Pronominaladverbien (Займенникові прислівники)

Особливу групу прислівників утворюють так звані за­йменникові прислівники. До займенникових прислівників на­лежать такі слова, як:

wovon — про що,

davon — про те, про це,

wofür — за що, для чого,

dafür — за те, за це,

worüber — про що,

dar­über — про те, про це і інші.

В українській мові таких прислівників немає.

Займенникові прислівники поділяються на вказівні і пи­тальні.

Питальні займенникові прислівники утворюються з питаль­ного прислівника wo і прийменника.

wo+von=wovon wo + für=wofür

Вказівні займенники утворюються з вказівного прислівника da і прийменника.

da + von = davon da + für = dafür

Якщо прийменник починається з голосного звука, то перша частина прислівника має форму wor- і dar-:

wo + über=worüber da + über = darüber

При утворенні займенникових прислівників використовують­ся різні займенники (див. нижче).

Схема утворення займенникових прислівників

Питальні

Вказівні

              bei

durch

für

wo        mit

nach

von

vor

zu

               an

auf

aus

wor       in

um

unter

über

 

              bei

durch

für

da        mit

nach

von

vor

zu

              an

auf

aus

dar       in

um

unter

über

 

 Вибір займенникового прислівника і його переклад укра­їнською тісно пов’язані з керуванням дієслів і з значенням самих прийменників. Оскільки прийменники багатозначні, то і займенникові прислівники мають часто кілька значень.

Порівняйте:

Wofür kämpfen wir in der Landwirtschaft?

Wir kämpfen dafür, dass die Ernteerträge hoch sind.

За що ми боремось в сіль­ському господарстві?

Ми боремось за те, щоб урожаї були високими.

Займенникові прислівники вживаються в тих випад­ках, коли говорять про неживі істоти або абстрактні поняття. Коли говорять про особи, то вживають прийменник із займен­ником.

Порівняйте:

– Worauf wartest du?

(Чого ти чекаєш?)

– Ich warte auf den Bus.

(Я чекаю автобуса.)

Ich warte darauf schon 10 Minuten.

(Я чекаю на нього вже 10 хвилин.)

Worüber sprechen Sie?

(Про що Ви говорите?)

Wir sprechen über Musik.

(Ми говоримо про музику.)

Wir sprechen darüber oft.

Ми говоримо про це часто.

Wovon erzählte der Professor?

(Про що розповідав профе­сор?)

Er erzählte von seinen Forschungen.

(Він розповідав про свої до слідження.)

Davon erzählte er sehr interessant.

(Про це він розповидав дуже цікаво.)

– Auf wen wartest du?

(Кого ти чекаєш?)

– Ich warte auf meinen Bruder.

(Я чекаю свого брата.)

Ich warte auf ihn schon 10 Minuten.

(Я чекаю на нього вже 10 хвилин.)

Über wen sprechen Sie?

(Про кого Ви говорите?)

Wir sprechen über unsere Kom­ponisten.

(Ми говоримо про наших ком­позиторів.)

Wir sprechen über sie oft.

Ми говоримо про них часто.

Von wem erzählte er?

(Про кого він розповідав?)

Er erzählte von seinem Vater. (Він розповідав про свого батька.)

Von ihm erzählte er noch nie.

(Про нього він ще ніколи не розповідав.)

Питальні займенникові прислівники можуть вживатися, як це видно з наведених прикладів, як питальні слова.

Вказівні займенникові прислівники вживаються головним чи­ном для того, щоб не повторювати сполучення іменника (або займенника) з прийменником.

Вказівні займенникові прислівники вживаються також як слова, що вказують на наступне речення.

Наприклад:

Der Redner wies darauf  hin, dass die meisten Touristen mit dem Flugzeug kommen.

Доповідач вказав на те, що біль­шість туристів прибувають літаком.

Займенникові прислівники можуть бути в реченні обстави­ною або додатком; в складному реченні вони використовуються як сполучні слова.