Das Passiv (Пасивний стан)

Пасивний стан (Passiv) часто вживається в сучасній німецькій мові. Особливо часто пасив зустрічається в технічній і науковій лі­тературі.

Різниця між Aktiv і Passiv:

  1. в активній формі підмет є особою або предметом, що виконує дію:

Aktiv: Man baut in unserer Straße ein neues Haus. – На нашій вулиці будується новий будинок.

В пасивній формі підмет не виконує ніякої дії, навпаки, дія спрямована на нього:

Passiv: Ein neues Haus wird in unserer Straße gebaut. – На нашій вулиці будується новий будинок.

Порівняйте:

Aktiv: Wir lesen die deutschen Bücher und Zeitungen.  Passiv: Die deutschen Bücher und Zeitungen werden von uns gelesen.

Утворення Passiv 

Passiv утворюється від перехідних дієслів. (Перехідні дієслова – дієслова, що вимагають додатку в Akkusativ, напр.: lesen – читати, machen – робити, bauen – будувати).

Увага! Перехідні дієслова haben — мати, besitzen — володіти, мати, bekommen — одержувати в пасивній формі не вживаються.

В німецькій мові розрізняють пасив дії (Vorgangspassiv) і пасив стану (Zustandspassiv, який ще називають Stativ). Порівняйте:

Vorgangspassiv: Das Haus wird gebaut. – Будинок будується.

Zustandspassiv: Das Haus ist gebaut. – Будинок побудований.

Якщо невідомо, хто виконує дію, в німецькій мові вживається безособовий пасив (subjektloses Passiv). Порівняйте:

Aktiv: Man diskutierte gestern sehr lange. Passiv: Es wurde gestern lange diskutiert. / Gestern wurde lange diskutiert. (Увага! Займенник “es” може стояти тільки на початку речення. Якщо на першому місці стоїть інший член речення, “es” не вживається.)

Aktiv: Man liest die deutschen Bücher und Zeitungen. Passiv: Die deutschen Bücher und Zeitungen werden gelesen.

Утворення і вживання часових форм пасиву

Пасив дії (Vorgangspassiv) утворюється за допомогою допоміжного дієслова werden і Partizip II відмінюваного дієслова. Пасив стану (Zustandspassiv) утворюється за допомогою допоміжного дієслова sein і Partizip II відмінюваного дієслова.

В пасивній формі змінюється тільки дієслово werden, при­чому в Perfekt і Plusquamperfekt вживається стара форма Par­tizip II цього дієслова — worden.

Відмінювання дієслова в Passiv

Präsens Passiv = Präsens від werden+Partizip II відмін, дієслова

ich werde gefragtdu wirst gefragt

er wird gefragt

wir werden gefragtihr werdet gefragt

sie werden gefragt

Präteritum Passiv = Präteritum від werden+Partizip II відмін, дієслова

ich wurde gefragtdu wurdest gefragt

er wurde gefragt

wir wurden gefragtihr wurdet gefragt

sie wurden gefragt

Perfekt Passiv=Perfekt від werden+Partizip II відмін, дієслова

ich bin gefragt wordendu bist gefragt worden

er ist gefragt worden

wir sind gefragt wordenihr seid gefragt worden

sie sind gefragt worden

Plusquamperfekt Passiv = Plusquamperfekt від werden+Partizip II відмін. дієслова
ich war gefragt wordendu warst gefragt worden

er war gefragt worden

wir waren gefragt wordenihr wart gefragt worden

sie waren gefragt worden

Futurum 1 Passiv = Futurum І від werden+Partizip II відмін, дієслова

ich werde gefragt werdendu wirst gefragt werden

er wird gefragt werden

wir werden gefragt werdenihr werdet gefragt werden

sie werden gefragt werden

З усіх часових форм пасиву найчастіше вживаються Präteritum і Präsens Passiv.

Вживання пасиву в реченні

  • В сучасній німецькій мові пасив вживається найчасті­ше, якщо не вказується дійова особа (предмет, інструмент тощо).

Наприклад: In unserem Land werden interessante wissenschaftliche Forschungen durchgeführt. – В нашій країні проводяться цікаві наукові дослідження.

Heines Werk „Die Harzrei­se“ wurde im Jahre 1824 veröf­fentlicht. – Твір Гейне «Подорож по Гарцу» був опублікований у 1824 році.

Особа (предмет), що виконує дію, виражається додатком з прийменником von, durch або mit.

Прийменник von вживається тоді, коли виконавець дії – особа, жива істота, колектив людей тощо.

z.B.: Das Auto wurde von meinem Vater repariert. – Машину відремонтував мій батько.

Прийменник mit вживається тоді, коли додаток позначає предмет, інструмент, обладнання тощо.

z.B.: Die Kontrollarbeiten werden mit dem roten Bleistift geprüft. – Контрольні перевіряються червоним олівцем.

Прийменник durch вживається, якщо додаток позначає природне або абстрактне явище.

z.B.: Das Kind wurde durch laute Musik geweckt. – Дитину розбудила голосна музика.

Порівняйте:

Der Aufsatz wurde von dem Bruder geschrieben. – Твір був написаний братом.

Viele Maschinen werden durch Elektrizität in Bewegung gesetzt. – Багато машин приводяться в рух за допомогою електрики.

Wir wurden durch laute Stimmen geweckt. – Нас розбудили гучні го­лоси.

Die Kontrollarbeit wird mit dem Bleistift nicht geschrieben. – Контрольна робота не пишеться олівцем.

Прийменник von вживається з назвами живих істот, при­йменник durch — з назвами предметів і позначеннями абстракт­них понять, при­йменник mit – з назвами предметів, інструментів тощо.

Інфінітив пасив (Infinitiv Passiv)

  • Інфінітив пасив утворюється з Partizip II відмінюва­ного дієслова і інфінітива дієслова werden: fragen — gefragt werden, schreiben — geschrieben werden.

Інфінітив пасив (gefragt werden, geschrieben werden) часто вживається в сполученні з модальними дієсловами.

Diese Aufgabe kann sehr leicht gelöst werden. – Ця задача може бути дуже легко розв’язана (Цю задачу можна дуже легко розв’язати.)

Die Arbeit soll in zwei Stun­den beendet werden. – Робота повинна бути закін­чена за дві години. (Роботу треба закінчити за дві годи­ни.)

Diese Fragen müssen be­sprochen werden. – Ці питання повинні бути обговорені. (Ці питання треба обговорити.)

Переклад пасиву українською мовою

Passiv перекладається українською мовою по-різному:

 1. дієсловами з часткою -ся, що має пасивне значення (діє­слово стоїть звичайно в Präsens):

Die Fahrkarten werden gewöhnlich im Voraus verkauft. – Білети зазвичай продаються заздалегідь.

2. сполученням дієслова бути з пасивним дієприкметником:

Das periodische System wurde von Mendelejew entdeckt. – Періодична система елементів була відкрита Менделєєвим.

3. активною формою дієслова — особовою або неозначено-особовою, окільки пасивна форма вживається в українській мові значно рідше, ніж в німецькій.

Das Gedicht von J. Becher „In meiner Mutter Garten“ wurde von dem Schüler sehr ausdrucksvoll aufgesagt. – Учень прочитав дуже ви­разно вірш й. Бехера «В саду моєї матері» (особова форма).

Der Arzt wurde zu dem Kranken gerufen. – Лікаря викликали (покли­кали) до хворого (неозначено- особова форма).