Урок

Планування навчального процесу з німецької мови 

 1. Загальні психолого-педагогічні вимоги до уроку 
 2. Методичні вимоги до уроку німецької мови
 3. Планування уроків німецької мови
 4. Організація та проведення аналізу уроку  

1. Загальні психолого-педагогічні вимоги до уроку

 •  Організаційні   
 • Дидактичні 
 • Виховні 
 • Психологічні
 • Гігієнічні

  1. Організаційні:

 • наявність продуманого плану уроку;
 • організованість учнів;
 • вчасна підготовка навчально-матеріального забезпечення уроку (наочність, у т. ч. мультимедійні засоби, дошка тощо).

 2. Дидактичні:

 • організаційна чіткість проведення уроку, правильна постановка теми, зрозумілої і досяжної мети й конкретних завдань, раціональне використання часу;
 • уміле володіння методикою навчання і виховання – організація навчальної праці учнів на уроці, продумана й різноманітна тактика управління освітнім процесом, форми, прийоми якої різні; раціональне управління пізнавальною і практичною діяльністю учнів, їхнім вихованням та інтелектуальним розвитком;

• комплексна реалізація на уроці загальноприйнятих, а також специфічних дидактичних та методичних принципів навчання.

 3. Виховні:

 • постановка виховної мети уроку і відповідних завдань щодо розумового виховання учнів, виховання в них високих моральних якостей – національної самосвідомості, формування естетичних смаків, культури поведінки й праці тощо;
 • відповідність мети, завдань, змісту, методів і засобів уроку загальнолюдським цінностям, ідеям педагогіки співробітництва;
 • забезпечення тісного зв’язку змісту уроку з життям, його потребами і вимогами, формування в учнів прагнення до активної діяльності;
 • врахування індивідуальних особливостей учнів з метою забезпечення різнобічного розвитку на основі їхніх нахилів, інтересів та обдарувань. 

4. Психологічні:

 • вивчення та врахування на уроці вікових і психологічних особливостей кожного учня;
 • реалізація особистісно орієнтованого підходу до учня, що є основою педагогіки співробітництва;
 • дотримання педагогічного такту;
 • уміння володіти собою, здатність за допомогою вербальної та невербальної комунікації здійснювати інтелектуальний, емоційно-вольовий і моральний вплив на учнів;
 • уміння збуджувати і підтримувати увагу та інтерес учнів до навчання. 

5. Гігієнічні:

 • дотримання температурного режиму, провітрювання, норм освітлення, чистоти приміщення і т. п.;
 • уникнення одноманітності в навчальній роботі з метою запобігання перевтоми школярів. 

2. Методичні вимоги до уроку іноземної мови 

 1. Мовленнєва спрямованість уроку іноземної мови 

 • мовленнєва спрямованість уроку означає комунікативний характер вправляння. Такі вправи, як повторення за вчителем, переклад, складання речень за зразком, переказ тексту і т. п. мають бути також підпорядковані комунікативним цілям. 
 1. Комплексність уроку іноземної мови 
 • на уроці іноземної мови всі аспекти мови – фонетичний, лексичний, граматичний, графічний – вивчаються взаємопов’язано, взаємозумовленим є й навчання видів мовленнєвої діяльності.
 1. Іноземна мова і культура – мета і засіб навчання 
 • Створення іншомовної атмосфери на уроці, ведення уроку іноземною мовою (для учнів початкової школи доцільно перекладати свої інструкції українською мовою). Мовлення вчителя не повинно займати більше 10 % часу уроку. Решта часу має бути віддана мовленню учнів. 
 1. Висока активність розумово-мовленнєвої діяльності учнів
 • Стимулювання активності учнів,  розвиток у них і мовленнєвої ініціативи. Це означає, що домінувати на уроці повинен учень, а не вчитель, що відповідає особистісно-діяльнісному підходу, згідно з яким у центрі навчання знаходиться суб’єкт – учень. Учитель у контексті цього підходу організовує, спрямовує і коригує навчальний процес. 
 1. Різноманітність форм роботи учнів 
 2. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності 

