Unregelmäßige Verben

Неправильні дієслова

Неправильними дієсловами в німецькій мові називають діє­слова, які мають відхилення від сильних і слабких дієслів при утворенні основних форм і в деяких випадках при дієвідміню­ванні в Präsens.

До неправильних дієслів належать три групи дієслів:

1 група: дієслова kennenзнати, nennenназивати, brennenгоріти, rennenбігти, мчати, wendenповертати, sendenпосилати, denkenдумати.

Ці дієслова утворюють свої основні форми, як слабкі дієслова, але в Präteritum і Partizip II вони змінюють кореневий голосний е на а.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

kennen

kannte

gekannt (h)

nennen

nannte

genannt (h)

brennen

brannte

gebrannt (h)

rennen

rannte

gerannt (s)

wenden

wandte

gewandt (h)

senden

sandte

gesandt (h)

denken

dachte

gedacht (h)

Зверніть увагу на чергування приголосного в дієслові denken.

2 група. До неправильних дієслів належать також так звані мо­дальні дієслова: wollenхотіти, müssenбути повинним, sol­lenбути зобов’язаним, könnenмогти, бути спроможним, dürfenмогти, мати дозвіл або право, mögenбажати, а та­кож дієслово wissenзнати.

Для основних форм цих дієслів характерні такі ознаки:

а)      суфікси -te в Präteritum і -t в Partizip II, як у слабких діє­словах;

б)      втрата умлаута в Präteritum і Partizip II у дієсловах müssen, können, mögen, dürfen.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

wollen

wollte

gewollt

müssen

musste

gemusst

sollen

sollte

gesollt

können

konnte

gekonnt

dürfen

durfte

gedurft

mögen

mochte

gemocht

wissen

wusste

gewusst

Зверніть увагу на зміну приголосного у дієслові mögen (gch) і голосного у дієслові wissen (іu) в Präteritum і Partizip II.

3 група. До неправильних дієслів належать дієслова seinбути, habenмати, werdenробитися, ставати, stehenстояти, ge­henіти, ходити, tunробити, bringenприносити.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

Примітки

 

sein

war

gewesen

Основні форми утворені від різних коренів з чергуванням приголосних s—r.

 

haben

hatte

gehabt

Дієслово haben втрачає в Präteritum приголосний b.

 

gehen

stehen

ging

stand

gegangen

gestanden

У сильних дієсловах gehen і stehen в Infinitiv немає приго­лосних ng і nd.

 

werden

wurde

geworden

(worden)

werden має в Partizip II дві форми. Форма geworden вжи­вається тільки для утворення Perfekt і Plusquamperfekt від самого дієслова werden. Er ist Arbeiter geworden. (Він став робітником). Стара форма wor­den вживається в пасиві. Das Haus ist (war) renoviert wor­den. (Будинок був відремон­тований.)

tun

tat

getan

bringen

brachte

gebracht

bringen — змінює кореневий голосний, як сильне дієслово, і має суфікси -te і -t, як слабке дієслово. Кореневі приголосні чергуються.

Test: das Verb