Підручники

Список рекомендованої літератури для 1 курсу (035 Філологія)

 1. Сидоров О. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten des 1. Studienjahres. Lehrbuch /Логін 1. Німецька мова для студентів-германістів: підручник. – Вінниця: Нова книга, 2014. – 344 с. / О. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten. Lehrbuch. (Учебник немецкого языка для студентов) – Харьков: Фолио, 2005. – 336 с. WD-Demo
 2. Hilke Dreyer, Richard Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. – Max Hueber Verlag, 2012. – 396 S. WD-Demo
 3. Buscha Anne. A-Grammatik: Übungsgrammatik (+Audio). Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau A1-A2. Leipzig 2010. – 187 S. WD-Demo
 4. Євгененко Д. А., Білоус О. М. Практична граматика німецької мови: навч. посіб. – Вінниця: Нова книга. – 2004. – 400 с. WD-Demo
 5. Gerhard J. S. Bunk. Phonetik Aktuell. Max Hueber Verlag, 2005.–86 S.
 6. Лисенко Е. І.Вступний курс фонетики німецької мови: навчальний посібник для студентів вищ. та серед. навч. закл. – Вінниця: Нова книга, 2007 – 120 c. WD-Demo
 7. Драб Н. Л. Практична граматика німецької мови : посібник для студентів вищ. навч. закладів. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 280 с. WD-Demo
 8. Lieder WD-Demo

Список рекомендованої літератури для 2 курсу (035 Філологія)

 1. Сидоров О. Login 2. Deutsch für Germanistikstudenten des 2. Studienjahres. Lehrbuch /Логін 2. Вінниця: Нова книга, 2016. – 384 с. WD-Demo
 2. Em neu Нauptkurs. / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb. Kursbuch – 168 Seiten und Arbeitsbuch – 120 Seiten. Hueber – Verlag, 2006.
 3. H. Dreyer – R. Schmitt „Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung“. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2008. – 362 S.
 4. Buscha Anne. B-Grammatik: Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Leipzig 2011. – 266 S. WD-Demo
 5. G. Helbig – J. Buscha „Deutsche Grammatik: Handbuch für Ausländerunterricht – Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1986.- 737 S.
 6. Євгененко Д.А., Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: навч. посіб. [для студентів та учнів]. – 2-е видання, виправлене та доповнене. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004 р. – 400 с.

Список рекомендованої літератури для 3-4 курсів (035 Філологія)

 1. Кожедуб Л.Г., Кияк Т.Р. Deutsch als zweite Fremdsprache für Germanistikstudenten des 4. Studienjahres: підручник / Л. Г. Кожедуб, Т. Р. Кияк. – ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 416 с. WD-Demo
 2. Hilke Dreyer,Richard Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell. – Max Hueber Verlag, 2012. – 396 S. WD-Demo

Література для домашнього та індивідуального читання. / Hauslektüre. Individuelles Lesen.

 1. Gellenbeck Ghristian. Verfolgung in München. Cideb, 2009. WD-Demo
 2. Herrmann Dorothea. Ein Star in Gefahr. – Cideb. 2010. WD-Demo
 3. Kästner Erich. Emil und die Detektive. – Cecilie Dressler Verlag. Hamburg Atrium Verlag. Zürich. 1994. WD-Demo
 4. Kästner Erich. Emil und die drei Zwillinge. – Cecilie Dressler Verlag, 1994. WD-Demo
 5. Kästner Erich. Das doppelte Lottchen. – Wien: Wiener Verlag. 2017. WD-Demo
 6. Посібник: Praktische Unterstützung zur Arbeit mit dem Roman von Erich Kästner “Zwillinge” (“Das doppelte Lottchen”) WD-Demo
 7. Thoma Leonhard. Die Blaumacherin. – Hueber Verlag, 2008. WD-Demo
 8. Кожедуб Л.Г. Навчальний посібник для позааудиторного читання німецькою мовою [для студентів факультетів іноземних мов] на матеріалі роману B. Baldwyn „Der Besessene von Burg Eiseneck“. – Знання України. – Київ, 2014. WD-Demo
 9. Сардак О.В. Lies mit Spaß und lerne lesen. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2008. WD-Demo
 10. Тупікова Т.В. Einstein und seine Freunde: методична розробка з домашнього читання [для студентів 1-2 курсів філологічних факультетів]. – Одеса: Фенікс, 2010. WD-Demo

Література з лексикології німецької мови / Lexikologie der deutschen Sprache

 1. Білоус О.М. Порівняльна лексикологія (курс лекцій німецькою мовою): Навчальний посібник: видання 2-е доопрацьоване та доповнене. – Кіровоград, РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2013. – 244 с. WD-Demo
 2. Потапова Ж.Є. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. для студ. фак. «Референт-перекладач» / Нар. укр. акад., [каф. герм. та роман. філології; упоряд. Ж. Є. Потапова]. – Вид. доп. та переробл. – Х. : Вид. НУА, 2011. – 108 с. WD-Demo
 3. Stepanova M.D., Tschernyscheva I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 256 с. WD – Demo
 4. Голянич М.І., Словник лінгвістичних термінів: фразеологія, лексикографія / [Голянич М. І., Бабій І. О.] ; за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ : Сімик, 2011. — 272 с. WD-Demo
 5. GLOSSAR LEXIKOLOGISCHER TERMINI. WD-Demo

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн / Landeskunde der deutschsprachigen Länder

 1. Єгорова О. І.  Німецькомовна Європа: нарис із лінгвокраїнознавства : навчальний посібник / О. І. Єгорова. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 195 с. WD-Demo
 2. Конспект лекцій з лінгвокраїнознавства Німеччини, Австрії та Швейцарії : для студ., які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. теорії та практики перекладу ; упоряд. І. Ф. Бублик]. – Х. : Вид-во НУА, 2012. – 96 с. WD-Demo
 3. Дяків Х. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 160 с.
 4. Кудіна О.Ф. Країни, де говорять німецькою : навч. посібник з лінгвокраїнознавства / Вінниця : Нова Книга, 2002. – 344 с.
 5. Deutsch: starten WD-Demo

Теоретична фонетика німецької мови / Theoretische Phonetik der deutschen Sprache

 1. Скляренко О.Б. Загальнотеоретичний курс німецької мови : навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 202 с. WD-Demo
 2. Becker Th. Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012. – 130 S. WD-Demo
 3. Wiese Richard. Phonetik und Phonologie . – Paderborn : Fink, 2011. WD-Demo

Методика навчання німецької мови / Methodik des Deutschunterrichts

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с. WD-Demo
 2. Бігич О. Б. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с. WD-Demo
 3. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році: Додаток 5 до листа МОН України від 19.08.2022 №1/9530-22.
 4. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник / Автор-укладач Федорчук Е. І. – Камʼянець-Подільський: АБЕТКА, 2006, – 212 с. WD-Demo
 5. Кожедуб Л.Г. Предмет лінгводидактики як теорії оволодіння іноземною мовою. – Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 липня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. – С. 9-11. URL: http://www.economics.in.ua/2022/08/blog-post_3.html
 6. Гринюкова Р. А. Комунікативні завдання та ігри на уроці нвмецької мови : навчально- методичний посібник / Р. А. Гринюкова. – Кропивницький: КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”, 2021. – 48 с. WD-Demo
 7. Deutsch. Німецька мова (5 рік навчання). – Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. WD-Demo