Konjugation der Verben (Відмінювання дієслів)

В німецькій мові дієслова відмінюються за такими граматичними категоріями як: особа, число, час, спосіб дії. Щоб правильно провідмінювати дієслово і правильно утворити потрібні форми, потрібно знати основні форми дієслова:

Infinitiv           Präteritum (Imperfekt)      Partizip II + Hilfsverb         die 3. Person Singular       spielen                             spielte                               hat gespielt                                  er spielt

sprechen                          sprach                               hat gesprochen                           er spricht

fahren                              fuhr                                    ist gefahren                                 er fährt

kommen                          kam                                   ist gekommen                              er kommt

 

 Таблиця відмінювання дієслів

Infinitiv Aktiv
machen arbeiten gehen

Indikativ Aktiv

 Präsens 

ich mache arbeite gehe
du machst arbeitest gehst
er

sie } macht

es

arbeitet geht
wir machen arbeiten gehen
ihr macht arbeitet geht
sie machen arbeiten gehen
Sie machen arbeiten gehen

 Präteritum

ich machte arbeitete ging

gingst

du machtest arbeitetest
er

sie } machte

es

arbeitete ging
wir machten arbeiteten gingen
ihr machtet arbeitetet gingt
sie machten arbeiteten gingen
Sie machten arbeiteten gingen

 

Perfekt

ich habe gemacht gearbeitet bin gekommen
du hast gemacht gearbeitet bist gekommen
er

sie } hat gemacht

es

gearbeitet ist gekommen
wir haben gemacht gearbeitet sind gekommen
ihr habt gemacht gearbeitet seid gekommen
sie haben gemacht gearbeitet sind gekommen
Sie haben gemacht gearbeitet sind gekommen

 Plusquamperfekt

ich hatte gemacht gearbeitet war gegangen
du hattest gemacht gearbeitet warst gegangen
er, sie, es  hatte gemacht gearbeitet war gegangen
wir hatten gemacht gearbeitet waren gegangen
ihr hattet gemacht gearbeitet wart gegangen
sie hatten gemacht gearbeitet waren gegangen
Sie hatten gemacht gearbeitet waren gegangen

 Futurum 1

ich werde machen arbeiten gehen
du wirst machen arbeiten gehen
er

sie } wird machen

es

 

arbeiten

 

gehen

wir werden machen arbeiten gehen
ihr werdet machen arbeiten gehen
sie werden machen arbeiten gehen
Sie werden machen arbeiten gehen

 Imperativ

mach(e)! arbeite! gehe!
macht! arbeitet! geht!
machen Sie! arbeiten Sie! gehen Sie!
machen wir! arbeiten wir! gehen wir!

 

Таблиця відмінювання дієслів в Passiv

 Infinitiv Passiv gefragt werden

Präsens

Präteritum

ich werde gefragt

du wirst gefragt

er

sie } wird gefragt

es

wir werden gefragt

ihr werdet gefragt

sie werden gefragt

Sie werden gefragt

ich wurde gefragt

du wurdest gefragt

er

sie } wurde gefragt

es

wir wurden gefragt

ihr wurdet gefragt

sie wurden gefragt

Sie wurden gefragt

Perfekt

Plusquamperfekt

ich bin gefragt worden

du bist gefragt worden

er

sie } ist gefragt worden

es

wir sind gefragt worden

ihr seid gefragt worden

sie sind gefragt worden

Sie sind gefragt worden

ich war gefragt worden

du warst gefragt worden

er

sie } war gefragt worden

es

wir waren gefragt worden

ihr wart gefragt worden

sie waren gefragt worden

Sie waren gefragt worden

Futurum I

ich werde gefragt werden

du wirst gefragt werden

er

sie } wird gefragt werden

es

wir werden gefragt werden

ihr werdet gefragt werden

sie werden gefragt werden

 

Sie werden gefragt werden

 

Таблиця відмінювання дієслів sein, haben, werden

 Infinitiv 

sein

haben

 

werden

 

 Präsens

ich bin habe werde
du bist hast wirst
er

sie } ist

es

hat

 

wird

 

wir sind haben werden
ihr seid habt werdet
sie sind haben werden
Sie sind haben werden

 

 Präteritum

ich war hatte wurde
du warst hattest wurdest
er

sie } war

es

hatte wurde
wir waren hatten wurden
ihr wart hattet wurdet
sie waren hatten wurden
Sie waren hatten wurden

 Perfekt

ich bin gewesen habe gehabt bin geworden
du bist gewesen hast gehabt bist geworden
er

sie } ist gewesen

es

 

hat gehabt

 

 

ist geworden

 

wir sind gewesen haben gehabt sind geworden
ihr seid gewesen habt gehabt seid geworden
sie sind gewesen haben gehabt sind geworden
Sie sind gewesen haben gehabt sind geworden

