Schwache Verben

Слабкі дієслова

В сучасній німецькій мові слабкі дієслова утворюють найбільшу групу дієслів. Ця група все більше зростає. Всі дієслова, які виникають, утворюють свої форми за слабкою дієвідміною. Так, дієслова, які порівняно недавно з’явилися: 

filmen — проводити кінозйомку,
funken — радирувати,
radeln — їхати велосипедом,
entminen — розміновувати і інші змінюються за слабкою дієвідміною: filmen — filmte, funken — funkte та ін.

Основні форми слабких дієслів мають такі ознаки:
1. кореневий голосний не змінюється;
2. Präteritum утворюється за допомогою суфікса -(e)te;
3. Partizip II утворюється за допомогою суфікса -(e)t.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

Präsens, die 3. Person (3-я особа однини)

mach-en

arbeit-en

mach-te

arbeit-ete

ge-mach-t

ge-arbeit-et

er macht

er arbeitet

Суфікси -еtе і -еt вживаються в cлабких дієсловах з основою, що закінчується на d, t або на m, n з попереднім приголосним (dm, tm, dn, gn, chn, ffn).  Наприклад:

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

Präsens, die 3. Person (3-я особа однини)

bad-en купатися

arbeit-en працювати

widm-en присвячувати

atm-en дихати

ordn-en упорядковувати

begegn-en зустрічати

zeichn-en малювати

öffn-en відкривати, відчиняти

bad-ete

arbeit-ete

widm-ete

atm-ete

ordn-ete

begegn-ete

zeichn-ete

öffn-ete

gebad-et

gearbeit-et

gewidm-et

geatm-et

geordn-et

begegn-et

gezeichn-et

geöffn-et

er badet

er arbeitet

er widmet

er atmet

er ordnet

er begegnet

er zeichnet

er öffnet

Дієслова, основа яких закінчується на d, t, dm, tm, dn, gn, chn, ffn, приймають голосний “е” перед особовим закінченням при відмінюванні в 2-й і 3-й особі однини і в 2-й особі множини, наприклад:

du atmest, er atmet, ihr atmet

Увага! В німецькій мові існує група дієслів, які утворюють основні форми як за сильною, так і за слабкою дієвідміною (у таблиці наведено найуживаніші дієслова). Існування двох форм пояснюється тим, що:

1) у більшості дієслів застаріла форма сильної дієвідміни поступово поступається більш сучасній слабкій дієвідміні;

2) у деяких дієслів тип дієвідміни залежить від значення дієслова (в одному значенні дієслово відмінюється за слабкою дієвідміною, у іншому – за сильною (див., напр. hängen). Порівняйте:

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

Präsens, die 3. Person (3-я особа однини)

backen  пекти

 

buk /

backte

gebacken

er bäckt / backt

 

bewegen рухати

bewegen схиляти (zu D – до )

bewegte  bewog

bewegt

bewogen

er bewegt

 

erschrecken налякати

erschrecken налякатися

erschreckte /

erschrack

erschreckt /

erschrocken

er erschreckt

hängen вішати

hängen висіти

hängte

hing

gehängt

gehangen

er hängt

er hängt

hauen рубати

haute / hieb

gehauen (h, s)

er haust

melken доїти

melkte / molk

gemolken

er melkt / milkt

pflegen піклуватися, доглядати

pflegen підтримувати стосунки

pflegte

pflog

 gepflegt  

gepflogen

er pflegt

 

wenden перегортати

wenden (sich) звертатися

wendete

wandte

gewendet

gewandt

er wendet

 

senden транслювати (по радіо, телебаченню)

senden надсилати (поштою)

sendete

 

sandte

gesendet

 

gesandt

er sendet

 

schaffen трудитися, впоратися

schaffen створювати

 schaffte / schuf

geschafft

geschaffen

er schafft

 

stecken засунути

 steckte / stak

gesteckt

gestochen

er steckt

 

Test: das Verb