Учебники

Список рекомендованной литературы для 1 курса (035 Филология)

 1. Сидоров О. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten des 1. Studienjahres. Lehrbuch /Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів: підручник. – Вінниця: Нова книга, 2014. – 344 с. / О. Login 1.Deutsch für Germanistikstudenten. Lehrbuch. (Учебник немецкого языка для студентов) – Харьков: Фолио, 2005. – 336 с. WD-Demo
 2. Hilke Dreyer, Richard Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. – Max Hueber Verlag, 2012. – 396 S. WD-Demo
 3. Buscha Anne. A-Grammatik: Übungsgrammatik (+Audio). Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau A1-A2. Leipzig 2010. – 187 S. WD-Demo
 4. Євгененко Д. А., Білоус О. М. Практична граматика німецької мови: навч. посіб. – Вінниця: Нова книга. – 2004. – 400 с. WD-Demo
 5. Gerhard J. S. Bunk. Phonetik Aktuell. Max Hueber Verlag, 2005.–86 S.
 6. Лисенко Е. І. Вступний курс фонетики німецької мови: навчальний посібник для студентів вищ. та серед. навч. закл. – Вінниця: Нова книга, 2007 – 120 c.
 7. Драб Н. Л. Практична граматика німецької мови : посібник для студентів вищ. навч. закладів. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 280 с. WD-Demo
 8. Lieder WD-Demo

Список рекомендованной литературы для 2 курса (035 Филология)

 1. Сидоров О. Login 2. Deutsch für Germanistikstudenten des 2. Studienjahres. Lehrbuch /Логін 2. Вінниця: Нова книга, 2016. – 384 с. WD-Demo
 2. Em neu Нauptkurs. / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Kursbuch – 168 S. und Arbeitsbuch – 120 S. Hueber – Verlag, 2006.
 3. Hilke Dreyer, Richard Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. – Max Hueber Verlag, 2012. – 396 S. WD-Demo
 4. Buscha Anne. B-Grammatik: Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Leipzig 2011. – 266 S. WD-Demo
 5. G. Helbig – J. Buscha „Deutsche Grammatik: Handbuch für Ausländerunterricht – Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1986.- 737 S.
 6. ЄвгененкоД.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: навч. посіб. [для студентів та учнів]. – 2-е видання, виправлене та доповнене. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с.

Список рекомендованной литературы для 3-4 курсов (035 Филология)

 1. Кожедуб Л.Г., Кияк Т.Р. Deutsch als zweite Fremdsprache für Germanistikstudenten des 4. Studienjahres: підручник / Л. Г. Кожедуб, Т. Р. Кияк. – ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 416 с. WD-Demo
 2. Hilke Dreyer, Richard Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. – Max Hueber Verlag, 2012. – 396 S. WD-Demo

Литература для домашнего и индивидуального чтения. / Hauslektüre. Individuelles Lesen.

 1. Gellenbeck Ghristian. Verfolgung in München. Cideb, 2009. WD-Demo
 2. Herrmann Dorothea. Ein Star in Gefahr. – Cideb. 2010. WD-Demo
 3. Kästner Erich. Emil und die Detektive. – Cecilie Dressler Verlag. Hamburg Atrium Verlag. Zürich. 1994. WD-Demo
 4. Kästner Erich. Emil und die drei Zwillinge. – Cecilie Dressler Verlag, 1994. WD-Demo
 5. Kästner Erich. Das doppelte Lottchen. – Wien: Wiener Verlag. 2017. WD-Demo
 6. Thoma Leonhard. Die Blaumacherin. – Hueber Verlag, 2008. WD-Demo
 7. Кожедуб Л.Г. Навчальний посібник для позааудиторного читання німецькою мовою [для студентів факультетів іноземних мов] на матеріалі роману B. Baldwyn „Der Besessene von Burg Eiseneck“. – Знання України. – Київ, 2014. WD-Demo
 8. Сардак О.В. Lies mit Spaß und lerne lesen. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2008. WD-Demo
 9. Тупікова Т.В. Einstein und seine Freunde: методична розробка з домашнього читання [для студентів 1-2 курсів філологічних факультетів]. – Одеса: Фенікс, 2010. WD-Demo

Литература по лексикологии немецкого языка. / Lexikologie der deutschen Sprache

 1. Stepanova M.D., Tschernyscheva I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 256 с. WD-Demo
 2. Білоус О.М. Порівняльна лексикологія (курс лекцій німецькою мовою): Навчальний посібник: видання 2-ге доопрацьоване та доповнене. – Кіровоград, РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013. – 244 с. WD-Demo
 3. Голянич М.І., Словник лінгвістичних термінів: фразеологія, лексикографія / [Голянич М. І., Бабій І. О.] ; за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ : Сімик, 2011. — 272 с. WD-Demo
 4. GLOSSAR LEXIKOLOGISCHER TERMINI. WD-Demo