 Plusquamperfekt

ich war gewesen hatte gehabt war geworden
du warst gewesen hattest gehabt warst geworden
er

sie } war gewesen

es

 

hatte gehabt

 

 

war geworden

 

wir waren gewesen hatten gehabt waren geworden
ihr wart gewesen hattet gehabt wart geworden
sie waren gewesen hatten gehabt waren geworden
Sie waren gewesen hatten gehabt waren geworden
Futurum 1
ich werde sein werde haben werde werden
du wirst sein wirst haben wirst werden
er

sie } wird sein

es

 

wird haben

 

 

wird werden

 

wir werden sein werden haben werden werden
ihr werdet sein werdet haben werdet werden
sie werden sein werden haben werden werden
Sie werden sein werden haben werden werden

 Imperativ

“du”-Form: sei! habe! werde!
“ihr”-Form: seid! habt! werdet!
“Sie”-Form: seien Sie!

“wir”-Form: seien wir!

haben Sie!

seien wir!

werden Sie!

werden wir!

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Der Infinitiv (Інфінітив)

Інфінітив (der Infinitiv) і дієприкметники — перший і другий (Partizip І, II) є менними формами дієслова. Іменними ці форми називаються тому, що вони мають деякі властивості іменників і прикметників.

 

Der Infinitiv (Інфінітив)

Інфінітив – це перша форма дієслова.

I spielen – II spielte – III gespielt

 

В німецькій мові розрізняють два інфінітиви – Infinitiv I, Infinitiv II.

spielen, laufen (Infinitiv I)

gespielt haben, gelaufen sein (Infinitiv II)

 

Infinitiv II утворюється від Partizip II основного дієслова та інфінітиву допоміжного дієслова (haben або sein).

 

Infinitiv I часто субстантивується (перетворюється на іменник):

das Lachen, das Schweigen, das Leben, das Flüstern.

 

Субстантивовані іменники завжди середнього роду.

 

В німецькій мові розрізняють Infinitiv Aktiv і Infinitiv Passiv.

Порівняйте:

Infinitiv Aktiv — fragen

Infinitiv Passiv — gefragt werden

 

Перехідні дієслова можуть утворювати дві пасивні форми інфінітиву:

Infinitiv I Passiv, Infinitiv II Passiv:

 

gelesen werden (Infinitiv I Passiv)

gelesen worden sein (Infinitiv II Passiv)

 

Найбільш вживаними формами інфінітиву є Infinitiv I Aktiv, Infinitiv I Passiv.

Наприклад:

Wir wollen den Artikel übersetzen. (Infinitiv I Aktiv)

Der Artikel soll bis morgen übersetzt werden. (Infinitiv I Passiv)

 

Інфінітив слугує:

а) для утворення часових форм: Futur I, Futur II:

Er wird diese Rolle spielen. (Futur I Aktiv)

Er wird diese Rolle gespielt haben. (Futur II Aktiv)

Das Kind wird gelobt werden. (Futur I Passiv)

 

б) для утворення форм умовного способу (Konjunktiv) – Konditionalis I, Konditionalis II.

Wir würden die Ausstellung besuchen, (der Konditional I)

Wir würden die Ausstellung besucht haben, (der Konditio­nal II)

 

Infinitiv І Aktiv може вживатися в реченні з часткою zu або без неї і може виражати різні члени речення

А. Infinitiv І Aktiv вживається без частки zu в таких випад­ках:

1. Після модальних дієслів і дієслова lassen:

Mein Bruder will Schach spielen.

Wir müssen zum Unterricht rechtzeitig erscheinen.

Zu jeder Jahreszeit kann man Sport treiben.

Der Lehrer ließ die Schüler die Klasse aufräumen.

Мій брат хоче грати в ша­хи.

Ми повинні вчасно з’явля­тися на заняття.

Кожної пори року можна займатися спортом.

Вчитель наказав учням прибрати клас.

2. Після дієслів lehren (учити, навчати), lernen (вчитися), helfen (допомагати), bleiben (залишатися), werden та:

Er lehrte sie lesen und schreiben.

Wir lernten deutsch spre­chen.

Der Bruder half der Schwe­ster eine schwere Aufgabe lö­sen.

Er wird den Eltern helfen.

Він учив їх читати і писа­ти.

Ми вчились говорити по-ні­мецькому.

Брат допоміг сестрі розв’я­зати важку задачу.

Він буде допомагати батькам.

3. Після дієслів, що виражають рух — fahren (їхати, їздити) та ін.:

Die Jungen gingen in den Wald Pilze suchen.

Sie fuhren aufs Feld arbei­ten.

 

Хлопчики пішли в ліс по гриби (пішли шукати гриби).

Вони поїхали працювати в поле.

 

4. Після дієслів, що означають відчуття: sehen (бачити), hören (чути), fühlen (від­чувати), spüren (відчувати) та ін.:

Wir sehen hoch am Himmel unsere Flugzeuge fliegen.

Ich hörte den Jungen im Ne­benzimmer Klavier spielen.

Ми бачимо, як високо в не­бі летять наші літаки.

Я чула, як хлопчик грав у сусідній кімнаті на роялі.

Українською мовою такі прості поширені речення перекла­даються складнопідрядними з сполучником як (іноді і що), до­даток у знахідному відмінку перекладається називним відмін­ком, а інфінітив — дієсловом в особовій формі.

Частка zu стоїть перед інфінітивом, а коли інфінітив має відокремлюваний префікс, то вона стоїть між префіксом і ко­ренем.

 

Б. Infinitiv Aktiv з часткою zu вживається:

1. Після більшості дієслів (крім тих, які вказані в пункті А):

beginnen, beschließen, versprechen, vorschlagen, bitten, scheinen, glauben, vergessen, empfehlen, pflegen, befehlen, verbieten та ін.

Sie beschlossen, gleich nach dem Mittagessen die Schular­beiten zu machen und dann mit den Rädern in den Wald zu fahren.

Endlich hatte es aufgehört zu regnen, und die Sonne schien wieder hell.

Вони вирішили зробити уро­ки зразу після обіду, а по­тім поїхати на велосипедах в ліс.

 

Нарешті дощ ущух, і знову яскраво засвітило сонце.

Man schlug uns vor, einige Prüfungen vorfristig abzulegen. Нам запропонували скласти деякі екзамени достроково.

2. Після деяких іменників, що мають абстрактне значення:

die Art, die Freude, die Lust, die Freude, das Mittel, die Kunst, die Möglichkeit, die Absicht, der Wunsch, das Glück та ін.).

Seine Art zu sprechen gefiel uns nicht.

 

Ich habe heute keine Lust ins Theater zu gehen.

Er hatte die Möglichkeit im Sommer an die Wolga zu fahren.

Його манера розмовляти нам не подобалась.

У мене немає ніякого ба­жання іти сьогодні в театр.

У нього була можливість поїхати влітку на Волгу.

Увага! В німецькій мові інфінітивна група не завжди відокремлюється комою. Кома ставиться: якщо інфінітивній групі передує „es“ або прийменниковий прислівник: da(r)+прийменник (Präposition): darauf, davor, daran, darum, dafür, darüber, danach, dazu, darauf, davon.

Er denkt daran, nach dem Süden zu fahren.

Es ist schwer, eine Fremdsprache zu erlernen.

3. Після багатьох прикметників, що вживаються у реченні як предикатив (іменна частина присудка): bereit, nötig, leicht, schwer, stolz, glücklich, froh, bequem, wichtig та ін..

Er ist immer bereit, jedem zu helfen.

Es ist leicht, diesen Fehler zu korrigieren.

Він завжди готовий кожно­му допомогти.

Цю помилку легко випра­вити.

4. У сполученні з дієсловами haben і sein.

Ich habe dieses Buch in zwei Tagen zu lesen.

Dieses Buch ist in zwei Ta­gen zu lesen.

Я мушу прочитати цю книж­ку за два дні.

Ця книжка повинна бути прочитана за два дні.

Сполучення дієслова haben з Infinitiv+zu має значення обо­в’язковості і відповідає дієсловам müssen або sollen + Infinitiv. Підмет у цьому сполученні завжди означає діючу особу, і все речення носить активний характер.
Wir haben diese Aufgabe morgen zu erfüllen.

Wir müssen diese Aufgabe morgen erfüllen.

Ми повинні це завдання виконати завтра
Дієслово sein з Infinitiv + zu має значення не лише обов’яз­ковості, але й можливості. Воно відповідає дієсловам müssen, sollen і können у сполученні з інфінітивом пасиву відмінюваного дієслова. Підмет означає в цьому випадку предмет чи особу, на яку спрямовано дію, і все речення носить пасивний характер.
Dieser Text ist zur nächsteт Stunde voranbereiten.

Dieser Text muss zur näch­sten Stunde vorbereitet werden.

Frische Zeitschriften sind an jedem Zeitungsstand zu kau­fen.

Frische Zeitschriften kön­nen an jedem Zeitungsstand gekauft werden

Цей текст мусить бути підго­товлений до наступного уроку (потрібно підготувати).

 

Нові журнали можна купити в кожному газетному кіоску.

 

 

Інфінітив вживається з часткою ги в так званих інфіні­тивних зворотах: um … zu, (an)statt … zu, ohne…zu:

Інфінітивний

зворот

Приклад Переклад

Примітка

um… zu Er nahm einen Blei­stift, um zu schreiben.

Um gut zu lernen, muss man viel arbei­ten.

Він взяв олі­вець, щоб писати.

Щоб добре вчи­тися, треба багато працювати

Звороту umzu відповідає в україн­ській мові щоб+інфі­нітив.
ohne… zu Sie gingen schnell weiter, ohne miteinan­der zu sprechen.

Ohne dich gut vor­zubereiten, kannst du die Prüfung nicht be­stehen.

Вони швидко йшли далі, не розмовляючи один 3 одним.

Не підготував­шись добре, ти не зможеш скласти екзамен.

Зворот ohne zu перекладається на українську мову діє­прикметником із запе­реченням.
statt… zu anstatt… zu Sie brachte den Brief zur Post, statt ihn in den nächsten Briefkasten zu werfen.

Anstatt zu schrei­ben, liest er.

Вона віднесла лист на пошту за­мість того, щоб опустити його в найближчу пошто­ву скриньку.

Замість того щоб писати, він читає.

Звороту statt zu відповідає в україн­ській мові замість то­го щоб-…-інфінітив.

 

Інфінітивні звороти завжди відокремлюються комою. В ре­ченні вони є обставинами.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Der Modus (Спосіб дії)

Загальна характеристика способів

В німецькій мові існує три способи (die Modi):

der Indikativ (індикатив – дійсний спосіб),

der Im­perativ (імператив – наказовий спосіб),

der Konjunktiv (кон’юнктив – умовний спосіб).

 

Вживання способів

Назва

способу

Вживання

способу

Приклади

Переклад

Indikativ При описі ре­альних фактів, по­дій. Ich spreche mit meinem Freund. Я розмовляю зі своїм другом.
Imperativ Для вираження прохання, наказу або розпорядження. Steh auf!

Sprechen Sie zuerst mit dem Direktor!

Встань!

Поговоріть спочатку з дирек­тором!

Konjunktiv Для вираження нездійсненного бажання, нереального порівняння, можливості, припущення, умови. Wenn ich doch mit dir sprechen könnte! (нереальне бажання).

Hättest du dich nicht verspätet, könnten wir jetzt ins Konzert gehen (нереальна умова).

Якби я міг погово­рити з тобою!

 

Якби ти не запіз­нився, ми могли б за­раз піти на концерт.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

TRANSITIVE UND INTRANSITIVE VERBEN

Перехідні дієслова (transitive Verben)вимагають прямого додатка, тобто додатка в знахідному відмінку (Akkusativ) без прийменника.

In Berlin besuchten die Touristen den Alexanderplatz (was?).

У Берліні туристи відвідали Александерплац (що?).

 

Die Enkelin besuchte ihre kranke Großmutter (wen?).

Внучка відвідала свою хво­ру бабусю (кого?).

 

Примітка. Перехідність дієслів у німецькій і українській мовах не завжди збігається.

Порівняйте:

німецькою – перехідне

українською – неперехідне

Wir bezogen vor kurzem eine neue Wohnung. Ми недавно переїхали на нову квартиру

 

Решта дієслів є  неперехідними дієсловами (in­transitive Verben). Після неперехідних дієслів додаток стоїть у давальному або родовому відмінку без прийменника і в да­вальному або знахідному відмінку з прийменником.

Наприклад:

Die Kinder halfen der Mut­ter (wem?).

Wir sprachen mit unseren Kameraden (mit wem?).

Er blickte erstaunt auf den Fremden (auf wen?).

 

Діти допомогли матері (ко­му?).

Ми розмовляли з нашими товаришами (з ким?).

Він подивився здивовано на незнайомого (на кого?).

 

 

До неперехідних дієслів належать також дієслова із зворот­ним займенником sich:

Er verabschiedete sich von seinen Eltern (von wem?).

Er wäscht sich mit kaltem Wasser.

Die Schüler unterhielten sich mit dem Lehrer über den internationalen Abend.

 

Він попрощався з своїми батьками (з ким?).

Він миється холодною во­дою.

Учні розмовляли з учите­лем про інтернаціональний ве­чір (про що?).

 

 

Крім того, неперехідними вважаються також дієслова, що не вимагають ніякого додатка. Наприклад:

Er schläft fest. — Він міцно спить.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

PERSÖNLICHE UND UNPERSÖNLICHE VERBEN

Особові дієслова (persönliche Verben) можуть вживатися в усіх трьох особах однини і множини.

Наприклад:

Ich singe gern.      Я охоче співаю.

Du singst gern.      Ти охоче співаєш.

Er singt gern.        Він охоче співає.

Wir singen gern.    Ми охоче співаємо,

 

Безособові дієслова (unpersönliche Verben)  мають тільки форму 3-ої особи однини і вживаються з безособовим займенником es в усіх ча­сових формах.

Безособові дієслова означають здебільшого явища природи:

Es friert.      Морозить.

Es taut.        Тане.

В усіх цих реченнях у німецькій мові підметом є безособовий займенник es, а в українській мові підмета нема.

Перекладаючи українською мовою німецькі безособові діє­слова, що означають явища природи, не завжди можна вико­ристати безособову форму дієслова.

Порівняйте:

es friert — морозить

es dunkelt — темнішає

але:

es regnet — іде дощ

es donnert — гримить грім

es schneit —іде сніг

es blitzt — блискає блискавка

 

  •  Багато дієслів можуть вживатися як особові і як безособові, при цьому іноді змінюється їхнє значення.

 Порівняйте:

geben:         Er gibt mir sein Heft.

                     Es gibt viele schöne Blu­men in diesem Garten.

 

stehen:         Der Schüler steht an der Tafel und antwortet.

Wie steht es mit deiner Arbeit?

 

gehen:         Morgens gehen die Kinder zur Schule.

Wie geht es dir?

 

Проте значення дієслова може і не змінюватися. Напри­клад:

läuten: Der Vorsitzende läutet. Es läutet.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

UNREGELMÄßIGE VERBEN

Неправильними дієсловами ми будемо називати діє­слова, що мають відхилення від сильних і слабких дієслів при утворенні основних форм і в деяких випадках при дієвідміню­ванні в Präsens.

До неправильних дієслів належать три групи дієслів:

1 група: дієслова kennen — знати, nennen — називати, brennen — горіти, rennen — бігти, мчати, wenden — повертати, senden — посилати, denken — думати.

Ці дієслова утворюють свої основні форми, як слабкі дієслова, але в Präteritum і Partizip II вони змінюють кореневий голосний е на а.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

kennen kannte gekannt (h)
nennen nannte genannt (h)
brennen brannte gebrannt (h)
rennen rannte gerannt (s)
wenden wandte gewandt (h)
senden sandte gesandt (h)
denken dachte gedacht (h)

Зверніть увагу на чергування приголосного в дієслові denken.

 

 2 група. До неправильних дієслів належать також так звані мо­дальні дієслова: wollen — хотіти, müssen — бути повинним, sol­len — бути зобов’язаним, können — могти, бути спроможним, dürfen — могти, мати дозвіл або право, mögen — бажати, а та­кож дієслово wissen — знати.

Для основних форм цих дієслів характерні такі ознаки:

а)       суфікс -te в Präteritum і -t в Partizip II, як у слабких діє­словах;

б)      втрата умлаута в Präteritum і Partizip II у дієсловах müssen, können, mögen, dürfen.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

wollen wollte gewollt
müssen musste gemusst
sollen sollte gesollt
können konnte gekonnt
dürfen durfte gedurft
mögen mochte gemocht
wissen wusste gewusst

Зверніть увагу на зміну приголосного у дієслові mögen (g — ch) і голосного у дієслові wissen (і — u) в Präteritum і Partizip II.

 

3 група. До неправильних дієслів належать дієслова sein — бути, haben — мати, werden — робитися, ставати, stehen — стояти, ge­hen — іти, ходити, tun — робити, bringen — приносити. 

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Примітки

sein war gewesen Основні форми утворені від різних коренів з чергуванням приголосних s—г.
haben hatte gehabt Дієслово haben втрачає в Präteritum приголосний b.
gehen

stehen

ging

stand

gegangen

gestanden

У сильних дієсловах gehen і stehen в Infinitiv немає приго­лосних ng і nd.
werden wurde geworden

(worden)

werden має в Partizip II дві форми. Форма geworden вжи­вається тільки для утворення Perfekt і Plusquamperfekt від самого дієслова werden. Er ist Arbeiter geworden. (Він став робітником). Стара форма wor­den вживається в пасиві. Das Haus ist (war) renoviert wor­den. (Будинок був відремон­тований.)
tun tat getan
bringen brachte gebracht bringen — змінює кореневий голосний, як сильне дієслово, і має суфікси -te і -t, як слабке дієслово. Кореневі приголосні чергуються.

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

SCHWACHE VERBEN (СЛАБКІ ДІЄСЛОВА)

 В сучасній німецькій мові слабкі дієслова утворюють найбільшу групу дієслів. Ця група все більше зростає. Всі діє­слова, які виникають, утворюють свої форми за слабкою діє­відміною. Так, дієслова, які порівняно недавно з’явилися:

fil­men — проводити кінозйомку,

funken — радирувати,

radeln — їхати велосипедом,

entminen — розміновувати і інші змі­нюються за слабкою дієвідміною:

filmen — filmte, funken — funkte та ін.

 

Основні форми слабких дієслів мають такі ознаки:

  1. кореневий голосний не змінюється;
  2. Präteritum утворюється за допомогою суфікса -(e)te;
  3. Partizip II утворюється за допомогою суфікса -(e)t.

Infinitiv

Präteritum

 

Partizip II

 

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

mach-en

arbeit-en

mach-te

arbeit-ete

ge-mach-t

ge-arbeit-et

er macht

er arbeitet

 

Суфікси -еtе і -еt вживаються в дієсловах з основою, що закінчується на d, t або на m, n з попереднім приголосним (dm, tm, dn, gn, chn, ffn).

Наприклад:

Infinitiv

Präteritum

 

Partizip II

 

Präsens,

die 3. Person

(3-я особа однини)

bad-en купатися

arbeit-en працювати

widm-en присвячувати

atm-en дихати

ordn-en упорядковувати

begegn-en зустрічати

zeichn-en малювати

öffn-en відкривати, відчиняти

bad-ete

arbeit-ete

widm-ete

atm-ete

ordn-ete

begegn-ete

zeichn-ete

öffn-ete

gebad-et

gearbeit-et

gewidm-et

geatm-et

geordn-et

begegn-et

gezeichn-et

geöffn-et

er badet

er arbeitet

er widmet

er atmet

er ordnet

er begegnet

er zeichnet

er öffnet

Увага! В німецькій мові існує група дієслів, які утворюють основні форми як за сильною, так і за слабкою дієвідміною (у таблиці наведено найуживаніші дієслова). Існування двох форм пояснюється тим, що:

1) у більшості дієслів застаріла форма сильної дієвідміни поступово поступається більш сучасній слабкій дієвідміні;

2) у деяких дієслів тип дієвідміни залежить від значення дієслова (в одному значенні дієслово відмінюється за слабкою дієвідміною, у іншому – за сильною (див., напр. hängen).

Порівняйте:

Infinitiv

Präteritum

 

Partizip II

 

Präsens,

 die 3. Person

(3-я особа однини)

backen  пекти

 

buk /

backte

gebacken er bäckt / backt
bewegen рухати

bewegen

схиляти (zu D – до )

bewegte

bewog

bewegt

bewogen

er bewegt
erschrecken налякати

erschrecken налякатися

erschreckte/

erschrack

erschreckt /

erschrocken

er erschreckt
hängen вішати

hängen висіти

hängte

hing

gehängt

gehangen

er hängt

er hängt

hauen рубати haute / hieb gehauen (h, s) er haust
melken доїти melkte / molk gemolken er melkt / milkt
pflegen піклуватися, доглядати

pflegen підтримувати стосунки

pflegte

pflog

 gepflegt  gepflogen er pflegt
wenden перегортати

wenden (sich) звертатися

wendete

wandte

gewendet

gewandt

er wendet
senden транслювати (по радіо, телебаченню)

senden надсилати (поштою)

sendete

 

sandte

gesendet

 

gesandt

er sendet
schaffen трудитися, впоратися

schaffen створювати

 schaffte / schuf geschafft

geschaffen

er schafft
stecken засунути  steckte / stak gesteckt

gestochen

er steckt

 

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

STARKE VERBEN (СИЛЬНІ ДІЄСЛОВА)

Основні форми сильних дієслів мають такі ознаки:

  1. Зміна кореневого голосного відбувається завжди в Präteritum і часто в Partizip II.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

lesen (читати)

las gelesen
finden (знаходити) fand

gefunden

 

  1. Суфікс -еn в Partizip II.
Infinitiv Präteritum Partizip II
bleiben (залишатися) blieb geblieben
sehen (бачити) sah gesehen
singen (співати) sang gesungen

Примітка. В деяких сильних дієсловах чергуються також кореневі приголосні

d — t, h — g:

leiden          litt      gelitten

ziehen          zog    gezogen

Основні форми дієслів слід заучувати напам’ять.

Увага! Разом з основними формами дієслів бажано запам’ятовувати також і форму 3-ї особі однини (Präsens) оскільки чергування голосних відбувається також і у 2-й та 3-й особах однини.

Наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

3 особа однини

(Präsens)

lesen читати las hat gelesen er liest
laufen бігати lief ist gelaufen er läuft
nehmen брати nahm hat genommen er nimmt

Відповідно до особливостей чергування голосних всі силь­ні дієслова для легшого запам’ятовування можна розбити на три великі групи.

 

Перша група

Кореневий голосний в Präteritum збігається з кореневим голосним в Partizip II, тобто збігаються друга і третя форми:

Перша підгрупа

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens, die 3. Person

ei

ie (і) ie (i)

(3-я особа однини)

bleiben залишатися blieb geblieben (s) er bleibt
scheinen світити schien geschienen (h) es scheint
schreiben писати schrieb geschrieben (h) er schreibt
schreien кричати schrie geschrien (h) er schreit
steigen підніматися stieg gestiegen (s) er steigt
schweigen мовчати schwieg geschwiegen (h) er schweigt
treiben гнати trieb getrieben (h) er treibt
greifen хапати griff gegriffen (h) er greift
leiden страждати litt gelitten (h) er leidet
streiten сперечатися stritt gestritten (h) er streitet

Примітка. Заучуючи основні форми сильних дієслів, треба звертати увагу на довготу і короткість голосних. Довгота і короткість голосного впливають на правопис дієслів. Так, після короткого голосного пишеться ck, після дов­гого — k: erschrecken — erschrak; після короткого голосного пишеться подвоє­ний приголосний, після довгого — один: kommen — kam. В дужках вказані допоміжні дієслова: (h) = haben, (s) =sein.

 

Друга підгрупа

Infinitiv

Präteritum

 

Partizip II

 

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

biegen гнути, згинати

bieten пропонувати

fliegen літати, летіти

fliehen рятуватися втечею

frieren мерзнути

verlieren губити

ziehen тягнути

bog

bot

flog

floh

 

fror

verlor

zog

gebogen (h)

geboten (h)

geflogen (s)

geflohen (s)

 

gefroren (h)

verloren (h)

gezogen (h)

er biegt

er bietet

er fliegt

er flieht

 

er friert

er verliert

er zieht

fließen текти

schießen стріляти

schließen зачиняти

floss

schoss

schloss

geflossen (s)

geschossen (h)

geschlossen (h)

er fließt

er schießt

er schließt

Примітка. До цієї підгрупи належать також дієслова:

lügen брехати — log—gelogen (h)

 heben піднімати — hob — gehoben (h)

schmelzen танути.— schmolz — geschmolzen (s)

 

Друга група

Кореневий голосний в Infinitiv збігається з кореневим голос­ним у Partizip II, тобто збігаються перша і третя форми.

Перша підгрупа

Infinitiv

Präteritum

 

Partizip II

 

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

essen їсти gegessen (h) er isst
vergessen забувати vergaß vergessen (h)) er vergisst
geben давати gab gegeben (h) er gibt
geschehen траплятися geschah geschehen (s) es geschieht
lesen читати las gelesen (h) er liest
sehen бачити sah gesehen (h) er sieht
treten ступати trat getreten (s) er tritt

Примітка. До цієї групи належить також дієслово

kommen приходити — kam [а:] — gekommen (s)

 

Друга підгрупа

Infinitiv

Präteritum

 

Partizip II

 

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

backen пекти buk gebacken (h) er bäckt
schaffen створювати schuf geschaffen (h) er schafft
wachsen рости wuchs gewachsen (s) er wächst
waschen мити wusch gewaschen (h) er wäscht
fahren їхати fuhr gefahren (s) er fährt
graben копати drub gegraben (h) er gräbt
laden вантажити lud geladen (h) er lädt
schlagen бити schlug geschlagen (h) er schlägt

 

Третя підгрупа

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

raten радити riet geraten er rät
schlafen спати schlief geschlafen er schläft
fallen падати, упасти fiel gefallen er gefällt
lassen залишати, веліти ließ gelassen er lässt
stoßen штовхати, штовхнути stieß gestoßen er stosst
rufen кликати rief gerufen er ruft
laufen бігти, бігати lief gelaufen er läuft
heißen називатися hieß geheißen er heißt
fangen ловити fing gefangen er fängt
hängen висіти hing gehangen er hängt

Третя група

Кореневі голосні в усіх трьох формах різні

Перша підгрупа

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

verbinden зв’язувати verband verbunden (h) er verbindet
finden знаходити fand gefunden (h) er findet
gelingen удаватися gelang gelungen (s) es gelingt
verschwinden зникати verschwand  verschwunden (s) er verschwindet
singen співати sang gesungen (h) er singt
springen стрибати sprang gesprungen (s) er springt
trinken пити trank getrunken (h) er trinkt

 

Друга підгрупа

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

beginnen починати

gewinnen вигравати

schwimmen плавати

begann

gewann

|schwamm)

begonnen (h)

gewonnen (h)

geschwommen (h, s)

er beginnt

er gewinnt

er schwimmt

 

Третя підгрупа

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

helfen допомагати

sterben умирати

werfen кидати

half

starb

warf

geholfen (h)

gestorben (s)

geworfen (h)

er hilft

er stirbt

er wirft

brechen ламати

erschrecken лякатися

sprechen говорити

treffen зустрічати

brach

erschrak

sprach

traf

gebrochen (h)

erschrocken (s)

gesprochen (h)

getroffen (h)

er bricht

er erschreckt

er spricht

er trifft

nehmen брати

befehlen наказувати

nahm

befahl

genommen (h)

befohlen (h)

er nimmt

er befiehlt

gebären народити, народитися gebar geboren (h, s) sie gebärt

 

Четверта підгрупа

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

liegen лежати

bitten просити

sitzen сидіти

lag

bat

saß

gelegen (h)

gebeten (h)

gesessen (h)

er liegt

er bittet

er sitzt

 

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

DIE GRUNDFORMEN DER VERBEN (ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА)

Основними формами дієслова в німецькій мові є:

Infinitivвихідна форма дієслова, яку ми знаходимо у словнику.

