Труднощі аудіювання

Рекомендації з подолання труднощів аудіювання

Аудіювання є одним з найскладніших видів мовленнєвої діяльності. Труднощі аудіювання можуть бути пов’язані з умовами, в яких відбувається процес комунікації, з об’єктивними труднощами аудиотекста, з особливості мовлення мовця, суб’єктивними труднощами слухача тощо.

Важливою складовою аудиторної та самостійної роботи студентів є прослуховування автентичних аудіотекстів (напр., німецькомовних аудіокурсів „Deutsche Welle“: Deutsch Interaktiv). На початковому ступені навчання студенти прослуховують модифіковані аудіотексти, завдяки чому розвивається фонематичний слух, уміння прогнозувати зміст повідомлення.

Для подолання об’єктивних труднощів аудіювання (наявних в аудіотексті) необхідно особливу увагу приділяти таким складникам інтонації аудіотексту як паузація, мелодика та логічний наголос, які полегшують сприймання мовлення на слух. Опорою для розуміння є також емоційне ставлення автора повідомлення до фактів і явищ, про які йдеться в аудіотексті. Сприймання мовлення на слух починається з виділення смислових орієнтирів. Для цього використовуються не тільки фактори, що складають інформацію тексту, але й вставні слова, повтори, риторичні запитання тощо, які сприяють прогнозуванню і полегшують мовну здогадку.

Приклади завдань для перевірки розуміння аудіотексту

  • Визначити головну думку прослуханого аудіотексту.
  • Прореагувати на почуте.
  • Визначити, чи відповідає наведена в завданні інформація змісту аудіотексту.
  • Виправити твердження які не відповідають змісту аудіотексту.
  • Завершити висловлювання відповідно до змісту аудіотексту.
  • Зафіксувати стисло в письмовій формі ключові слова / основний зміст аудіотексту.
  • Дати відповіді на запитання до прослуханого аудіотексту.
  • Упорядкувати пункти плану чи блоки аудіотексту за логікою змісту.
  • Сформулювати запитання до аудіотексту.