Контроль знань

Поточний і підсумковий контроль знань студентів

Поточне оцінювання знань студентів проводиться у межах кожного модуля, що створює підстави для підсумкового оцінювання. Поточний контроль реалізується у формі опитування, експрес-контролю (тести, прямий та зворотній переклад речень, прослуховування і обговорення аудіо текстів і відеофільмів, словникові диктанти, перекази, формулювання питань до текстів, відповіді на запитання тощо), а також оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання.  Поточний контроль  передбачає оцінювання рівня знань студента з дисципліни, систематичності роботи протягом семестру, активності у вивченні програмного матеріалу тощо.

Модульний контроль

Модульний контроль здійснюється в кінці кожного модуля. Зміст МКР та критерії оцінювання визначаються робочою програмою з дисципліни. Модульний контроль включає письмову модульну контрольну роботу (МКР) та усне опитування (усна частина МКР).

Модульна контрольна робота здійснюється у формі виконання студентом письмових контрольних завдань (контрольної роботи, тесту тощо) згідно затвердженого графіку. Виконання студентами МКР спрямоване на всебічну і комплексну перевірку обсягу, рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, що входить до певного модуля.

Усна частина МКР проводиться у формі усного опитування. Зміст цієї складової модульного контролю визначається програмним матеріалом модуля і може включати: опитування правил граматики, бесіда на запропоновану тему, перевірка рівня засвоєння лексичного матеріалу з теми, перевірка виконання самостійної та індивідуальної роботи тощо.

Максимальна сума балів за один модуль складає 20 балів.

Відповідність отриманих студентом поточних балів за 20-бальною шкалою до шкали  ECTS та загальнонаціональної шкали

17-20   “відмінно”

13-16    “добре”

9-12      “задовільно”

1-8        “не задовільно”

Оцінка у балах за за кожен модуль  є середнім арифметичним наступних оцінок: середня оцінка за підсумками поточного оцінювання; оцінка за письмову модульну контрольну роботу; оцінка за результатами усного опитування (усна частина МКР).

Підсумковий контроль (іспит)

Підсумковий контроль (іспит) складається з двох частин: письмової та усної.

Письмова частина  –  комплексна підсумкова письмова робота (тест) на перевірку знань та вмінь. Завдання  тесту можуть бути наступними:

1) Переклад речень, що містять програмний граматичний та лексичний матеріал семестру (5-10 речень).

2) Граматичний аналіз речень.

3) Творчий переказ (переказ з елементами міркування) одноразово прослуханого тексту обсягом 2000 – 2500 др. знаків. Тривалість виконання роботи – 2 академічні години.

4) Виправлення 10 лексичних, граматичних, орфографічних і пунктуаційних помилок у письмово пред’явленому тексті з поясненням помилок. Обсяг тексту складає 180 – 200 повнозначних слів. Тривалість роботи – 30 хвилин.

Усна частина – усний екзамен, екзаменаційний білет якого може містити такі завдання:

 • Читання / вголос з урахуванням правил інтонаційно-інформаційної організації / (адаптованого) тексту з пройденої тематики (обсяг 0,7 друк. арк.), постановка запитань до основних смислових частин тексту та відповіді на запитання до тексту.
 • Діалогічне мовлення. Бесіда з екзаменатором на основі запропонованої мовленнєвої ситуації на базі вивченого протягом семестру тематичного матеріалу (без підготовки).
 • Монологічне мовлення. Висловлювання по одній з тем програми курсу на основі заданої мовленнєвої ситуації (без підготовки).
 • Усний переклад 5-10 речень, складених на основі пройденого граматичного і лексичного матеріалу.
 • Граматична тема. Наведення основних правил та прикладів із однієї з вивчених протягом семестру граматичних тем.

  Заохочувальні та штрафні бали:

  • за участь у позааудиторних заходах німецькою мовою (у святі поезії, фонетичному конкурсі, фестивалі німецької пісні, заключному турі олімпіади з німецької мови тощо) додаються заохочувальні бали за кожний вид участі;
  • пропуск занять, неявка на модульну контрольну роботу, неподання письмових робіт без поважних причин, невиконання студентом завдань на самостійне позаудиторне опрацювання програмного навчального матеріалу карається штрафними балами у розмірі вагового балу відповідного виду контролю, тобто рейтингова оцінка пропущеного заняття або невиконаного завдання – 0 балів.

Порядок проведення іспитів та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

До сесії допускаються студенти, семестровий рейтинг яких на початок сесії становить 20 балів і вище за умови позитивного виконання трьох модульних контрольних робіт. Студенти із семестровим рейтингом на початок сесії нижче 20 балів вважаються такими, що не виконали вимоги навчального плану з дисципліни. Вони не допускаються до семестрового контролю.

За кожний модуль студент може отримати максимально 20 балів (за відвідування занять, рівень активності та рівень знань на практичних заняттях, за виконання поточних домашніх завдань, за самостійну та індивідуальну роботу, за модульну контрольну роботу тощо).

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за   100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з трьох модулів у семестрі та оцінки за іспит. Максимальний рейтинг студента за 3 модулі кожного семестру без заохочувальних балів становить: 20+20+20=60 балів (+ 40 балів за іспит).

Структура оцінювання успішності навчання студента при вивченні дисципліни:

Поточна успішність

(максимальний рейтинг – 60 балів)

Підсумковий контроль

Сума

(підсумкова оцінка)

Змістовий

 

модуль 1

Змістовий

 

модуль 2

Змістовий

 

модуль 3

Іспит

20

20 20 40

100

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах переводиться в оцінку за національною шкалою і оцінку за шкалою ЕСТS. Відповідність отриманих студентом залікових балів за 100-бальною шкалою щодо шкали ECTS та загальнонаціональної шкали: 90-100 “відмінно”, 75-89 “добре”, 60-74 “задовільно”, 1-59 “незадовільно“.