SCHWACHE VERBEN (СЛАБКІ ДІЄСЛОВА)

 В сучасній німецькій мові слабкі дієслова утворюють найбільшу групу дієслів. Ця група все більше зростає. Всі діє­слова, які виникають, утворюють свої форми за слабкою діє­відміною. Так, дієслова, які порівняно недавно з’явилися:

fil­men — проводити кінозйомку,

funken — радирувати,

radeln — їхати велосипедом,

entminen — розміновувати і інші змі­нюються за слабкою дієвідміною:

filmen — filmte, funken — funkte та ін.

Основні форми слабких дієслів мають такі ознаки:

  1. кореневий голосний не змінюється;
  2. Präteritum утворюється за допомогою суфікса -(e)te;
  3. Partizip II утворюється за допомогою суфікса -(e)t.

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens, die 3. Person

(3-я особа однини)

mach-en

arbeit-en

mach-te

arbeit-ete

ge-mach-t

ge-arbeit-et

er macht

er arbeitet

Суфікси -еtе і -еt вживаються в дієсловах з основою, що закінчується на d, t або на m, n з попереднім приголосним (dm, tm, dn, gn, chn, ffn).

Наприклад:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens,

die 3. Person

(3-я особа однини)

bad-en купатися

arbeit-en працювати

widm-en присвячувати

atm-en дихати

ordn-en упорядковувати

begegn-en зустрічати

zeichn-en малювати

öffn-en відкривати, відчиняти

bad-ete

arbeit-ete

widm-ete

atm-ete

ordn-ete

begegn-ete

zeichn-ete

öffn-ete

gebad-et

gearbeit-et

gewidm-et

geatm-et

geordn-et

begegn-et

gezeichn-et

geöffn-et

er badet

er arbeitet

er widmet

er atmet

er ordnet

er begegnet

er zeichnet

er öffnet

Увага! В німецькій мові існує група дієслів, які утворюють основні форми як за сильною, так і за слабкою дієвідміною (у таблиці наведено найуживаніші дієслова). Існування двох форм пояснюється тим, що:

1) у більшості дієслів застаріла форма сильної дієвідміни поступово поступається більш сучасній слабкій дієвідміні;

2) у деяких дієслів тип дієвідміни залежить від значення дієслова (в одному значенні дієслово відмінюється за слабкою дієвідміною, у іншому – за сильною (див., напр. hängen).

Порівняйте:

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Präsens,

 die 3. Person

(3-я особа однини)

backen  пекти buk /

backte

gebacken er bäckt / backt
bewegen рухати

bewegen

схиляти (zu D – до )

bewegte

bewog

bewegt

bewogen

er bewegt
erschrecken налякати

erschrecken налякатися

erschreckte/

erschrack

erschreckt /

erschrocken

er erschreckt
hängen вішати

hängen висіти

hängte

hing

gehängt

gehangen

er hängt

er hängt

hauen рубати haute / hieb gehauen (h, s) er haust
melken доїти melkte / molk gemolken er melkt / milkt
pflegen піклуватися, доглядати

pflegen підтримувати стосунки

pflegte

pflog

 gepflegt  gepflogen er pflegt
wenden перегортати

wenden (sich) звертатися

wendete

wandte

gewendet

gewandt

er wendet
senden транслювати (по радіо, телебаченню)

senden надсилати (поштою)

sendete

sandte

gesendet

gesandt

er sendet
schaffen трудитися, впоратися

schaffen створювати

 schaffte / schuf geschafft

geschaffen

er schafft
stecken засунути  steckte / stak gesteckt

gestochen

er steckt