Trennbare und untrennbare Präfixe (відокремлювані та невідокремлювані префікси)

Untrennbare Präfixe, untrennbare Vorsilben

(Невідокремлювані префікси)

 Невідокремлюваних префіксів у німецькій мові вісім: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miß-. Всі вони ненаголошені.

Префікс

Просте дієслово

Похідне дієслово

1.          bе-

2.          ge-

3.          ег-

4.          ver-

5.          zer-

6.          ent-

7.          emp-

8.          miss-

kommen приходити

hören чути

zählen лічити

stehen стояти

schlagen бити

gehen іти

fangen ловити

trauen довіряти

bekommen одержувати

gehören належати

erzählen розповідати

verstehen розуміти, уміти

zerschlagen розбивати

entgehen зникати, уникати

empfangen приймати

misstrauen не довіряти

 

 Trennbare Präfixe, trennbare Vorsilben

(Відокремлювані префікси)

Як відокремлювані префікси в німецькій мові вживаються прийменники і прислівники.

Відокремлювані префікси завжди наголошуються і від­окремлюються при відмінюванні дієслова в Präsens, Präteritum, а також у наказовому способі:

‘ausschreiben — виписувати

‘zuhören — слухати

‘aufschlagen — відкривати

‘aussprechen — вимовляти

‘fortgehen — іти геть

Präsens:     Er spricht    dieses Wort falsch aus. Він неправильно ви­мовляє це слово.

Präteritum: Er sprach    dieses          Wort falsch aus. Він неправильно ви­мовив це слово.

Imperativ:   Sprich dieses Wort rich­tig aus! Вимови це слово пра­вильно!

У Partizip II відокремлюваний префікс стоїть перед префік­сом ge- і пишеться разом з дієсловом.

Наприклад:

ausgeschrieben — виписаний

aufgeschlagen — відкритий

ausgesprochen — вимовлений

Прийменники, що вживаються як відокремлювані префікси

Прості дієслова

Похідні дієслова

an- kommen приходити ankommen прибувати
auf- stehen стояти aufstehen вставати
aus- zeichnen малювати auszeichnen відмічати, нагороджувати
bei- wohnen жити beiwohnen бути присутнім
ein- * nehmen брати, взяти. einnehmen приймати (ліки)
mit- fahren їхати mitfahren їхати з ким-н. разом
nach- sehen дивитися nachsehen дивитися кому-н.

вслід

vor- stellen ставити vorstellen уявляти
zu- machen робити zumachen закривати, зачиняти

*[1] Відокремлюваний префікс ein- походить від прийменника in.

Прислівники прості і складені, що вжива­ються як відокрем­лювані префікси

Прості дієслова

Похідні дієслова

ab- nehmen брати abnehmen скидати
da- stehen стояти dastehen стояти, знаходи­тися
dazwischen- kommen приходити dazwischenkommen -втруча­тися, перебивати
empor- steigen підніматися emporsteigen підніматися (вгору), сходити (на гору)
fort- gehen ходити fortgehen іти геть

Прислівники прості і складені, що вжива­ються як відокрем­лювані префікси

Прості дієслова

Похідні дієслова

fest- stellen ставити feststellen установлювати, констатувати
her- steilen ставити herstellen створювати, виго­товляти
herab- nehmen брати herabnehmen знімати, брати зверху
heraus- schreiben писати herausschreiben виписувати
herbei- kommen приходити herbeikommen підходити, наближатися
herunter- steigen підніматися heruntersteigen спускатися, злазити вниз
hin- fahren їхати hinfahren з’їздити, поїхати куди-н.
hinab- gehen ходити hinabgehen іти вниз, спус­катися
hinauf- gehen ходити hinaufgehen сходити, підні­матися
hinaus- fahren їхати hinausfahren виїжджати
los- kommen приходити loskommen збуватися, звіль­нятися, утікати vorangehen іти вперед, іти на чолі
voran- gehen ходити
vorbei- gehen ходити Vorbeigehen проходити ми­мо кого-н., чого-н.
weg- laufen бігати weglaufen утікаїи, утекти
weiter- fahren їхати weiterfahren продовжувати їхати (іти), їхати (іти) далі
zurück- kehren повертати, повер­нути zurückkehren повертатися
zusammen- halten тримати Zusammenhalten стояти один за одного

Примітка. Деякі префікси бувають то відокремлюваними (наголоше­ними), то невідокремлюваними (ненаголошеними), і залежно від цього змі­нюється значення дієслова. До таких префіксів належать: durch-, um-, über-, unter-, wieder-, voll-.

Наприклад:

durch-

durch’schneiden

Der Strahl des Scheinwerfers durchschnitt die Dunkelheit,

‘durchschneiden Er schnitt den Strick durch.

озсікати, прорізувати

Промінь прожектора прорізав темряву.

розрізати, прорізувати Він розрізав мотузку.

über-

übersetzen

Er übersetzt ohne Wörterbuch, ‘übersetzen

Man setzte uns ans andere Ufer über.

перекладати

Він перекладає без словника, перевозити

Нас перевезли на другий бе­рег.

Складні дієслова складаються з двох слів. Другим словом є завжди дієслово, а першим словом — різні  частини мови.

‘teil,nehmen

‘statt,finden

‘frei,lassen

‘los,fahren

‘kennen,lernen

‘stehen,bleiben

zu’grunde,gehen

брати участь

відбуватися

звільняти, випускати

від’їжджати, рушати

знайомитися

зупинятися

гинути

В складних дієсловах головний наголос падає завжди на перше слово, і вони відмінюються так само, як дієслова з від­окремлюваними префіксами.

Alle nehmen an dieser Ar­beit teil.

Alle nahmen an dieser Ar­beit teil.

Nehmt an dieser Arbeit teil!

Wir bleiben vor einem schö­nen Gebäude stehen.

Wir blieben vor einem schö­nen Gebäude stehen.

Bleiben wir vor diesem schö­nen Gebäude stehen!

Всі беруть участь у цій ро­боті.

Всі брали участь у цій ро­боті.

Беріть участь у цій роботі!

Ми зупиняємося перед гар­ним будинком.

Ми зупинилися перед гар­ним будинком.

Зупинімося перед цим гар­ним будинком!