Der Infinitiv (Інфінітив)

Інфінітив (der Infinitiv) і дієприкметники — перший і другий (Partizip І, II) є менними формами дієслова. Іменними ці форми називаються тому, що вони мають деякі властивості іменників і прикметників.

Der Infinitiv (Інфінітив)

Інфінітив – це перша форма дієслова.

I spielen – II spielte – III gespielt

В німецькій мові розрізняють два інфінітиви – Infinitiv I, Infinitiv II.

spielen, laufen (Infinitiv I)

gespielt haben, gelaufen sein (Infinitiv II)

Infinitiv II утворюється від Partizip II основного дієслова та інфінітиву допоміжного дієслова (haben або sein).

Infinitiv I часто субстантивується (перетворюється на іменник):

das Lachen, das Schweigen, das Leben, das Flüstern.

Субстантивовані іменники завжди середнього роду.

В німецькій мові розрізняють Infinitiv Aktiv і Infinitiv Passiv.

Порівняйте:

Infinitiv Aktiv — fragen

Infinitiv Passiv — gefragt werden

Перехідні дієслова можуть утворювати дві пасивні форми інфінітиву:

Infinitiv I Passiv, Infinitiv II Passiv:

gelesen werden (Infinitiv I Passiv)

gelesen worden sein (Infinitiv II Passiv)

Найбільш вживаними формами інфінітиву є Infinitiv I Aktiv, Infinitiv I Passiv.

Наприклад:

Wir wollen den Artikel übersetzen. (Infinitiv I Aktiv)

Der Artikel soll bis morgen übersetzt werden. (Infinitiv I Passiv)

Інфінітив слугує:

а) для утворення часових форм: Futur I, Futur II:

Er wird diese Rolle spielen. (Futur I Aktiv)

Er wird diese Rolle gespielt haben. (Futur II Aktiv)

Das Kind wird gelobt werden. (Futur I Passiv)

б) для утворення форм умовного способу (Konjunktiv) – Konditionalis I, Konditionalis II.

Wir würden die Ausstellung besuchen, (der Konditional I)

Wir würden die Ausstellung besucht haben, (der Konditio­nal II)

Infinitiv І Aktiv може вживатися в реченні з часткою zu або без неї і може виражати різні члени речення

А. Infinitiv І Aktiv вживається без частки zu в таких випад­ках:

1. Після модальних дієслів і дієслова lassen:

Mein Bruder will Schach spielen.

Wir müssen zum Unterricht rechtzeitig erscheinen.

Zu jeder Jahreszeit kann man Sport treiben.

Der Lehrer ließ die Schüler die Klasse aufräumen.

Мій брат хоче грати в ша­хи.

Ми повинні вчасно з’явля­тися на заняття.

Кожної пори року можна займатися спортом.

Вчитель наказав учням прибрати клас.

2. Після дієслів lehren (учити, навчати), lernen (вчитися), helfen (допомагати), bleiben (залишатися), werden та:

Er lehrte sie lesen und schreiben.

Wir lernten deutsch spre­chen.

Der Bruder half der Schwe­ster eine schwere Aufgabe lö­sen.

Er wird den Eltern helfen.

Він учив їх читати і писа­ти.

Ми вчились говорити по-ні­мецькому.

Брат допоміг сестрі розв’я­зати важку задачу.

Він буде допомагати батькам.

3. Після дієслів, що виражають рух — fahren (їхати, їздити) та ін.:

Die Jungen gingen in den Wald Pilze suchen.

Sie fuhren aufs Feld arbei­ten.

Хлопчики пішли в ліс по гриби (пішли шукати гриби).

Вони поїхали працювати в поле.

4. Після дієслів, що означають відчуття: sehen (бачити), hören (чути), fühlen (від­чувати), spüren (відчувати) та ін.:

Wir sehen hoch am Himmel unsere Flugzeuge fliegen.

Ich hörte den Jungen im Ne­benzimmer Klavier spielen.

Ми бачимо, як високо в не­бі летять наші літаки.

Я чула, як хлопчик грав у сусідній кімнаті на роялі.

Українською мовою такі прості поширені речення перекла­даються складнопідрядними з сполучником як (іноді і що), до­даток у знахідному відмінку перекладається називним відмін­ком, а інфінітив — дієсловом в особовій формі.

Частка zu стоїть перед інфінітивом, а коли інфінітив має відокремлюваний префікс, то вона стоїть між префіксом і ко­ренем.

Б. Infinitiv Aktiv з часткою zu вживається:

1. Після більшості дієслів (крім тих, які вказані в пункті А):

beginnen, beschließen, versprechen, vorschlagen, bitten, scheinen, glauben, vergessen, empfehlen, pflegen, befehlen, verbieten та ін.

Sie beschlossen, gleich nach dem Mittagessen die Schular­beiten zu machen und dann mit den Rädern in den Wald zu fahren.

Endlich hatte es aufgehört zu regnen, und die Sonne schien wieder hell.

Вони вирішили зробити уро­ки зразу після обіду, а по­тім поїхати на велосипедах в ліс.

Нарешті дощ ущух, і знову яскраво засвітило сонце.

Man schlug uns vor, einige Prüfungen vorfristig abzulegen. Нам запропонували скласти деякі екзамени достроково.

2. Після деяких іменників, що мають абстрактне значення:

die Art, die Freude, die Lust, die Freude, das Mittel, die Kunst, die Möglichkeit, die Absicht, der Wunsch, das Glück та ін.).

Seine Art zu sprechen gefiel uns nicht.

Ich habe heute keine Lust ins Theater zu gehen.

Er hatte die Möglichkeit im Sommer an die Wolga zu fahren.

Його манера розмовляти нам не подобалась.

У мене немає ніякого ба­жання іти сьогодні в театр.

У нього була можливість поїхати влітку на Волгу.

Увага! В німецькій мові інфінітивна група не завжди відокремлюється комою. Кома ставиться: якщо інфінітивній групі передує „es“ або прийменниковий прислівник: da(r)+прийменник (Präposition): darauf, davor, daran, darum, dafür, darüber, danach, dazu, darauf, davon.

Er denkt daran, nach dem Süden zu fahren.

Es ist schwer, eine Fremdsprache zu erlernen.

3. Після багатьох прикметників, що вживаються у реченні як предикатив (іменна частина присудка): bereit, nötig, leicht, schwer, stolz, glücklich, froh, bequem, wichtig та ін..

Er ist immer bereit, jedem zu helfen.

Es ist leicht, diesen Fehler zu korrigieren.

Він завжди готовий кожно­му допомогти.

Цю помилку легко випра­вити.

4. У сполученні з дієсловами haben і sein.

Ich habe dieses Buch in zwei Tagen zu lesen.

Dieses Buch ist in zwei Ta­gen zu lesen.

Я мушу прочитати цю книж­ку за два дні.

Ця книжка повинна бути прочитана за два дні.

Сполучення дієслова haben з Infinitiv+zu має значення обо­в’язковості і відповідає дієсловам müssen або sollen + Infinitiv. Підмет у цьому сполученні завжди означає діючу особу, і все речення носить активний характер.
Wir haben diese Aufgabe morgen zu erfüllen.

Wir müssen diese Aufgabe morgen erfüllen.

Ми повинні це завдання виконати завтра
Дієслово sein з Infinitiv + zu має значення не лише обов’яз­ковості, але й можливості. Воно відповідає дієсловам müssen, sollen і können у сполученні з інфінітивом пасиву відмінюваного дієслова. Підмет означає в цьому випадку предмет чи особу, на яку спрямовано дію, і все речення носить пасивний характер.
Dieser Text ist zur nächsteт Stunde voranbereiten.

Dieser Text muss zur näch­sten Stunde vorbereitet werden.

Frische Zeitschriften sind an jedem Zeitungsstand zu kau­fen.

Frische Zeitschriften kön­nen an jedem Zeitungsstand gekauft werden

Цей текст мусить бути підго­товлений до наступного уроку (потрібно підготувати).

Нові журнали можна купити в кожному газетному кіоску.

Інфінітив вживається з часткою ги в так званих інфіні­тивних зворотах: um … zu, (an)statt … zu, ohne…zu:

Інфінітивний

зворот

Приклад Переклад

Примітка

um… zu Er nahm einen Blei­stift, um zu schreiben.

Um gut zu lernen, muss man viel arbei­ten.

Він взяв олі­вець, щоб писати.

Щоб добре вчи­тися, треба багато працювати

Звороту umzu відповідає в україн­ській мові щоб+інфі­нітив.
ohne… zu Sie gingen schnell weiter, ohne miteinan­der zu sprechen.

Ohne dich gut vor­zubereiten, kannst du die Prüfung nicht be­stehen.

Вони швидко йшли далі, не розмовляючи один 3 одним.

Не підготував­шись добре, ти не зможеш скласти екзамен.

Зворот ohne zu перекладається на українську мову діє­прикметником із запе­реченням.
statt… zu anstatt… zu Sie brachte den Brief zur Post, statt ihn in den nächsten Briefkasten zu werfen.

Anstatt zu schrei­ben, liest er.

Вона віднесла лист на пошту за­мість того, щоб опустити його в найближчу пошто­ву скриньку.

Замість того щоб писати, він читає.

Звороту statt zu відповідає в україн­ській мові замість то­го щоб-…-інфінітив.

Інфінітивні звороти завжди відокремлюються комою. В ре­ченні вони є обставинами.