Die Präposition (Прийменник)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 В німецькій мові, як і в українській, кожний приймен­ник вимагає після себе певного відмінка іменника, тобто керує відмінками іменників.

Деякі прийменники керують лише яким-небудь одним від­мінком: родовим, давальним, знахідним, а інші керують даваль­ним і знахідним.

Наприклад:

Der Hase ging mit dem Löwen zu einem Brunnen

Der Brunnen befand sich im Wald…

Der Löwe schaute in den Brunnen und erblickte dort einen anderen Löwen…

(Ein Volksmärchen)

Заєць пішов з Левом до колодязя.

Колодязь знаходився в лісі.

Лев заглянув у колодязь і побачив там другого Лева…

(Народна казка)

В німецькій мові прийменники майже завжди стоять перед іменником, але деякі прийменники можуть стояти після нього.

Heute abend gehen wir in den Klub, (in — перед іменни­ком.)

Unserem Dorf gegenüber liegt ein großes Feld, (gegen­über— після іменника.)

Сьогодні ввечері ми йдемо в клуб.

Напроти нашого села зна­ходиться велике поле.

Прийменники відносяться не тільки до іменників, але і до прислівників: bis morgen — (до завтра), auf morgen — (на завтра), von hier aus—(звідси), nach oben—(нагору) та ін.

Самі прийменники часто залежать від інших слів — голов­ним чином, від дієслів. Багато дієслів вимагають після себе того чи іншого прийменника в.сполученні з іменником у пев­ному відмінку.

Наприклад:

träumen von + Dat. (мріяти про кого-небудь, що-небудь)
Sein ganzes Leben lang träumte K. E. Ziolkowski von Weltraumflügen. Все життя К. Е. Ціолковський мріяв про польоти в космос.

Прийменники в німецькій мові, як і в українській, часто вживаються, крім свого основного значення, в інших значеннях, тобто вони багатозначні.

Порівняйте:

über — над, про, через.

Über dem Haus wehte eine rote Fahne.

Der Flieger erzählte über seine Flüge.

Wir gingen über die Straße.

Над будинком майорів чер­воний прапор.

Льотчик розповідав про свої польоти.

Ми перейшли через ву­лицю.

Іноді прийменники втрачають своє значення і є просто засо­бом зв’язку, головним чином, між дієсловом і іменником.

Порівняйте:

Die Mutter kaufte für ihre Kinder verschiedene Spielsachen. Мати купила для своїх ді­тей різні іграшки.

Er interessierte sich für Poesie. Він цікавився поезією.

Цю особливість прийменників треба враховувати, перекла­даючи з однієї мови на іншу.

ЗЛИТТЯ ПРИЙМЕННИКІВ З АРТИКЛЕМ

 Деякі прийменники, що вимагають давального і зна­хідного відмінків, можуть зливатися з означеним артиклем. Най­частіше зустрічаються такі форми:

 Dativ

Приклади

an

in

bei      + dem

von

zu

am

im

beim

vom

zum

am Gebäude (біля будівлі)

im Zimmer (у кімнаті)

beim Schüler (у учня)

vom Vater (від батька)

zum Onkel (до дядька)

zu       +  der    =        zur zur Schwester (до сестри)

 Akkusativ

Приклади

auf

an      + das

in

aufs

ans

ins

aufs Feld (у поле)

ans Gebäude (до будівлі)

ins Zimmer (у кімнату)