3. Планування уроків німецької мови

Рекомендації до складання тематичного плану уроків

Тематичний план – містить цикл уроків за темою, визначає роль і місце кожного уроку, дозволяє добирати найбільш ефективні методи, прийоми та засоби Для складання тематичного плану необхідно:

1) визначити характер та обсяг мовного і мовленнєвого матеріалу кожного уроку, передбачених авторами підручника;

2) вивчити відповідні методичні рекомендації «Книжки для вчителя» (за умови її наявності) та сформулювати цілі кожного уроку з урахуванням етапів роботи над навчальним матеріалом і вимог програми;

3) визначити необхідні для досягнення мети методи та прийоми навчання; 

4) спланувати домашнє завдання;

5) забезпечити необхідне оснащення уроку як технічними, так і традиційними засобами навчання;

6) врахувати специфіку роботи в певному класі (рівень підготовки учнів, їхню пізнавальну активність, уміння виконувати певні види вправ, інтерес до предмета, ставлення до вчителя тощо). 

Зразок схеми для складання тематичного плану:

Тема уроку: ________________________________

№ урокуТип урокуЦілі урокуМовний матеріалГАЧПОснащення урокуДомашнє завдання

Успішність планування уроків зумовлена такими чинниками:

 • знання цілей навчання та програмних вимог до мовленнєвих навичок і вмінь учнів у кожному класі
 • знання змісту навчально-методичного комплексу;
 • знання умов навчання: вікових особливостей учнів, специфіки конкретного класу;
 • знання основних методичних вимог до сучасного уроку іноземної мови; 
 • врахуванням дидактичних і методичних принципів навчання. 

Формулювання цілей уроку

Навчання іноземної мови передбачає комплексне досягнення практичної, освітньої, розвивальної та виховної цілей. 

Виходячи із загальних (кінцевих) цілей навчання, вчитель визначає конкретні цілі уроку: практичну, освітню, розвивальну, виховну. 

 Практична мета:

 • навчити учнів розповідати про… в обсязі 7–8 фраз на основі мовленнєвої ситуації з опорою на логіко-синтаксичну схему;
 • навчити учнів обмінюватися репліками на рівні діалогічної єдності «твердження–твердження» на основі мовленнєвої ситуації;
 • навчити учнів одержувати основну інформацію з прочитаного (прослуханого) тексту;
 • навчити учнів вживати ГС … на рівні однієї фрази;
 • навчити учнів вживати нові ЛО … на рівні понадфразової єдності; 
 • навчити учнів розуміти незнайомі слова на основі контексту

Якщо подається новий мовний матеріал:

 • ознайомити учнів з функцією, формою, особливостями вживання ГС … та вчити правильно використовувати її на рівні фрази;
 • ознайомити із значенням, формою, особливостями вживання ЛО … та вчити правильно їх використовувати в знайомих ГС на рівні фрази;
 • ознайомити з правилом читання літери… і вчити правильно читати слова згідно з правилом. 

Освітня мета 

 • розширити уявлення учнів про традиції… (учні на уроці будуть читати текст, де є відповідна додаткова інформація, обговорення якої планується вчителем);
 • поглибити знання учнів про творчість ….
 • сформувати уявлення учнів про національний костюм (вчитель планує подачу або тренування ЛО за темою «Одяг» на основі предметів національного костюма, про який учні ще не мають уявлення). 

Розвивальна мета 

 • розвивати кмітливість учнів (учитель на уроці використовуватиме безперекладні способи семантизації або ребуси, кросворди тощо);
 • розвивати інтелектуальну гнучкість учнів (учитель проводитиме вправу на трансформацію діалога-зразка на основі змінних ситуацій);
 • розвивати мовну здогадку;
 • розвивати слухову /зорову пам’ять;

Виховна мета 

 • виховувати гарний смак (навчаючи учнів правильно вживати прикметники, вчитель планує проведення вправи на основі ситуації добору одягу, який створює гармонійні за кольором ансамблі, тощо);
 • виховувати культуру спілкування (вчитель планує проведення вправи у діалогічному мовленні у формі гри «Найввічливіший співрозмовник»). 

