Grammatische Termini

A

der Ablaut – (e) s, -e аблаут, чергування голосних

die Absonderung -en відокремлення

das Abstraktum -s, Abstrakta абстрактний іменник

das Adjektiv -s, -e прикметник

das Adverb -s, Adverbien прислівник

die Adverbialbestimmung -, -en обставина

das Adverbiale -s, Adverbialien прислівник

~ der Art und Weise способу дії

~ der Bedingung умови

~ des Grundes причини

~ des Ortes місця

~ des Vergleiches порівняння

~ der Zeit часу

– des Zieles мети

der Akkusativ -s, -e знахідний відмінок

das Akkusativobjekt – (e) s, -e прямий додаток

das Aktiv -s активний стан

die Apposition -en прикладка

der Artikel -s, – артикль

das Attribut -s, -e означення

der Attributsatz -es, -sätze означальне підрядне речення

der Aufforderungssatz -es, -sätze спонукальне речення

der Ausrufesatz -es, -sätze окличне речення

der Aussagesatz -es, -sätze розповідне речення

В

der Bedingungssatz -es, -sätze умовне речення

das Bestimmungswort -es, -Wörter визначальний (перший) компонент складного слова

das Bezugswort -es, -Wörter слово, до якого відноситься підрядне речення

das Bindeelement – (e) s, -е з’єднувальний елемент

die Bruchzahl -, -en дробове число

D

der Dativ -s, -e давальний відмінок

das Dativobjekt – (e) s, -e додаток в давальному відмінку

die Deklination -, -en відмінювання

deklinieren -te, -t відмінювати

das Demonstrativpronomen -s, – вказівний займенник

der Dezimalbruch -e (s), -brüche десяткова дріб

die direkte Rede пряма мова

Е

der Eigenname -ns, -n власне ім’я

einsilbig односкладовий

der Elementarsatz -es, -sätze просте речення в складі складного речення

die Endung -, -еп закінчення

das erweiterte Attribut поширене означення

F

das Femininum -s, Feminina жіночий рід, іменник жіночого роду

der Finalsatz -es, -sätze підрядне речення мети

der Fragesatz -es, -sätze питальне речення

fungieren виступати в ролі

das Funktionsverb -s, -en функціональне дієслово

das Futur -s, -e майбутній час

G

der Gattungsname -ns, -n загальне ім’я

die Gegenwart – теперішній час

der Genitiv -s, -e родовий відмінок

das Genitivobjekt -es, -e додаток в родовому відмінку

das Genus -, Genera стан; рід

die gerade Wortfolge прямий порядок слів

die Grundform -, -en основна форма (дієслова)

das Grundwort -es, -Wörter основний (другий) компонент складного слова

das Grundzahlwort -es, -Wörter кількісний числівник

H

der Hauptsatz -es, -sätze головне речення

das Hilfsverb -s, -en допоміжне дієслово

I

der Imperativ -s, -e наказовий спосіб

der Indikativ -s, -e дійсний спосіб

die indirekte Rede непряма мова

der Infinitiv -s, -e інфінітив, неозначена форма дієслова

die Infinitivgruppe -, -n інфінітивний зворот

der Infinitivstamm основа неозначеної форми дієслова

das intransitive Verb неперехідне дієслово

die invertierte Wortfolge зворотний порядок слів

der irreale Wunschsatz речення, що виражає нереальне бажання

K

der Kasus -, – відмінок

der Kausalsatz -es, -sätze підрядне речення причини

das Kollektivum -s, Kollektiva збірне ім’я

der Komparativ -s, -e порівняльний ступінь

die Konjugation -, -en відмінювання

konjugieren відмінювати

das konjugierte Verb відмінюване дієслово

die Konjunktion -, -en сполучник

das Konjunktionaladverb -s, -adverbien сполучний прислівник

der Konjunktiv -s, -e кон’юнктив, умовний спосіб

das Konkretum -s, Konkreta іменник речовий

der Konsonant -en, -en приголосний (звук), приголосна (літера)

