Partizipien (Дієприкметники)

В німецькій мові існує 2 дієприкметника: Partizip I, Partizip II.

Partizip І

Partizip І утворюється від інфінітива за допомогою суфікса -end, рідше -nd.

Infinitiv

les-en

einschlaf-en

lächel-n

Partizip I

les + end = lesend

einschlaf + end = einschlafend

lächel + nd = lächelnd

Partizip І виражає активну незакінчену дію.

В реченні Partizip І вживається:

1. У повній формі (тобто з відмінковими закінченнями) як означення.
Im Frühling kann man in Gärten und Parks viele spie­lende Kinder sehen.

Das brennende Haus war schon von weitem zu sehen.

Весною можна бачити в са­дах і парках багато дітей, що граються.

Палаючий будинок було видно вже здалеку.

2. У короткій формі (тобто без відмінкових закінчень) як обставина способу дії.
Schweigend standen wir vor der Sixtinischen Madonna und bewunderten dieses Meister­werk von Raffael.

So fröhlich kam Fritz nach Hause, dass die Mutter ihn scherzend fragte, ob er das große Los gewonnen hätte.

(A. Probst, Schulgeschichten)

Мовчки ми стояли перед Сикстинською Мадонною і ми­лувались цим чудовим твором Рафаеля.

Фріц прийшов додому та­кий радісний, що мати жар­туючи спитала його, чи не ді­стався йому найбільший ви­граш.

(А. П р о б с т, Оповідання про школу)

Як обставина способу дії Partizip І відповідає в українській мові дієприслівнику недоконаного виду (жартуючи).

Partizip II

 Partizip II утворюється від основи дієслова за допо­могою префікса ge- і суфіксів -(e)t (для слабких дієслів) і -еn (для сильних дієслів).

Partizip II = префікс ge- + основа дієслова + суфікс -(e)t / -en

Infinitiv

Partizip II

mach-en

arbeit-en

bad-en

les-en

find-en

nenn-en

auf-steh-en

durch-seh-en

be-komm-en

er-zähl-en

marsch-ier-en

deklin-ier-en

ge-mach-t

ge-arbeit-et

ge-bad-et

ge-les-en

ge-fund-en

ge-nann-t

auf-ge-stand-en

durch-ge-seh-en

be-komm-en

er-zähl-t

marsch-ier-t

deklin-ier-t

(У дієслів з невідокремлюваними префіксами і у дієслів з суфіксом -іегеп відсутній префікс ge- в Partizip II.)

Partizip II вживається в короткій і повній формі. У ко­роткій формі Partizip II входить до складних дієслівних форм (Perfekt, Plusquamperfekt) індикатива (актива і пасива), а також кон’юнктива і є в реченні частиною простого дієслівного присудка.

Wir haben mit großem Vergnügen den Roman von E. Strittmatter „Tinko“ gelesen.

Das Zentrum der Stadt wird umgestaltet: zum Teil wird es abgerissen und neu aufgebaut.

Ми з великим задоволенням прочитали роман Е. Штріттматтера «Тінко».

Центр міста буде пере­творено: частково його буде знесено і побудовано заново.

У короткій формі Partizip II є частиною іменного присудка.

Dieses Museum war 1950 gegründet. Цей музей було засновано в 1950 році.

У повній формі Partizip II відмінюється як прикметник і вживається в реченні як узгоджене означення.

Auf dem Tisch lag ein auf­geschlagenes Buch.

Die durchgeführten Versu­che waren von großer Bedeu­tung.

На столі лежала розкрита книжка.

Проведені досліди мали ве­лике значення.

Як означення Partizip II вживається не від усіх дієслів, а лише від перехідних і деяких неперехідних.

Partizip II перехідних дієслів означає закінчену дію і має пасивний характер.

Partizip II перехідних дієслів 

Форма

дієприк­метника

Який

член

речення

Приклад Переклад

Пояснення

Повна

(відмі­нювана)

Узгоджене озна­чення

Die neugebauten Metrolinien verbin­den das Zentrum der Stadt mit ihren Vororten.

In Tallinn gibt es neben breiten as­phaltierten Stra­ßen und hohen Häusern kleine Gäßchen mit alten Gebäuden.

Заново побудо­вані лінії метро з’єднують центр міста з його око­лицями.

У Талліні є по­ряд з широкими асфальтованими вулицями і висо­кими будинками маленькі провулки з старовинними бу­дівлями.

Partizip II пере­хідних дієслів, що вживається як оз­начення, відпові­дає в українській мові пасивному дієприкметнику минулого часу.

Partizip II неперехідних дієслів вживається як озна­чення лише в тому випадку, коли ці дієслова означають або можуть означати закінчену, доконану дію.

Німецькою не можна, наприклад, сказати: „die geschlafe­nen Kinder“ або „die gegangenen Menschen“, але можна сказати „die eingeschlafenen Kinder“ (діти, які заснули) і „die fortgegange­nen Menschen“ (люди, що пішли), тому що дієслова einschlafen і fortgehen можуть виражати дію закінчену, доконану, а діє­слова schlafen і gehen цього значення не можуть мати.

Partizip II неперехідних дієслів, який може вживатися як означення, означає закінчену дію, доконану, і має активний ха­рактер. Здебільшого як означення вживається Partizip II непе­рехідних дієслів, що мають префікси і відмінюються з допоміж­ним дієсловом sein.

Partizip II неперехідних дієслів

Форма

дієприк­

метника

Який

член

речення

Приклад Переклад

Пояснення

Повна

(відмінювана)

Узго­джене

озна­чення

Es war Abend. Im Kindergarten war es still. Die fest eingeschlafe­nen Kinder lagen in ihren Bettchen.

Die Pioniere sa­ßen am Lagerfeu­er und besprachen die Ereignisse des vergangenen Ta­ges.

Був вечір. У ди­тячому садку було тихо. Міцно засну- лі діти лежали в своїх ліжках.

Піонери сиділи біля вогнища і об­говорювали події минулого дня.

Partizip II непе­рехідних дієслів, вжитий як озна­чення, відповідає в українській мові активному дієпри­кметнику минуло­го часу.