється тільки ein як неозначений артикль. У множині ein випадає і залишається лише незмінюване сполучення слів was für.

Порівняйте:

Was für eine schöne Stimme! Was für schöne Stimmen!

Що за чудовий голос!  Що за чудові голоси!

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

DEMONSTRATIVPRONOMEN (ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ)

Найбільш вживаними вказівними займенниками є:

dieser, dieses, diese — цей, це, ця

jener, jenes, jene    — той, те, та

solcher, solches, solche — такий, таке, така

das — те, це

es — те, це

Займенники dieser, jener і solcher відмінюються, як означе­ний артикль.

Відмінок

Однина

Чоловічий рід Середній рід

Жіночий рід

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

dieser Garten

dieses Gartens

diesem Garten

diesen Garten

jenes Mädchen

jenes Mädchens

jenem Mädchen

jenes Mädchen

solche Stadt

solcher Stadt

solcher Stadt

solche Stadt

 

Відмінок

Множина всіх трьох родів

Nom. diese Gärten jene Mädchen solche Städte
Gen. dieser Gärten jener Mädchen solcher Städte
Dat. diesen Gärten jenen Mädchen solchen Städten
Akk. diese Gärten jene Mädchen solche Städte

 

Зверніть увагу на збіг форм вказівних займенників у різних відмінках.

Займенники dieser, jener і solcher вживаються здебільшого як прикметники.

Dieser Junge heißt Peter, und jener Junge heißt Willi. – Цього хлопця звуть Петро, а того хлопця звуть Віллі.

Solche Regeln haben wir nicht gelernt. – Такі правила ми не вчили,

 

Займенник solcher, -es, -е звичайно вживається в однині з не­означеним артиклем: ein solcher, ein solches, eine solche або solch ein, solch eine.

В першому випадку займенник solcher відмінюється як прикметник після неозначеного артикля, в другому випадку він не. змінюється.

 

Порівняйте:

ein solcher Mensch

solch ein Mensch

така людина
einem solchen Menschen

solch einem Menschen

такій людині

 

eine solche Übersetzung

solch eine Übersetzung

такий переклад
Mit solch einer Freude агbeitete er! Він працював з такою радістю!
ln diesem Winter herrschte eine solche Kälte, dass viele Obstbäume erfroren. Цієї зими панував такий холод, що багато плодових дерев замерзло

 

Дуже часто трапляються в розмові вказівні займенники das і es.

Наприклад:

Wer ist das? Das ist ein Vertreter unserer Uni.

Es ist ein Vertreter unserer Uni.

Хто це? Це представник нашого університету.
Was ist das? Das (Es) ist das berühmte Goethe- Schiller-Denkmal.  

Що це?

 

Це знаменитий пам’ятник Гете і Шіллеру.
Diesen Sommer fahren wir in die USA. Weißt du das? Ja, ich weiß es. Цього літа ми їдемо в США. Ти  це знаєш? Так, я це знаю.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

DAS REFLEXIVPRONOMEN (ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК)

В німецькій мові є тільки один зворотний займенник sich. Він вживається з інфінітивом дієслова, в 3-й особі однини і множини і у формі ввічливого звертання.

Наприклад:

sich setzen             — сідати

er setzt sich           — він сідає

sie setzt sich          — вона сідає

sie setzen sich       — вони сідають

Sie setzen sich      — Ви сідаєте

 

В інших особах при відмінюванні дієслів з sich вживається знахідний відмінок відповідних особових займенників.

 

Німецьким дієсловам із зворотним займенником sich не зав­жди відповідають українські дієслова з часткою -ся.

Порівняйте:

Jeden Morgen wäscht sie sich mit kaltem Wasser.

Кожного ранку вона вми­вається холодною водою.

In diesem Sommer erholte er sich ausgezeichnet.

Цього літа він чудово від­почив.

 

Примітка. Іноді займенник sich може відповідати українському себе, собі.

 Er sieht sich im Spiegel. – Він бачить себе в дзеркалі.

Sie hat sich eine Uhr gekauft. – Вона купила собі годинник.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

POSSESSIVPRONOMEN (ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

До присвійних займенників належать:

mein — мій, моє; meine — моя

dein — твій, твоє; deine — твоя

sein, seine — його

ihr, ihre — її

unser — наш, наше; unsere — наша

euer — ваш, ваше; eure — ваша

ihr, ihre — їхній

Ihr — Ваш, Ваше; Ihre—Ваша

Присвійні займенники вживаються звичайно як прикметни­ки. Вони стоять перед іменником і узгоджуються з ним у роді, числі і відмінку.

