UNREGELMÄßIGE VERBEN

Неправильними дієсловами ми будемо називати діє­слова, що мають відхилення від сильних і слабких дієслів при утворенні основних форм і в деяких випадках при дієвідміню­ванні в Präsens.

До неправильних дієслів належать три групи дієслів:

1 група: дієслова kennen — знати, nennen — називати, brennen — горіти, rennen — бігти, мчати, wenden — повертати, senden — посилати, denken — думати.

Ці дієслова утворюють свої основні форми, як слабкі дієслова, але в Präteritum і Partizip II вони змінюють кореневий голосний е на а.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

kennen kannte gekannt (h)
nennen nannte genannt (h)
brennen brannte gebrannt (h)
rennen rannte gerannt (s)
wenden wandte gewandt (h)
senden sandte gesandt (h)
denken dachte gedacht (h)

Зверніть увагу на чергування приголосного в дієслові denken.

 2 група. До неправильних дієслів належать також так звані мо­дальні дієслова: wollen — хотіти, müssen — бути повинним, sol­len — бути зобов’язаним, können — могти, бути спроможним, dürfen — могти, мати дозвіл або право, mögen — бажати, а та­кож дієслово wissen — знати.

Для основних форм цих дієслів характерні такі ознаки:

а)       суфікс -te в Präteritum і -t в Partizip II, як у слабких діє­словах;

б)      втрата умлаута в Präteritum і Partizip II у дієсловах müssen, können, mögen, dürfen.

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

wollen wollte gewollt
müssen musste gemusst
sollen sollte gesollt
können konnte gekonnt
dürfen durfte gedurft
mögen mochte gemocht
wissen wusste gewusst

Зверніть увагу на зміну приголосного у дієслові mögen (g — ch) і голосного у дієслові wissen (і — u) в Präteritum і Partizip II.

3 група. До неправильних дієслів належать дієслова sein — бути, haben — мати, werden — робитися, ставати, stehen — стояти, ge­hen — іти, ходити, tun — робити, bringen — приносити. 

Infinitiv

Präteritum Partizip II

Примітки

sein war gewesen Основні форми утворені від різних коренів з чергуванням приголосних s—г.
haben hatte gehabt Дієслово haben втрачає в Präteritum приголосний b.
gehen

stehen

ging

stand

gegangen

gestanden

У сильних дієсловах gehen і stehen в Infinitiv немає приго­лосних ng і nd.
werden wurde geworden

(worden)

werden має в Partizip II дві форми. Форма geworden вжи­вається тільки для утворення Perfekt і Plusquamperfekt від самого дієслова werden. Er ist Arbeiter geworden. (Він став робітником). Стара форма wor­den вживається в пасиві. Das Haus ist (war) renoviert wor­den. (Будинок був відремон­тований.)
tun tat getan
bringen brachte gebracht bringen — змінює кореневий голосний, як сильне дієслово, і має суфікси -te і -t, як слабке дієслово. Кореневі приголосні чергуються.