Рекомендації до складання планів-конспектів уроків

 • на уроці іноземної мови формуються мовленнєві навички і вміння;
 • змістом уроку є певний комплекс вправ, що виконуються в чіткій послідовності;
 • завдання кожного уроку визначаються залежно від його місця в тематичному циклі;
 • організація мовного матеріалу має бути комплексною; 
 • для формування мовленнєвих навичок і для розвитку вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності повинні виконуватися відповідні вправи;
 • вправи повинна імітувати процес мовленнєвого спілкування, тобто мати комунікативну спрямованість, вмотивованість та ситуативну зумовленість;
 • ефективність уроку визначається ступенем мовленнєвої активності учнів;
 • урок повинен передбачати систематичний і планомірний контроль рівня сформованості мовленнєвих навичок, умінь учнів та сприяти здійсненню диференційованого підходу до їх навчання;
 • зміст уроку повинен готувати учнів до виконання домашнього завдання;
 • урок повинен проводитися іноземною мовою, адаптованою (за необхідністю) до рівня учнів;
 • діяльність учителя має викликати інтерес і пізнавальну активність учнів; у процесі планування необхідно враховувати вікові особливості учнів. 

Зразок оформлення плану-конспекту уроку

Дата

План-конспект уроку № ___ в ____ класі

Тема _____________________.  Підтема: ____________________

Цілі:

Практична(ні) ________________________

Освітня(ні) __________________________

Розвивальна(ні) ______________________

Виховна(ні) _________________________

Обладнання уроку: ____________________

Схематичний план уроку:

Початок уроку

І. Організація класу ____________ (2 хв.)

ІІ. Мовленнєва (фонетична) зарядка  (3 хв.)

Основна частина уроку (35 хв)

ІІІ – VI.

Заключна частина уроку

VII. Пояснення домашнього завдання (2 хв.)

VIII. Підсумки уроку (3 хв)

Хід уроку
Етап, прийом Змст роботи

4. Організація та проведення аналізу уроків іноземної мови

1) Цілеспрямованість уроку. (тема уроку, його місце в тематичному циклі, цілі,  відповідність поставлених цілей місцю уроку в ематичному циклі).

2) Структура і зміст уроку (етапи уроку та їх послідовність, відповідність прийомів навчання основним цілям, основні і допоміжні засоби навчання; освітня, розвивальна, виховна цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність рівню знань та віковим інтересам учнів).

3) Активність учнів на уроці (оцінити форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце і ефективність; прийоми стимулювання мовленнєвої та розумової активності учнів).

4) Мовленнєва поведінка вчителя (відповідність мовлення мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів; чіткість і доступність формулювання завдань; доцільність використання вчителем української мови на уроці; співвідношення мовлення вчителя та учнів.

5) Результативність уроку (відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь поставленим цілям; об’єктивність і мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.) 

Практичні завдання:

 1. Ознайомтеся з одним з підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізуйте організацію навчальних матеріалів: а) кількість циклів уроків, б) на скільки уроків розрахований кожний цикл, в) які вправи входять до кожного циклу, г) співвідношення вправ в одному циклі для навчання різних аспектів мови та видів мовленнєвої діяльності, д) способи систематизації лексичного та граматичного матеріалу (списки лексичних одиниць, граматичний коментар тощо), е) наявність і характер текстів для читання та аудіювання. Сформулюйте практичні цілі одного уроку в підручнику.
 2. Ознайомтеся з планом-конспектом уроку німецької мови на середньому ступені Проаналізуйте його. (див. wunderdeutsch.com Methodik des Deutschunterrichts).
 3. Розробіть план-конспект уроку в 5 або б класі за одним з чинних підручників німецької мови.