Порівняйте:

Mein Vater ist Ingenieur, und meine Mutter ist Ärztin.

Nimm meinen Bleistift!

Ihr Heft ist immer sauber.

Мій батько — інженер, а моя мати — лікар.

Візьми мій олівець!

Її зошит завжди чистий.

Присвійні займенники відмінюються в однині як неозначе­ний артикль, а у множині як означений.

 

Відмінок

Однина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

mein Bleistift

meines Bleistiftes

meinem Bleistift

meinenBleistift

mein Heft

meines Heftes

meinem Heft

mein Heft

meine Klasse

meiner Klasse

meiner Klasse

meine Klasse

 

Відмінок

Множина всіх трьох родів

Nom. meine Bleistifte, Klassen, Hefte
Gen. meiner Bleistifte, Klassen, Hefte
Dat. meinen Bleistiften, Klassen, Heften
Akk. meine Bleistifte, Klassen, Hefte

На зразок займенника mein відмінюються і всі інші при­свійні займенники.

Зверніть увагу на збіг форм присвійних займенників у різ­них відмінках.

Примітка. Займенник, euer втрачає -е перед -г, якщо після нього є за­кінчення:

 

Відмінок

Однина  

Множина всіх трьох родів

Чоловічий

рід

Середній

рід

Жіночий

рід

Nom. euer euer eur-e eur-e
Gen. eur-es eur-es eur-er eur-er
Dat. eur-em eur-em eur-er eur-en
Akk. eur-en euer eur-e eur-e

 

Вживання присвійних займенників

В німецькій мові кожна особа має свій присвійний займенник, а в українській мові в тих випадках, коли присвій­ний займенник належить до підмета, звичайно вживається в усіх особах один і той самий займенник свій.

Порівняйте:

ich halte mein Buch

du hältst dein Buch

er hält sein Buch

sie hält ihr Buch

es hält sein Buch

wir halten unser Buch

ihr haltet euer Buch

sie halten ihr Buch

Sie halten ihr Buch

я тримаю свою книжку

ти тримаєш свою книжку

він тримає свою книжку

вона тримає свою книжку

воно тримає свою книжку

ми тримаємо свою книжку

ви тримаєте свою книжку

вони тримають свою книжку

Ви тримаєте свою книжку

Вживаючи присвійний займенник 3-ї особи однини sein і ihr, треба звертати увагу на рід тієї особи, якій належить пред­мет. Для чоловічого і середнього роду вживається займен­ник sein, а для жіночого — ihr; у 3-й особі множини незалежно від роду — займенник ihr.

Die Frau hält ihr Buch. Sie hält ihr Buch.

Der Mann hält sein Buch. Er hält sein Buch.

Das Kind hält seinen Ball. Es hält seinen Ball.

Die Schüler halten ihre Bücher. Sie halten ihre Bücher.

Присвійні займенники 3-ї особи од­нини sein і ihr відносяться не тільки до осіб, але часто і до назв предметів або до абстрактних понять. Правило вибору присвійного займенника зали­шається в цьому випадку те саме.

Порівняйте:

Die Tanne mit ihren grünen Zweigen …

Die Wiese mit ihren bunten Blumen …

Der Fluss mit seinen steilen Ufern …

Das Haus mit seinem roten Dach …

Ялина з своїми зеленими гілками …

Луг із своїми різнобарвни­ми квітами …

Річка з своїми крутими бе­регами …

Будинок з своїм червоним дахом …

Закінчення присвійного займенника залежить від роду, числа і відмінка того іменника, перед яким він стоїть.

Порівняйте:

Ich nehme

meinen Bleistift /

mein Heft.

Я беру

свій олівець /

свій зошит,

Er schreibt

mit seinem Bleistift

in seinem Heft.

Він пише

своїм олівцем

у своєму зошиті

Зверніть увагу на переклад присвійних займенників. Присвійним займенникам mein, dein, unser, euer, Ihr відпо­відає український займенник свій або займенники мій, твій, наш, ваш, Ваш залежно від узгодження з підметом.

Ich nehme mein Wörter­buch. Я беру свій (або мій) слов­ник.

Wir gehen in unser Zimmer. Ми йдемо в свою (або нашу) кімнату.

