DIE GRUNDFORMEN DER VERBEN (ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА)

Основними формами дієслова в німецькій мові є:

Infinitivвихідна форма дієслова, яку ми знаходимо у словнику.

Інфінітивна форма дієслова може входити до складу інфінітивних конструкцій (um … zu … Infinitiv, statt … zu… Infinitiv, ohne … zu … Infinitiv), наприклад:

Ich gehe in die Bibliothek, um das Lehrbuch zu leihen. – Я йду до бібліотеки, щоб взяти підручник.

Інфінітивна форма дієслова часто вживається в реченні з часткою zu після інших дієслів, прикметників та іменників

Ich habe einen Wunsch, nach Deutschland zu fahren.

Після модальних дієслів (können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen), дієслів руху (fahren (їхати), gehen (йти), laufen (бігти) та ін.), відчуттів (hören (чути), sehen (бачити), fühlen (відчувати) інфінітивна форма дієслова вживається без частки zu.

Wir können ihnen helfen. – Ми можемо вам допомогти.

Präteritum (у деяких граматиках зустрічається й інша назва цієї форми –  Präteritum) – форма минулого часу, яка змінюється за особами та вживається  для опису минулих подій при монологічному висловлюванні.

Partizip IIнезмінювана форма дієслова, яка служить для утворення дієслівних форм минулого часу: Perfekt, Plusquamperfekt.

Наприклад:

Perfekt: Ich habe dieses Buch schon gelesen. – Я вже читав цю книжку.

Starke, schwache und unregelmäßige Verben

(Сильні, слабкі і неправильні дієслова)

 Залежно від типу дієвідміни дієслова в німецькій мові поділяються на такі групи:

1) сильні дієслова (die starken Verben) змінюють кореневий голосний при утворенні основних форм дієслова, наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

die 3. Person, Präsens

nehmen (брати) nahm genommen er (sie, es) nimmt

2) слабкі дієслова (die schwachen Verben) мають такі ознаки:

  1. кореневий голосний не змінюється;
  2. Präteritum утворюється за допомогою суфікса -(e)te;
  3. Partizip II утворюється за допомогою суфікса -(e)t.

наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

die 3. Person, Präsens

machen (робити) machte hat gemacht er (sie, es) macht

3) неправильні дієслова (die unregelmäßigen Verben) мають відхилення від сильних і слабких дієслів при утворенні основних форм і в деяких випадках при дієвідміню­ванні в Präsens, наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

die 3. Person, Präsens

kennen (знати) kannte gekannt er (sie, es) kennt