der Konzessivsatz -es, -sätze допустове підрядне речення

das kopulative Verb  дієслово- зв’язка

M

das Maskulinum -s, Maskulina чоловічий рід, іменник чоловічого роду

mehrsilbig багатоскладовий

das Modalverb -s, -en модальне дієслово

das Modalwort -es, -werter модальне слово

der Modus -, Modi спосіб

N

der Nebensatz -es, -sätze підрядне речення

negativ негативний

das Neutrum -s, Neutra середній рід, іменник середнього роду

das nominale Prädikat іменний присудок

die Nominalform des Verbs іменна форма дієслова

der Nominativ -s, -e називний відмінок

der Nullartikel -s, – нульовий артикль

O

das Objekt – (e) s, -e додаток

der Objektsatz -es, -sätze додаткове підрядне речення

das Ordnungszahlwort -es, -Wörter порядковий числівник

P

die Partikel -, -n частка

das Partizip -s, Partizipien дієприкметник

die Partizipialfügung -, -en дієприкметниковий зворот

das Passiv -s, -e пасивний стан

das Perfekt – (e) s, -e перфект

die Person -, -en особа

das Personalpronomen -s, – особовий займенник

der Plural -s, -e множина

das Plusquamperfekt – (e) s, -e плюс-квамперфект

positiv позитивний

das Possessivpronomen -s, – присвійний займенник

der Potentialsatz -es, -sätze речення, що виражає можливість

das Prädikat -s, -e присудок

das Prädikativ -s, -e іменна частина присудка

das Präfix -es, -e префікс

die Präposition -, -en прийменник

das Präpositionalobjekt – (e) s, -e прийменниковий додаток

das Präsens -, -sentia і -senzien презенс, теперішній час

das Präteritum -s, Präterita претеріт

das Pronomen -s, – займенник

das Pronominaladverb -s, -adverbien займенниковий прислівник

R

der Rahmen -s, – рамка, рамкова конструкція

das Reflexivpronomen -s, – зворотній займенник

das Relativpronomen -s, – відносний займенник

das Relativwort -es, -Wörter сполучне слово

S

der Satz -es, Sätze речення

das Satzgefüge -s, – складнопідрядне речення

das Satzglied -es, -er член речення

die Satzreihe -, -n складносурядне речення

der Singular -s, -e однина

der Stamm – (e) s, Stämme основа

der Stammvokal -s, -e кореневий голосний

das Stativ -s, -e статив, пасивний стан

die Steigerung -, -en утворення ступенів порівняння

der Stoffname -ns, -n іменик речовий

das Subjekt – (e) s, -e підмет

das Substantiv -s, -e іменник

die Substantivierung -en субстантівація (утворення іменників з інших частин мови)

das Suffix -es, -е суфікс

der Superlativ -s, -e найвищий ступінь порівняння

T

der Temporalsatz -es, -sätze підрядне речення часу

das transitive Verb перехідне дієслово

U

der Umlaut (e) s, -e умлаут

das unbestimmte Pronomen неозначений займенник

das unbestimmt-persönliche Pronomen неозначено-особовий займенник

der unbestimmt-persönliche Satz неозначено-особове речення

das Unikum -s, Unika єдиний в своєму роді іменник

das unpersönliche Pronomen безособовий займенник

der unpersönliche Satz безособове речення

das unregelmäßige Verb неправильне дієслово

V

das Verb -s, -en дієслово

das verbale Prädikat дієслівний присудок

der Verbalstamm -s, -Stämme основа дієслова

die Vergangenheit – минулий час

der Vergleichssatz -es, -sätze порівняльне підрядне речення

die Verneinung -en заперечення

der Vokal -s, -e голосний (звук), голосна (літера)

das Vollverb -s, -en повнозначне дієслово

W

die Wortart -, -en частина мови

die Wortbildung -, -en словоутворення

die Wortfolge -, -n порядок слів

Z

das Zahlwort -es, -Wörter числівник

die Zeitform -, -en часова форма

die Zukunft – майбутній час

der zusammengesetzte Satz складне речення

die Zusammensetzung -, -en складне слово

zweisilbig – двоскладовий