ALLGEMEINES (ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ)

Дієслово в німецькій мові, як і в українській, змі­нюється за особами, числами, часами і способами; перехідні дієслова можуть також вживатися в активній і пасивній формі.

Примітка. В німецькій мові на відміну від української мови діє­слова не розрізняються за видом, а характерного для української мови від­мінювання дієслова за родами в 3-й особі однини минулого часу в німецькій мові нема.

Порівняйте:

Er kam nach Hause.        Він прийшов додому.

Sie kam nach Hause.      Вона прийшла додому.

В німецькій мові є особові і неособові (іменні) діє­слівні форми.

Особові форми дієслова

  1. Шість часових форм (die Zeitformen):

а)       для вираження теперішнього часу одна часова форма— Präsens:

Heute besucht mein Bruder seine alten Freunde.

Сьогодні мій брат відвідує своїх старих друзів.

б)      для вираження минулого часу на відміну від української мови три часові форми:

Präteritum — Gestern besuchte mein Bruder seine alten Freunde. Вчора мій брат відвідав своїх старих друзів.

Perfekt — Hat dein Bruder sei­ne alten Freunde ge­stern besucht? Твій брат відвідав вчора своїх старих друзів?

Plusquam­perfekt — Nachdem mein Bru­der seine alten Freun­de besucht hatte, kehr­te er nach Hause zurück. Після того як мій брат відвідав своїх старих друзів, він по­вернувся додому.

в)      для вираження майбутнього часу— Präsens, Futurum І:

Morgen besucht mein Bruder seine alten Freunde.

Завтра мій брат відвідає своїх старих друзів.

Er wird mit ihnen die Reise ins Ausland besprechen.

Він буде з ними обговорювати поїздку за кордон.

  1. Активна і пасивна форма дієслів (das Aktiv, das Passiv):

 Aktiv —       Die Kinder lesen ein interessantes Buch.

Діти читають цікаву книжку.

 Passiv —    Interessante Bücher werden immer gern gelesen.

Цікаві книжки завжди читаються охоче (або: Цікаві книжки завжди

охоче читають).

  1. Три способи:

а)       дійсний спосіб (der Indikativ):

Unsere Freundin treibt viel Sport. Наша подруга багато займається спортом.

б)      наказовий спосіб (der Imperativ):

Steh auf!     Встань!

Setz dich!    Сідай!

в)      кон’юнктив (der Konjunktiv):

Wäre ich Flieger! Якби я був льотчиком!

Неособові (іменні) форми дієслова

  1. Інфінітив активної і пасивної форми.

Інфінітив активної форми – (Infinitiv Aktiv):

lesen — читати, schreiben — писати.

Інфінітив пасивної форми (Infinitiv Passiv):

gelesen werden, geschrieben werden.

  1. Два дієприкметники (das Partizip)—Partizip I, Partizip II:

Partizip I — lesend, schreibend, zeichnend

Partizip II — gelesen, geschrieben, gezeichnet

Всі дієслівні форми німецької мови утворюються від трьох форм, які називаються основними формами дієслова. Це In­finitiv, Präteritum, Partizip II.

Наприклад:

schreiben, schrieb, geschrieben

lesen, las, gelesen

 В німецькій мові дієслова поділяються на різні групи залежно:

від способу словотворення: прості, похідні і складні;

від значення: повнозначні (або основні) і допоміжні;

від типу дієвідміни: сильні, слабкі і неправильні;

від відношення дієслова-присудка: а) до підмета: особові і безособові;

до додатка: перехідні і неперехідні.

Прості, похідні і складні дієслова

 

Прості дієслова (Einfache Verben)

Простими дієсловами є дієслова, інфінітив яких скла­дається з кореня і суфікса інфінітива -еп або -п:

steh-en — стояти

schreib-en— писати

spiel-en — грати

lächel-n — усміхатися

Похідні дієслова (Abgeleitete Verben)

Похідні дієслова утворюються від простих дієслів і від інших частин мови за допомогою:

1) префіксів, які на відміну від дієслівних префіксів в укра­їнській мові можуть бути відокремлюваними і невідокремлюваними, наприклад:

аufstehen — вставати    Ich stehe früh auf. Я рано встаю.

vorlesen — читати         Dieser Junge liest gut vor. Цей хлопець добре читає вголос,

bekommen — одержу вати  Zu seinem Geburtstag bekam er viele Geschenke. На день народження він одержав багато подарунків.

2) суфіксів, наприклад:

kling-el-n — дзвонити

stud-ier-en — вчитися; вивчати

умлаута кореневого голосного, наприклад:

führen (від fuhr)   —      вести

träumen (від der Traum) — мріяти

wärmen (від warm)        — нагрівати, зігрівати

gründen (від der Grund) — засновувати

ändern (від ander )              міняти

При утворенні похідних дієслів іноді використовують одно­часно

суфікс і умлаут: läch-el-n (від lachen) — усміхатися

префікс і суфікс: er-weit-er-n (від weit)      — розширювати

префікс і умлаут: er-zähl-en (від die Zahl) — розповідати

Дієслівні префікси, як відокремлювані, так і невідокремлювані, впливають на значення дієслова. Вони можуть або пов­ністю міняти значення дієслова (пор.: kommen — приходити; bekommen — одержувати), або його уточнювати (пор.: gehen—. іти, mitgehen — іти разом з ким-небудь, супроводжувати).