 

Присвійні займенники 3-ї особи однини sein і ihr і при­свійний займенник 3-ї особи множини ihr перекладаються українською мовою залежно від змісту речення. Цим займенникам можуть відповідати в українській мові займенник свій або за­йменники його, її, їхній, -ня, -не.

Порівняйте:

Mit fünf Jahren komponierte Mozart seine ersten Melodien, mit fünfzehn Jahren schrieb er seine erste Oper.

Der junge Beethoven wollte Mozart sehen, sein Spiel wollte er hören, sein Schüler wollte er werden.

Die Großmutter von Goethe hatte ihre Enkelkinder, den kleinen Wolfgang und seine Schwester, sehr lieb.

Die Kinder kamen oft in ihr Zimmer und spielten dort.

Ihre Spiele waren lustig und interessant.

Einmal schenkte die Großmutter ihren Enkelkindern ein Puppentheater.

У п’ять років Моцарт скла­дав свої перші мелодії, в п’ят­надцять років він написав свою першу оперу.

Молодий Бетховен хотів по­бачити Моцарта, він хотів по­чути його гру, він хотів стати його учнем.

Бабуся Гете дуже любила своїх онуків, маленького Вольфганга і його сестру.

 

Ді­ти часто приходили в її кімна­ту і гралися там.

їхні ігри бу­ли веселими і цікавими.

Одно­го разу бабуся подарувала своїм онукам ляльковий театр.

У німецькій мові присвійні займенники вживаються частіше, ніж в українській.

Порівняйте:

Der Mann zog seinen Man­tel an, setzte seinen Hut auf und ging zur Arbeit.

Чоловік надів пальто, ка­пелюх і пішов на роботу.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

PERSONALPRONOMEN (ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ)

До особових займенників належать:

 

Singular (однина)

Plural (множина)

1 особа ich — я wir — ми
2 особа du — ти ihr — ви
 

3 особа

er

sie

es

— він

— вона

— воно

sie

Sie

— вони

— Ви (форма ввічливого

звертання)

Відмінювання особових займенників:

Відмінок

Однина

Множина

1-а особа

2-а особа 1-а особа

2-а особа

Nom.

Dat.

Akk.

ich — я

mir — мені mich — мене

du — ти

dir — тобі

dich — тебе

wir — ми

uns — нам

uns — нас

ihr — ви

euch — вам euch — вас

 

Відмінок

Однина

Множина

всіх трьох

родів

3-я особа

Чоловічий і середній рід

Жіночий рід

Nom.

Dat.

Akk.

er — він

ihm — йому

ihn —- його

es — воно

ihm — йому

es — його

sie — вона

ihr — їй

sie — її

sie — вони

ihnen — їм

sie —їх

 

Відмінок

Форма ввічливого звертання

Nom. Sie — Ви
Dat. Ihnen — Вам
Akk. Sie — Вас

Примітка. В таблиці немає родового відмінка особових займенників, оскільки ці форми в сучасній німецькій мові не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення. Особливо це стосується займенника sie.

Порівняйте:

Sie arbeitet hier. – Вона працює тут.

Dort steht meine Freundin; ich sehe sie gut. – Там стоїть моя подруга; я бачу її добре.

Dort stehen meine Freundin­nen; ich sehe sie gut. – Там стоять мої подруги; я бачу їх добре.

Meine Freunde arbeiten in einem Werk. Sie arbeiten gut. – Мої друзі працюють на за­воді. Вони працюють добре.

Herr Meier, Ihre Ar­beit gefällt uns. Sie ar­beiten gut. – Пане Майоре,  Ваша робота нам дуже подобається. Ви працюєте добре.

 

Особовий займенник Sie вживається:

  1. При звертанні до однієї особи, якщо той, хто говорить, з ним на Ви. Наприклад:

Die Schüler fragten den Klassenleiter: „Wann können Sie mit uns ins Museum gehen?“ – Учні запитали класного ке­рівника: «Коли Ви зможете піти з нами в музей?»

  1. При звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на Ви. Наприклад:

Der Professor sagte den Studenten: „Nächste Woche haben wir eine Konferenz, und Sie müssen daran teilnehmen.“

Професор сказав студентам: «Наступного тижня у нас буде конференція, і Ви повинні взяти участь у ній».

 

Займенник ihr вживається при звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на ти. Наприклад:

Der Lehrer sagte den Schü­lern: „Diese Regel kennt ihr noch schlecht. Ihr müsst sie noch einmal wiederholen.“

Учитель сказав учням: «Це правило ви знаєте ще погано. Ви повинні повторити його ще раз».

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями