Alphabet

Современный немецкий алфавит – это алфавит на латинской основе.  Состоит из 26 букв.  Кроме них в немецком алфавите существуют три умлаут и одна лигатура, расположенные в алфавитном порядке, то есть после Aa, Oo, Uu и Ss соответственно.

A a [a:] Ä ä [ɛ:]
B b [be:]
C c [tse:]
D d [de:]
E e [e:]
F f [ɛf]
G g [ge:]
H h [ha:]
I i [i:]
J j [jɔt]
K k [ka:]
L l [ɛl]
M m [ɛm]
N n [ɛn]
O o [o:] Ö ö [ø:]
P p [pe:]
Q q [ku:]
R r [ɛr]
S s [ɛs] ß [ɛstsɛt]
T t [te:]
U u [u:]
Ü ü [y:]
V v [faʊ]
W w [ve:]
X x [iks]
Y y [ ‘ʏpsilɔn]
Z z [tsɛt]  

Немецкая фонетическая транскрипция / Die deutsche Lautschrift

Гласные звуки / Vokale Согласные звуки / Konsonanten

1. Додгие гласные / Langvokale  [I:] [bʀi: f] Brief  [E:]
[re:]

Reh

 [Ε:] [ε: ʀə] Ähre

 [A:] [ma: l] Mahl

 [О:] [mo: ɐ] Mohr

 [U:] [ʀu: fən] rufen

 [Y:] [fy: ʀən] führen

 [Ø:] [hØ: ʀən] hören

2. Краткие гласные / Kurzvokale

 [I] [gɪft] Gift

 [Ε] [ʀεtən] retten

 [A] [halt] Halt

 [Ɔ] [sɔnə] Sonne

 [Ʊ] [mʊnt] Mund

 [ʏ] [glʏk] Glück

 [Œ] [hœle] Hölle

3. Дифтонги / Diphthonge

 [Ae] [naen] nein

 [Ao] [maus] Maus

 [כ ǿ] [nɔǿn] neun

4. Редуцированные гласные / Reduzierte (schwache) Laute

 [Ə] [le: ʀən] lehren

 [] [nu: ɐ] nur

5. Глухие взрывные / Stimmlose Explosivlaute

 [P]

[pɔst]

Post

 [T]

[ti: ɐ]

Tier

 [K] [kuʀts] kurz

6. Звонкие взрывные / Stimmhafte Explosivlaute

 [B] [bi: ɐ] Bier

 [D] [das] das

 [G] [gaŋ] Gang

7. Носовые / Nasale

 [M] [munt] Mund

 [N] [nе: bən] neben

 [Ŋ] [hεŋən] hängen

8. Сонорные / Sonorlaute

 [Ʀ] [ʀunt] rund

 [L] [le: ɐ] leer

9. африкаты / Frikative

 [F] [fi: ɐ] vier

 [S] [ist] ist

 [Ʃ] [ʃa: dən] Schaden

 [Ҫ] [ʃpʀεҫən] sprechen

 [X]

[dax]

Dach

 [V] [vaʀtən] warten

 [Z] [za: gən] sagen

 [Ӡ] [ӡeni:] Genie

 [J] [ja:] ja

 [Tʃ] [tʃeҫiʃ] tschechisch

Die Präposition (Прийменник)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 В німецькій мові, як і в українській, кожний приймен­ник вимагає після себе певного відмінка іменника, тобто керує відмінками іменників.

Деякі прийменники керують лише яким-небудь одним від­мінком: родовим, давальним, знахідним, а інші керують даваль­ним і знахідним.

Наприклад:

Der Hase ging mit dem Löwen zu einem Brunnen

Der Brunnen befand sich im Wald…

Der Löwe schaute in den Brunnen und erblickte dort einen anderen Löwen…

(Ein Volksmärchen)

Заєць пішов з Левом до колодязя.

 

Колодязь знаходився в лісі.

Лев заглянув у колодязь і побачив там другого Лева…

(Народна казка)

 

В німецькій мові прийменники майже завжди стоять перед іменником, але деякі прийменники можуть стояти після нього.

Heute abend gehen wir in den Klub, (in — перед іменни­ком.)

 

Unserem Dorf gegenüber liegt ein großes Feld, (gegen­über— після іменника.)

Сьогодні ввечері ми йдемо в клуб.

 

 

Напроти нашого села зна­ходиться велике поле.

 

Прийменники відносяться не тільки до іменників, але і до прислівників: bis morgen — (до завтра), auf morgen — (на завтра), von hier aus—(звідси), nach oben—(нагору) та ін.

Самі прийменники часто залежать від інших слів — голов­ним чином, від дієслів. Багато дієслів вимагають після себе того чи іншого прийменника в.сполученні з іменником у пев­ному відмінку.

Наприклад:

träumen von + Dat. (мріяти про кого-небудь, що-небудь)

 

Sein ganzes Leben lang träumte K. E. Ziolkowski von Weltraumflügen. Все життя К. Е. Ціолковський мріяв про польоти в космос.

 

Прийменники в німецькій мові, як і в українській, часто вживаються, крім свого основного значення, в інших значеннях, тобто вони багатозначні.

Порівняйте:

über — над, про, через.

Über dem Haus wehte eine rote Fahne.

Der Flieger erzählte über seine Flüge.

Wir gingen über die Straße.

Над будинком майорів чер­воний прапор.

Льотчик розповідав про свої польоти.

Ми перейшли через ву­лицю.

 

Іноді прийменники втрачають своє значення і є просто засо­бом зв’язку, головним чином, між дієсловом і іменником.

Порівняйте:

Die Mutter kaufte für ihre Kinder verschiedene Spielsachen. Мати купила для своїх ді­тей різні іграшки.

Er interessierte sich für Poesie. Він цікавився поезією.

Цю особливість прийменників треба враховувати, перекла­даючи з однієї мови на іншу.

 

ЗЛИТТЯ ПРИЙМЕННИКІВ З АРТИКЛЕМ

 Деякі прийменники, що вимагають давального і зна­хідного відмінків, можуть зливатися з означеним артиклем. Най­частіше зустрічаються такі форми:

 Dativ

Приклади

an

in

bei      + dem

von

zu

am

im

beim

vom

zum

am Gebäude (біля будівлі)

im Zimmer (у кімнаті)

beim Schüler (у учня)

vom Vater (від батька)

zum Onkel (до дядька)

zu       +  der    =        zur zur Schwester (до сестри)

 

 Akkusativ

Приклади

auf

an      + das

in

 

aufs

ans

ins

aufs Feld (у поле)

ans Gebäude (до будівлі)

ins Zimmer (у кімнату)

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Pronominaladverbien (Займенникові прислівники)

Особливу групу прислівників утворюють так звані за­йменникові прислівники. До займенникових прислівників на­лежать такі слова, як:

wovon — про що,

davon — про те, про це,

wofür — за що, для чого,

dafür — за те, за це,

worüber — про що,

dar­über — про те, про це і інші.

В українській мові таких прислівників немає.

 

Займенникові прислівники поділяються на вказівні і пи­тальні.

Питальні займенникові прислівники утворюються з питаль­ного прислівника wo і прийменника.

wo+von=wovon wo + für=wofür

 

Вказівні займенники утворюються з вказівного прислівника da і прийменника.

da + von = davon da + für = dafür

 

Якщо прийменник починається з голосного звука, то перша частина прислівника має форму wor- і dar-:

wo + über=worüber da + über = darüber

 

При утворенні займенникових прислівників використовують­ся різні займенники (див. нижче).

Схема утворення займенникових прислівників

Питальні

Вказівні

              bei

durch

für

wo        mit

nach

von

vor

zu

               an

auf

aus

wor       in

um

unter

über

 

              bei

durch

für

da        mit

nach

von

vor

zu

              an

auf

aus

dar       in

um

unter

über

 

 Вибір займенникового прислівника і його переклад укра­їнською тісно пов’язані з керуванням дієслів і з значенням самих прийменників. Оскільки прийменники багатозначні, то і займенникові прислівники мають часто кілька значень.

Порівняйте:

Wofür kämpfen wir in der Landwirtschaft?

Wir kämpfen dafür, dass die Ernteerträge hoch sind.

За що ми боремось в сіль­ському господарстві?

Ми боремось за те, щоб урожаї були високими.

Займенникові прислівники вживаються в тих випад­ках, коли говорять про неживі істоти або абстрактні поняття. Коли говорять про особи, то вживають прийменник із займен­ником.

Порівняйте:

– Worauf wartest du?

(Чого ти чекаєш?)

– Ich warte auf den Bus.

(Я чекаю автобуса.)

Ich warte darauf schon 10 Minuten.

(Я чекаю на нього вже 10 хвилин.)

 

Worüber sprechen Sie?

(Про що Ви говорите?)

Wir sprechen über Musik.

(Ми говоримо про музику.)

Wir sprechen darüber oft.

Ми говоримо про це часто.

 

Wovon erzählte der Professor?

(Про що розповідав профе­сор?)

Er erzählte von seinen Forschungen.

(Він розповідав про свої до слідження.)

Davon erzählte er sehr interessant.

(Про це він розповидав дуже цікаво.)

– Auf wen wartest du?

(Кого ти чекаєш?)

– Ich warte auf meinen Bruder.

(Я чекаю свого брата.)

Ich warte auf ihn schon 10 Minuten.

(Я чекаю на нього вже 10 хвилин.)

 

Über wen sprechen Sie?

(Про кого Ви говорите?)

Wir sprechen über unsere Kom­ponisten.

(Ми говоримо про наших ком­позиторів.)

Wir sprechen über sie oft.

Ми говоримо про них часто.

 

Von wem erzählte er?

(Про кого він розповідав?)

Er erzählte von seinem Vater. (Він розповідав про свого батька.)

Von ihm erzählte er noch nie.

(Про нього він ще ніколи не розповідав.)

 

Питальні займенникові прислівники можуть вживатися, як це видно з наведених прикладів, як питальні слова.

Вказівні займенникові прислівники вживаються головним чи­ном для того, щоб не повторювати сполучення іменника (або займенника) з прийменником.

 

Вказівні займенникові прислівники вживаються також як слова, що вказують на наступне речення.

Наприклад:

Der Redner wies darauf  hin, dass die meisten Touristen mit dem Flugzeug kommen.

Доповідач вказав на те, що біль­шість туристів прибувають літаком.

 

Займенникові прислівники можуть бути в реченні обстави­ною або додатком; в складному реченні вони використовуються як сполучні слова.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Das Adverb (Прислівник)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 В німецькій мові є такі прислівники:

1. Прислівники місця hier – тут

unten – внизу

links – ліворуч

überall – скрізь

hin – туди

her – сюди

та ін.

2. Прислівники часу früh – рано

dann – потім

einmal – одного разу

morgen – завтра

heute – сьогодні

3. Прислівники способу дії umsonst – даремно

wohl – добре, мабуть

4. Займенникові прислівники worin – в чому

darauf – на чому

5. Прислівники міри і ступеню zu – занадто

sehr – дуже

genug – досить

mehr – більше

6. Прислівники заперечні nie, niemals – ніколи

nirgends – ніде

7. Прислівники причини і мети darum, deshalb, deswegen – тому, через те, що

dazu – для цього

wozu – для чого

8. Модальні прислівники vielleicht – можливо

wahrscheinlich – напевно

ja – так

nein – ні

sicher – напевно

 

В реченні прислівники бувають головним чином обставина­ми місця, часу, причини, мети і т. д. Крім того, деякі прислівники використовуються для з’єднання речень і є сполучним  словами: dann, deshalb, darum та ін.

Прислівники належать до незмінюваних частин мови. Деякі прислівники змінюються за ступенями порівняння за тим правилом, що й прикметники, але в найвищому ступені мають тільки форму am … sten.

Порівняйте:

Positiv

Komparativ

Superlativ

früh — рано

spät — пізно

früher

später

am früh (e) sten

am spätesten

 

Деякі прислівники утворюють ступені порівняння від різних коренів. Найбільш вживаними є:

Positiv

Komparativ

Superlativ

gern   — охоче

viel    — багато

wenig — мало

lieber

mehr

weniger \  minder

am liebsten

am meisten

am wenigsten \ mindesten

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Die Bruchzahlen (Дробові числівники)

Дробві числівники утворюються від кількісніх за допомогою суфікса -tel (від 2 до 19 включно) і суфікса -stel (від 20 і вище).

Дробові числівники вживаються перед назвою міри і ваги, вони пишуться з маленької букви і не відмінюються. На­приклад:

zwei fünftel Liter Wasser — 2/5 літра води

drei viertel Kilogramm Brot — 3/4 кілограми хліба

 

В усіх інших випадках дробові числівники є іменниками середнього роду і пишуться з великої букви.

 1/4 —das (ein) Viertel

1/30 — das (ein) Dreißigstel

4/5 — vier Fünftel

 

Дробовий числівник 1/3 має особливу форму: ein Drittel, а дробовий чіслівник 1/8 пишеться з одним t: ein Achtel.

 

Дробовий числівник 1/2 має дві форми вживання:

1)halb (у короткій формі, без іменника):

um halb neun – о пів на дев’яту

2) halb (у повній формі перед іменником):

eine halbe Stunde – півгодини

ein halbes Jahr – півроку

В останньому випадку halb відмінюється як прикметник.

 

Зверніть увагу на такі дробові числівники:

1 1/2 — anderthalb (або eineinhalb)

2 1/2 — zweieinhalb і т. д.

В німецькій мові на відміну від української іменник після порядкового числівника вживається у множині.

Порівняйте:

anderthalb Seiten – півтори сторінки

zweieinhalb Stunden – дві з половиною години

 

Десяткові дроби (die Dezimalzahlen) виражаються кількіс­ними числівниками і читаються так:

0,5 – Null Komma fünf

2,7 — zwei Komma sieben

0,0252 — Null Komma Null zwei fünf zwei

Die Kardinalzahlen (Порядкові числівники)

Порядкові числівники утворюються від кількісних чис­лівників за допомогою суфікса -t (числівники від 2 до 19 включно) та суфікса -st (числівники від 20 і вище).

Порядкові числівники вживаються з означеним артиклем (артикль позначає рід іменника).

Порядкові числівники від 2 до 19

Порядкові числівники від 20 і вище

Примітка

Назва числ. + суф. -t Назва числ. + суф. -st
der 2. – der zweite

der 4. – der vierte

der 6. – der sechste

der 20. – der zwanzigste

der 33. – der dreiunddreißigste

der 100. – der hundertste

Числівники, які утворюють­ся не за основним пра­вилом:

der erste — перший

der dritte — третій

der achte — восьмий

Числівник сьомий має дві форми: der siebente і der siebte.

Порядкові числівники відмінюються як прикметники (слабка відміна прикметніків) і отримують відмінкові закінчення.

  m.                                   f.                                    n.                                       Pl.

N.     der vierte Ball              die vierte Puppe            das vierte Buch               die vierten Brille

G.     des vierten Balls          der vierten Puppe         des vierten Buches         der vierten Brille

D.    dem vierten Ball           der vierten Puppe         dem vierten Buch           den vierten Brillen

Akk. den vierten Ball           die vierte Puppe            das vierte Buch                die vierten Brille

 

z. B.: Am zwölften April 1961 startete der erste Weltraumflie­ger in den Kosmos. Man nann­te ihn den Kolumbus des zwan­zigsten Jahrhunderts. – 12 квітня 1961 року пер­ший у світі льотчик-космонавт стартував у космос. Його на­звали Колумбом двадцятого століття.

При зазначенні дат порядкові числівники зазвичай позна­чаються на письмі цифрами. В цьому випадку в німецькій мові після цифри ста­виться крапка, яка замінює суфікс і відмінкове закінчення, der 1. September (der erste …) – перше вересня, der 20. Juni (der zwanzigste …) – двадцяте червня.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Die Ordinalzahlen (Кількісні числівники)

Кількісні числівники від 1 до 12 за своїм словотворен­ням прості.

1 eins

2 zwei

3 drei

4 vier

5 fünf

6 sechs

7 sieben

8 acht

9 neun

10 zehn

11 elf

12 zwölf

 

Числівник один має форму eins, якщо за ним не стоїть іменник.

Якщо після числівника один стоїть іменник, то вживається форма ein, eine, ein. Числівник ein, eine, ein відмінюється як не означений артикль.

Ich komme morgen um eins. – Я прийду завтра о першій годині (ночі, дня).

Der Schüler zählt: eins, zwei, drei. – Учень лічить: один, два, три.

Er hat nur ‘ein Buch und ‘eine Zeitschrift genommen. – Він узяв тільки одну книж­ку і одну газету.

Ich brauche nur ‘einen Blei­stift. – Мені потрібний тільки один олівець.

 

До простих числівників належать також:

100 — hundert,

1000 — tausend,

1 000 000 — eine Million,

1 000 000 000 — eine Milliarde,

das Dutzend — дюжина.

Примітка. Числівники hundert і tausend можуть вживатися і як іменники —das Hundert, das Tausend.

Порівняйте:

hundert Menschen

Hunderte von Menschen

tausend Autos

Tausende von Autos

сто чоловік

сотні людей

тисяча автомобілів

тисячі автомобілів

В сучасній німецькій мові замість zwei іноді вживається стара форма zwo. Нанр., в радіопередачах при позначенні часу: Es ist zwo Uhr.— Друга година.

Решта кількісних числівників утворюється так:

Числа від 13 до 19:

Назви сотень:

Назви одиниць+числівн. zehn Назви одиниць+числівн. hundert
— dreizehn

— vierzehn

— fünfzehn

— sechzehn (корінь втрачає-s)

— siebzehn (корінь втрачає -еп)

— achtzehn

— neunzehn

100 — (ein) hundert

200 — zweihundert

300 — dreihundert

400 — vierhundert

500 — fünfhundert

600 — sechshundert

700 — siebenhundert

800 — achthundert

900 — neunhundert

Назви десятків:

Назви тисяч:

Назви одиниць + суфікс -zig Назви одиниць + числівн. tausend
20 — zwanzig (змінюється корінь)

30 — dreißig (змінюється суфікс)

40 — vierzig

50 — fünfzig

60 — sechzig (корінь втрачає s)

70 — siebzig (корінь втрачає -еп)

80 — achtzig 90 — neunzig

1000— (ein)tausend

2000 — zweitausend

3000 — dreitausend

4000— viertausend

5000 — fünftausend

6000 — sechstausend

7000 — siebentausend

8000 — achttausend

9000 — neuntausend

Двозначні числівники від 21 до 99 (крім назв десятків) утво­рюються так: спочатку назва одиниць, далі сполучник und, а по­тім назва десятка, причому все пишеться одним словом:

25 — fünfundzwanzig

36 — sechsunddreißig

68 — achtundsechzig

 

Між кількісними числівниками в німецькій і українській мовах є такі відмінності:

Перша відмінність: кількісні числівники в німецькій мові не відмінюються.

Wir haben zwei Rechenaufgaben gelöst- Ми розв’язали дві задачі.

Ich konnte zwei Rätsel nicht erraten.  – Я не могла відгадати двох загадок.

 

Друга відмінність: у німецькій мові кількісні числів­ники не впливають на відмінок означуваного іменника.

Порівняйте:

zwei Jahrhunderte  – два століття

fünf Jahrhunderte  – п’ять століть

 

Третя відмінність стосується утворення складних числівників від 21 до 99. У німецькій мові назва одиниць стоїть перед назвою десятків, а в українській — навпаки.

Порівняйте:

25 — fünfundzwanzig

36 — sechsunddreißig

99 — neunundneunzig

 

Є різниця і в написанні числівників у німецькій мові порівняно з українською. В німецькій мові всі числівники пишуться як одне слово; окремо пишуться, причому з великої букви, тільки назви мільйонів і мільярдів.

Наприклад:

27 — siebenundzwanzig

148 — hundertachtundvierzig

2561 — zweitausendfünfhunderteinundsechzig

5 432 563 — fünf Millionen vierhundertzweiunddreißigtausendfünfhundertdreiundsechzig.

Примітка. В німецькій мові назва року на відміну від української мови не порядковий числівник, а кількісний. Крім того, літочислення прово­диться в німецькій мові звичайно по сотнях, а не по тисячах; тисячі пере­водяться в сотні. Наприклад: 1961 рік (тисяча дев’ятсот шістдесят перший рік) — neunzehnhunderteinundsechzig.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Konjugation der Verben (Відмінювання дієслів)

В німецькій мові дієслова відмінюються за такими граматичними категоріями як: особа, число, час, спосіб дії. Щоб правильно провідмінювати дієслово і правильно утворити потрібні форми, потрібно знати основні форми дієслова:

Infinitiv           Präteritum (Imperfekt)      Partizip II + Hilfsverb         die 3. Person Singular       spielen                             spielte                               hat gespielt                                  er spielt

sprechen                          sprach                               hat gesprochen                           er spricht

fahren                              fuhr                                    ist gefahren                                 er fährt

kommen                          kam                                   ist gekommen                              er kommt

 

 Таблиця відмінювання дієслів

Infinitiv Aktiv
machen arbeiten gehen

Indikativ Aktiv

 Präsens 

ich mache arbeite gehe
du machst arbeitest gehst
er

sie } macht

es

arbeitet geht
wir machen arbeiten gehen
ihr macht arbeitet geht
sie machen arbeiten gehen
Sie machen arbeiten gehen

 Präteritum

ich machte arbeitete ging

gingst

du machtest arbeitetest
er

sie } machte

es

arbeitete ging
wir machten arbeiteten gingen
ihr machtet arbeitetet gingt
sie machten arbeiteten gingen
Sie machten arbeiteten gingen

 

Perfekt

ich habe gemacht gearbeitet bin gekommen
du hast gemacht gearbeitet bist gekommen
er

sie } hat gemacht

es

gearbeitet ist gekommen
wir haben gemacht gearbeitet sind gekommen
ihr habt gemacht gearbeitet seid gekommen
sie haben gemacht gearbeitet sind gekommen
Sie haben gemacht gearbeitet sind gekommen

 Plusquamperfekt

ich hatte gemacht gearbeitet war gegangen
du hattest gemacht gearbeitet warst gegangen
er, sie, es  hatte gemacht gearbeitet war gegangen
wir hatten gemacht gearbeitet waren gegangen
ihr hattet gemacht gearbeitet wart gegangen
sie hatten gemacht gearbeitet waren gegangen
Sie hatten gemacht gearbeitet waren gegangen

 Futurum 1

ich werde machen arbeiten gehen
du wirst machen arbeiten gehen
er

sie } wird machen

es

 

arbeiten

 

gehen

wir werden machen arbeiten gehen
ihr werdet machen arbeiten gehen
sie werden machen arbeiten gehen
Sie werden machen arbeiten gehen

 Imperativ

mach(e)! arbeite! gehe!
macht! arbeitet! geht!
machen Sie! arbeiten Sie! gehen Sie!
machen wir! arbeiten wir! gehen wir!

 

Таблиця відмінювання дієслів в Passiv

 Infinitiv Passiv gefragt werden

Präsens

Präteritum

ich werde gefragt

du wirst gefragt

er

sie } wird gefragt

es

wir werden gefragt

ihr werdet gefragt

sie werden gefragt

Sie werden gefragt

ich wurde gefragt

du wurdest gefragt

er

sie } wurde gefragt

es

wir wurden gefragt

ihr wurdet gefragt

sie wurden gefragt

Sie wurden gefragt

Perfekt

Plusquamperfekt

ich bin gefragt worden

du bist gefragt worden

er

sie } ist gefragt worden

es

wir sind gefragt worden

ihr seid gefragt worden

sie sind gefragt worden

Sie sind gefragt worden

ich war gefragt worden

du warst gefragt worden

er

sie } war gefragt worden

es

wir waren gefragt worden

ihr wart gefragt worden

sie waren gefragt worden

Sie waren gefragt worden

Futurum I

ich werde gefragt werden

du wirst gefragt werden

er

sie } wird gefragt werden

es

wir werden gefragt werden

ihr werdet gefragt werden

sie werden gefragt werden

 

Sie werden gefragt werden

 

Таблиця відмінювання дієслів sein, haben, werden

 Infinitiv 

sein

haben

 

werden

 

 Präsens

ich bin habe werde
du bist hast wirst
er

sie } ist

es

hat

 

wird

 

wir sind haben werden
ihr seid habt werdet
sie sind haben werden
Sie sind haben werden

 

 Präteritum

ich war hatte wurde
du warst hattest wurdest
er

sie } war

es

hatte wurde
wir waren hatten wurden
ihr wart hattet wurdet
sie waren hatten wurden
Sie waren hatten wurden

 Perfekt

ich bin gewesen habe gehabt bin geworden
du bist gewesen hast gehabt bist geworden
er

sie } ist gewesen

es

 

hat gehabt

 

 

ist geworden

 

wir sind gewesen haben gehabt sind geworden
ihr seid gewesen habt gehabt seid geworden
sie sind gewesen haben gehabt sind geworden
Sie sind gewesen haben gehabt sind geworden

 Plusquamperfekt

ich war gewesen hatte gehabt war geworden
du warst gewesen hattest gehabt warst geworden
er

sie } war gewesen

es

 

hatte gehabt

 

 

war geworden

 

wir waren gewesen hatten gehabt waren geworden
ihr wart gewesen hattet gehabt wart geworden
sie waren gewesen hatten gehabt waren geworden
Sie waren gewesen hatten gehabt waren geworden
Futurum 1
ich werde sein werde haben werde werden
du wirst sein wirst haben wirst werden
er

sie } wird sein

es

 

wird haben

 

 

wird werden

 

wir werden sein werden haben werden werden
ihr werdet sein werdet haben werdet werden
sie werden sein werden haben werden werden
Sie werden sein werden haben werden werden

 Imperativ

“du”-Form: sei! habe! werde!
“ihr”-Form: seid! habt! werdet!
“Sie”-Form: seien Sie!

“wir”-Form: seien wir!

haben Sie!

seien wir!

werden Sie!

werden wir!

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Partizipien (Дієприкметники)

В німецькій мові існує 2 дієприкметника: Partizip I, Partizip II.

Partizip І

Partizip І утворюється від інфінітива за допомогою суфікса -end, рідше -nd.

Infinitiv

les-en

einschlaf-en

lächel-n

Partizip I

les + end = lesend

einschlaf + end = einschlafend

lächel + nd = lächelnd

Partizip І виражає активну незакінчену дію.

В реченні Partizip І вживається:

1. У повній формі (тобто з відмінковими закінченнями) як означення.
Im Frühling kann man in Gärten und Parks viele spie­lende Kinder sehen.

Das brennende Haus war schon von weitem zu sehen.

Весною можна бачити в са­дах і парках багато дітей, що граються.

Палаючий будинок було видно вже здалеку.

2. У короткій формі (тобто без відмінкових закінчень) як обставина способу дії.
Schweigend standen wir vor der Sixtinischen Madonna und bewunderten dieses Meister­werk von Raffael.

So fröhlich kam Fritz nach Hause, dass die Mutter ihn scherzend fragte, ob er das große Los gewonnen hätte.

(A. Probst, Schulgeschichten)

Мовчки ми стояли перед Сикстинською Мадонною і ми­лувались цим чудовим твором Рафаеля.

Фріц прийшов додому та­кий радісний, що мати жар­туючи спитала його, чи не ді­стався йому найбільший ви­граш.

(А. П р о б с т, Оповідання про школу)

Як обставина способу дії Partizip І відповідає в українській мові дієприслівнику недоконаного виду (жартуючи).

 

Partizip II

 Partizip II утворюється від основи дієслова за допо­могою префікса ge- і суфіксів -(e)t (для слабких дієслів) і -еn (для сильних дієслів).

Partizip II = префікс ge- + основа дієслова + суфікс -(e)t / -en

 

Infinitiv

Partizip II

mach-en

arbeit-en

bad-en

les-en

find-en

nenn-en

auf-steh-en

durch-seh-en

be-komm-en

er-zähl-en

marsch-ier-en

deklin-ier-en

ge-mach-t

ge-arbeit-et

ge-bad-et

ge-les-en

ge-fund-en

ge-nann-t

auf-ge-stand-en

durch-ge-seh-en

be-komm-en

er-zähl-t

marsch-ier-t

deklin-ier-t

(У дієслів з невідокремлюваними префіксами і у дієслів з суфіксом -іегеп відсутній префікс ge- в Partizip II.)

Partizip II вживається в короткій і повній формі. У ко­роткій формі Partizip II входить до складних дієслівних форм (Perfekt, Plusquamperfekt) індикатива (актива і пасива), а також кон’юнктива і є в реченні частиною простого дієслівного присудка.

Wir haben mit großem Vergnügen den Roman von E. Strittmatter „Tinko“ gelesen.

Das Zentrum der Stadt wird umgestaltet: zum Teil wird es abgerissen und neu aufgebaut.

Ми з великим задоволенням прочитали роман Е. Штріттматтера «Тінко».

Центр міста буде пере­творено: частково його буде знесено і побудовано заново.

У короткій формі Partizip II є частиною іменного присудка.

Dieses Museum war 1950 gegründet. Цей музей було засновано в 1950 році.

У повній формі Partizip II відмінюється як прикметник і вживається в реченні як узгоджене означення.

Auf dem Tisch lag ein auf­geschlagenes Buch.

Die durchgeführten Versu­che waren von großer Bedeu­tung.

На столі лежала розкрита книжка.

 

Проведені досліди мали ве­лике значення.

Як означення Partizip II вживається не від усіх дієслів, а лише від перехідних і деяких неперехідних.

Partizip II перехідних дієслів означає закінчену дію і має пасивний характер.

 

Partizip II перехідних дієслів 

Форма

дієприк­метника

Який

член

речення

Приклад Переклад

Пояснення

Повна

(відмі­нювана)

Узгоджене озна­чення

Die neugebauten Metrolinien verbin­den das Zentrum der Stadt mit ihren Vororten.

 

In Tallinn gibt es neben breiten as­phaltierten Stra­ßen und hohen Häusern kleine Gäßchen mit alten Gebäuden.

Заново побудо­вані лінії метро з’єднують центр міста з його око­лицями.

 

У Талліні є по­ряд з широкими асфальтованими вулицями і висо­кими будинками маленькі провулки з старовинними бу­дівлями.

Partizip II пере­хідних дієслів, що вживається як оз­начення, відпові­дає в українській мові пасивному дієприкметнику минулого часу.

Partizip II неперехідних дієслів вживається як озна­чення лише в тому випадку, коли ці дієслова означають або можуть означати закінчену, доконану дію.

Німецькою не можна, наприклад, сказати: „die geschlafe­nen Kinder“ або „die gegangenen Menschen“, але можна сказати „die eingeschlafenen Kinder“ (діти, які заснули) і „die fortgegange­nen Menschen“ (люди, що пішли), тому що дієслова einschlafen і fortgehen можуть виражати дію закінчену, доконану, а діє­слова schlafen і gehen цього значення не можуть мати.

Partizip II неперехідних дієслів, який може вживатися як означення, означає закінчену дію, доконану, і має активний ха­рактер. Здебільшого як означення вживається Partizip II непе­рехідних дієслів, що мають префікси і відмінюються з допоміж­ним дієсловом sein.

 

Partizip II неперехідних дієслів

Форма

дієприк­

метника

Який

член

речення

Приклад Переклад

Пояснення

Повна

(відмінювана)

Узго­джене

озна­чення

Es war Abend. Im Kindergarten war es still. Die fest eingeschlafe­nen Kinder lagen in ihren Bettchen.

Die Pioniere sa­ßen am Lagerfeu­er und besprachen die Ereignisse des vergangenen Ta­ges.

Був вечір. У ди­тячому садку було тихо. Міцно засну- лі діти лежали в своїх ліжках.

Піонери сиділи біля вогнища і об­говорювали події минулого дня.

Partizip II непе­рехідних дієслів, вжитий як озна­чення, відповідає в українській мові активному дієпри­кметнику минуло­го часу.

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями

Der Infinitiv (Інфінітив)

Інфінітив (der Infinitiv) і дієприкметники — перший і другий (Partizip І, II) є менними формами дієслова. Іменними ці форми називаються тому, що вони мають деякі властивості іменників і прикметників.

 

Der Infinitiv (Інфінітив)

Інфінітив – це перша форма дієслова.

I spielen – II spielte – III gespielt

 

В німецькій мові розрізняють два інфінітиви – Infinitiv I, Infinitiv II.

spielen, laufen (Infinitiv I)

gespielt haben, gelaufen sein (Infinitiv II)

 

Infinitiv II утворюється від Partizip II основного дієслова та інфінітиву допоміжного дієслова (haben або sein).

 

Infinitiv I часто субстантивується (перетворюється на іменник):

das Lachen, das Schweigen, das Leben, das Flüstern.

 

Субстантивовані іменники завжди середнього роду.

 

В німецькій мові розрізняють Infinitiv Aktiv і Infinitiv Passiv.

Порівняйте:

Infinitiv Aktiv — fragen

Infinitiv Passiv — gefragt werden

 

Перехідні дієслова можуть утворювати дві пасивні форми інфінітиву:

Infinitiv I Passiv, Infinitiv II Passiv:

 

gelesen werden (Infinitiv I Passiv)

gelesen worden sein (Infinitiv II Passiv)

 

Найбільш вживаними формами інфінітиву є Infinitiv I Aktiv, Infinitiv I Passiv.

Наприклад:

Wir wollen den Artikel übersetzen. (Infinitiv I Aktiv)

Der Artikel soll bis morgen übersetzt werden. (Infinitiv I Passiv)

 

Інфінітив слугує:

а) для утворення часових форм: Futur I, Futur II:

Er wird diese Rolle spielen. (Futur I Aktiv)

Er wird diese Rolle gespielt haben. (Futur II Aktiv)

Das Kind wird gelobt werden. (Futur I Passiv)

 

б) для утворення форм умовного способу (Konjunktiv) – Konditionalis I, Konditionalis II.

Wir würden die Ausstellung besuchen, (der Konditional I)

Wir würden die Ausstellung besucht haben, (der Konditio­nal II)

 

Infinitiv І Aktiv може вживатися в реченні з часткою zu або без неї і може виражати різні члени речення

А. Infinitiv І Aktiv вживається без частки zu в таких випад­ках:

1. Після модальних дієслів і дієслова lassen:

Mein Bruder will Schach spielen.

Wir müssen zum Unterricht rechtzeitig erscheinen.

Zu jeder Jahreszeit kann man Sport treiben.

Der Lehrer ließ die Schüler die Klasse aufräumen.

Мій брат хоче грати в ша­хи.

Ми повинні вчасно з’явля­тися на заняття.

Кожної пори року можна займатися спортом.

Вчитель наказав учням прибрати клас.

2. Після дієслів lehren (учити, навчати), lernen (вчитися), helfen (допомагати), bleiben (залишатися), werden та:

Er lehrte sie lesen und schreiben.

Wir lernten deutsch spre­chen.

Der Bruder half der Schwe­ster eine schwere Aufgabe lö­sen.

Er wird den Eltern helfen.

Він учив їх читати і писа­ти.

Ми вчились говорити по-ні­мецькому.

Брат допоміг сестрі розв’я­зати важку задачу.

Він буде допомагати батькам.

3. Після дієслів, що виражають рух — fahren (їхати, їздити) та ін.:

Die Jungen gingen in den Wald Pilze suchen.

Sie fuhren aufs Feld arbei­ten.

 

Хлопчики пішли в ліс по гриби (пішли шукати гриби).

Вони поїхали працювати в поле.

 

4. Після дієслів, що означають відчуття: sehen (бачити), hören (чути), fühlen (від­чувати), spüren (відчувати) та ін.:

Wir sehen hoch am Himmel unsere Flugzeuge fliegen.

Ich hörte den Jungen im Ne­benzimmer Klavier spielen.

Ми бачимо, як високо в не­бі летять наші літаки.

Я чула, як хлопчик грав у сусідній кімнаті на роялі.

Українською мовою такі прості поширені речення перекла­даються складнопідрядними з сполучником як (іноді і що), до­даток у знахідному відмінку перекладається називним відмін­ком, а інфінітив — дієсловом в особовій формі.

Частка zu стоїть перед інфінітивом, а коли інфінітив має відокремлюваний префікс, то вона стоїть між префіксом і ко­ренем.

 

Б. Infinitiv Aktiv з часткою zu вживається:

1. Після більшості дієслів (крім тих, які вказані в пункті А):

beginnen, beschließen, versprechen, vorschlagen, bitten, scheinen, glauben, vergessen, empfehlen, pflegen, befehlen, verbieten та ін.

Sie beschlossen, gleich nach dem Mittagessen die Schular­beiten zu machen und dann mit den Rädern in den Wald zu fahren.

Endlich hatte es aufgehört zu regnen, und die Sonne schien wieder hell.

Вони вирішили зробити уро­ки зразу після обіду, а по­тім поїхати на велосипедах в ліс.

 

Нарешті дощ ущух, і знову яскраво засвітило сонце.

Man schlug uns vor, einige Prüfungen vorfristig abzulegen. Нам запропонували скласти деякі екзамени достроково.

2. Після деяких іменників, що мають абстрактне значення:

die Art, die Freude, die Lust, die Freude, das Mittel, die Kunst, die Möglichkeit, die Absicht, der Wunsch, das Glück та ін.).

Seine Art zu sprechen gefiel uns nicht.

 

Ich habe heute keine Lust ins Theater zu gehen.

Er hatte die Möglichkeit im Sommer an die Wolga zu fahren.

Його манера розмовляти нам не подобалась.

У мене немає ніякого ба­жання іти сьогодні в театр.

У нього була можливість поїхати влітку на Волгу.

Увага! В німецькій мові інфінітивна група не завжди відокремлюється комою. Кома ставиться: якщо інфінітивній групі передує „es“ або прийменниковий прислівник: da(r)+прийменник (Präposition): darauf, davor, daran, darum, dafür, darüber, danach, dazu, darauf, davon.

Er denkt daran, nach dem Süden zu fahren.

Es ist schwer, eine Fremdsprache zu erlernen.

3. Після багатьох прикметників, що вживаються у реченні як предикатив (іменна частина присудка): bereit, nötig, leicht, schwer, stolz, glücklich, froh, bequem, wichtig та ін..

Er ist immer bereit, jedem zu helfen.

Es ist leicht, diesen Fehler zu korrigieren.

Він завжди готовий кожно­му допомогти.

Цю помилку легко випра­вити.

4. У сполученні з дієсловами haben і sein.

Ich habe dieses Buch in zwei Tagen zu lesen.

Dieses Buch ist in zwei Ta­gen zu lesen.

Я мушу прочитати цю книж­ку за два дні.

Ця книжка повинна бути прочитана за два дні.

Сполучення дієслова haben з Infinitiv+zu має значення обо­в’язковості і відповідає дієсловам müssen або sollen + Infinitiv. Підмет у цьому сполученні завжди означає діючу особу, і все речення носить активний характер.
Wir haben diese Aufgabe morgen zu erfüllen.

Wir müssen diese Aufgabe morgen erfüllen.

Ми повинні це завдання виконати завтра
Дієслово sein з Infinitiv + zu має значення не лише обов’яз­ковості, але й можливості. Воно відповідає дієсловам müssen, sollen і können у сполученні з інфінітивом пасиву відмінюваного дієслова. Підмет означає в цьому випадку предмет чи особу, на яку спрямовано дію, і все речення носить пасивний характер.
Dieser Text ist zur nächsteт Stunde voranbereiten.

Dieser Text muss zur näch­sten Stunde vorbereitet werden.

Frische Zeitschriften sind an jedem Zeitungsstand zu kau­fen.

Frische Zeitschriften kön­nen an jedem Zeitungsstand gekauft werden

Цей текст мусить бути підго­товлений до наступного уроку (потрібно підготувати).

 

Нові журнали можна купити в кожному газетному кіоску.

 

 

Інфінітив вживається з часткою ги в так званих інфіні­тивних зворотах: um … zu, (an)statt … zu, ohne…zu:

Інфінітивний

зворот

Приклад Переклад

Примітка

um… zu Er nahm einen Blei­stift, um zu schreiben.

Um gut zu lernen, muss man viel arbei­ten.

Він взяв олі­вець, щоб писати.

Щоб добре вчи­тися, треба багато працювати

Звороту umzu відповідає в україн­ській мові щоб+інфі­нітив.
ohne… zu Sie gingen schnell weiter, ohne miteinan­der zu sprechen.

Ohne dich gut vor­zubereiten, kannst du die Prüfung nicht be­stehen.

Вони швидко йшли далі, не розмовляючи один 3 одним.

Не підготував­шись добре, ти не зможеш скласти екзамен.

Зворот ohne zu перекладається на українську мову діє­прикметником із запе­реченням.
statt… zu anstatt… zu Sie brachte den Brief zur Post, statt ihn in den nächsten Briefkasten zu werfen.

Anstatt zu schrei­ben, liest er.

Вона віднесла лист на пошту за­мість того, щоб опустити його в найближчу пошто­ву скриньку.

Замість того щоб писати, він читає.

Звороту statt zu відповідає в україн­ській мові замість то­го щоб-…-інфінітив.

 

Інфінітивні звороти завжди відокремлюються комою. В ре­ченні вони є обставинами.

 

Nach: Михайлова О.Э., Шендельс Е.И. Справочник по грамматике немецкого языка с упражнениями