INDEFINITPRONOMEN (НЕОЗНАЧЕНІ І ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ)

До найбільш вживаних неозначених займенників на­лежать:

man — (не перекладається)

jemand — хтось, хто-небудь

jeder, jedes, jede — кожний, всякий; кожне, всяке; кожна, всяка

alle — всі

einige — деякі

viele — багато хто

beide — обидва, обидві

wenige — мало хто

etwas — щось, що-небудь

 

До заперечних займенників належать:

kein, keine — ніякий, ніяке, ніяка

niemand — ніхто

nichts — ніщо

 

Займенник man не відмінюється. Він є завжди підметом не­означено-особового речення.

Man liest.    Читають.

Man spielt.  Грають.

 

Займенник jemand у розмовній мові не змінюється.

Haben Sie dort jemand gesehen? Ви кого-небудь там бачили?

 

Проте займенник jemand може змінюватися як неозначений артикль. Ця форма дається звичайно лише в словниках для того, щоб показати керування дієслова, особливо, якщо воно розходиться з українською мовою.

 

Порівняйте: begegnen (jemandem)—зустрічати (кого-небудь)

 

 Займенник jeder, -es, -е має тільки форму однини і відмі­нюється як означений артикль.

 

Відмінок Однина
Чоловічий

рід

Середній

рід

Жіночий

рід

Nom. jeder jedes jede
Gen. jedes jedes jeder
Dat. jedem jedem jeder
Akk. jeden jedes jede

 

Цей займенник вживається і як іменник, і як прикметник.

 

Порівняйте:

In unserem Land muss jeder arbeiten, (як іменник)

В нашій країні кожен по­винен працювати.

 

Jedes siebenjährige Kind muss zur Schule gehen, (як прикметник)

Кожна семирічна дитина повинна відвідувати школу.

 

Unsere Verfassung sichert jedem das Recht auf Arbeit, Bil­dung und Erholung, (як іменник)

Наша Конституція гаран­тує кожному право на працю, освіту і відпочинок.

 

Jeder не має множини, у множині замість нього вживається займенник alle.

 

Порівняйте:

Jedes siebenjährige Kind muss zur Schule gehen.

Alle siebenjährigen Kinder müssen zur Schule gehen.

 

Займенники alle, einige, viele, beide і wenige вживаються тільки у множині і відмінюються як означений артикль:

 

Відмінок Множина
Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

alle

aller

allen

alle

einige

einiger

einigen

einige

viele

vieler

vielen

viele

 

Ці займенники вживаються як іменники і прикметники.

 

Порівняйте:

Viele Menschen kamen zur Versammlung, (як прикмет­ник)

На збори прийшло багато народу.

 

Viele kamen zur Versam­mlung. (як іменник)

Багато хто прийшов на збори.

 

Займенник etwas відрізняється від інших неозначених займенників тим, що він показує не на неозначену особу, а на неозначений предмет.

 

 „Sie haben іш Lesesaal etwas vergessen!“ sagte mir die Bibliothekarin.

Wissen Sie nicht, ob sie sich in der Buchhandlung etwas ge­kauft hat?

 

«Ви щось забули в читаль­ному залі!» — сказала мені бі­бліотекар.

 

Ви не знаєте, чи купила вона що-небудь у книгарні?

 

 

Займенник etwas не змінюється. В мові він часто вживається в сполученні з різними прийменниками.

 

Plötzlich erinnerte sich die Großmutter an etwas und kehrte nach Hause zurück.

Раптом бабуся щось згадала і повернулась додому.

 

Займенники kein, keine заперечують тільки іменник і стоять перед ним.

В українській мові займеннику kein не завжди відповідає займенник ніякий. Тому під час перекладу українською мовою речень з kein слід підбирати потрібне заперечення.

 

Der Schüler führte ein Bei­spiel an. Учень навів приклад.

Sie wollte keine andere Reise unternehmen. Вона не хотіла робити ні­якої іншої подорожі.

Kein Schüler wollte das Wettspiel versäumen. Жоден учень не хотів про­пустити змагання.

Der Schüler führte kein Bei­spiel an. Учень не навів ніякого прикладу.

 

У мене нема авторучки. Займенник kein відмінюється в однині як неозначений ар­тикль, а у множині як означений.

 

Відмінок Однина Множина
Чоловічий

рід

Середній

рід

Жіночий

рід

всіх трьох родів
Nom. kein Stuhl kein Heft keine Feder keine Stühle. Federn, Hefte
Gen. keines Stuhles keines Heftes keiner Feder keiner Stühle, Federn, Hefte
Dat. keinem Stuhl keinem Heft keiner Feder keinen Stühlen Federn, Heften
Akk. keinen Stuhl kein Heft keine Feder keine Stühle, Federn, Hefte

 

Заперечні займенники niemand і nichts не змінюються.

 

Niemand wollte zu Hause bleiben. Ніхто не хотів залишатися вдома.

Sie hat nichts geantwortet. Вона нічого не відповіла.

 

Перекладаючи українською мовою речення із займенниками niemand і nichts, треба додавати ще одне заперечення.

 

Порівняйте:

Niemand sprach hier.      Ніхто тут не розмовляв.

Wir haben noch nichts wiederholt. Ми ще нічого не повторили.

 

З наведених прикладів на заперечні займенники kein, nie­mand, nichts видно, що в німецькій мові на відміну від україн­ської вживається тільки одне заперечення.

 

Примітка. Не слід змішувати в мові вживання заперечного займен­ника nichts — нічого з часткою nicht — не.

 

Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Темно. Я нічого не бачу.

Es ist dunkel. Ich sehe nicht. Темно. Я не бачу.

Was schreibst du? — Ich schreibe nichts. Що ти пишеш? — Я нічого не

пишу.

Schreibst du? — Nein, ich schreibe nicht. Ти пишеш? Ні, я не пишу.