Інфінітивна форма дієслова може входити до складу інфінітивних конструкцій (um … zu … Infinitiv, statt … zu… Infinitiv, ohne … zu … Infinitiv), наприклад:

Ich gehe in die Bibliothek, um das Lehrbuch zu leihen. – Я йду до бібліотеки, щоб взяти підручник.

Інфінітивна форма дієслова часто вживається в реченні з часткою zu після інших дієслів, прикметників та іменників

Ich habe einen Wunsch, nach Deutschland zu fahren.

Після модальних дієслів (können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen), дієслів руху (fahren (їхати), gehen (йти), laufen (бігти) та ін.), відчуттів (hören (чути), sehen (бачити), fühlen (відчувати) інфінітивна форма дієслова вживається без частки zu.

Wir können ihnen helfen. – Ми можемо вам допомогти.

 

Präteritum (у деяких граматиках зустрічається й інша назва цієї форми –  Präteritum) – форма минулого часу, яка змінюється за особами та вживається  для опису минулих подій при монологічному висловлюванні.

 

Partizip IIнезмінювана форма дієслова, яка служить для утворення дієслівних форм минулого часу: Perfekt, Plusquamperfekt.

Наприклад:

Perfekt: Ich habe dieses Buch schon gelesen. – Я вже читав цю книжку.

 

Starke, schwache und unregelmäßige Verben

(Сильні, слабкі і неправильні дієслова)

 Залежно від типу дієвідміни дієслова в німецькій мові поділяються на такі групи:

1) сильні дієслова (die starken Verben) змінюють кореневий голосний при утворенні основних форм дієслова, наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

die 3. Person, Präsens

nehmen (брати) nahm genommen er (sie, es) nimmt

 

2) слабкі дієслова (die schwachen Verben) мають такі ознаки:

  1. кореневий голосний не змінюється;
  2. Präteritum утворюється за допомогою суфікса -(e)te;
  3. Partizip II утворюється за допомогою суфікса -(e)t.

наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

die 3. Person, Präsens

machen (робити) machte hat gemacht er (sie, es) macht

 

3) неправильні дієслова (die unregelmäßigen Verben) мають відхилення від сильних і слабких дієслів при утворенні основних форм і в деяких випадках при дієвідміню­ванні в Präsens, наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

die 3. Person, Präsens

kennen (знати) kannte gekannt er (sie, es) kennt

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

VOLLVERBEN UND HILFSVERBEN (ПОВНОЗНАЧНІ І ДОПОМІЖНІ ДІЄСЛОВА)

Повнозначні дієслова (Vollverben) означають дію або стан предмету.

Wir fahren nach Deutschland. Ми їдемо до Німеччини.

Meine Freunde interessieren sich für Kunst und Literatur. Мої друзі цікавляться ми­стецтвом і літературою.

 

Допоміжні дієслова (Hilfsverben) служать для утворен­ня складних дієслівних форм. Це дієслова haben, sein, werden.

За допомогою дієслів haben і sein утворюються Perfekt і Plusquamperfekt, а з дієсловом werden — Futurum І і пасивна форма (Passiv).

Дієслова sein і werden часто вживаються також як дієслова-зв’язки в іменному присудку.

Er ist Agronom. Він агроном.

Er war Agronom. Він був агрономом.

Im nächsten Jahr wird sie Lehrerin. Наступного року вона ста­не вчителькою.

 

Дієслова haben, sein і werden можуть вживатися як повно­значні дієслова.

Найчастіше як повнозначне вживається дієслово haben — мати.

Unsere Uni hat eine ausgezeichnete Bibliothek.     Наш університет має чудову бібліотеку.

Ich habe einen Bruder und  zwei Schwestern. У мене є брат і дві сестри.

Примітка. Зверніть увагу на переклад дієслова haben на українську мову.

Українською ми часто говоримо не «я маю», «ми маємо» — а «у мене є», «у нас є».

 

Дієслово sein як повнозначне дієслово має значення бути, знаходитися.

Alle Studenten waren in der Bibliothek. Всі студенти були у бібліотеці.

 

Дієслово werden як повнозначне дієслово вживається для опису майбутніх подій.

Ich werde meinen Eltern helfen. – Я буду допомагати батькам.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями