Das Adverb

Прислівник

В німецькій мові є такі прислівники:

1. Прислівники місця

hier – тут

unten – внизу

links – ліворуч

überall – скрізь

hin – туди

her – сюди

та ін.

2. Прислівники часу

früh – рано

dann – потім

einmal – одного разу

morgen – завтра

heute – сьогодні

3. Прислівники способу дії

umsonst – даремно

wohl – добре, мабуть

4. Займенникові прислівники

worin – в чому

darauf – на чому

5. Прислівники міри і ступеню

zu – занадто

sehr – дуже

genug – досить

mehr – більше

6. Прислівники заперечні

nie, niemals – ніколи

nirgends – ніде

7. Прислівники причини і мети

darum, deshalb, deswegen – тому; через те, що

dazu – для цього

wozu – для чого

8. Модальні прислівники

vielleicht – можливо

wahrscheinlich – напевно

ja – так

nein – ні

sicher – напевно

В реченні прислівники бувають головним чином обставина­ми місця, часу, причини, мети тощо. Крім того, деякі прислівники використовуються для з’єднання речень і є сполучними  словами: dann, deshalb, darum та ін.

Прислівники належать до незмінюваних частин мови. Деякі прислівники змінюються за ступенями порівняння за тим правилом, що й прикметники, але в найвищому ступені мають тільки форму am … sten.

Порівняйте:

Positiv

Komparativ

Superlativ

früh — рано

spät — пізно

früher

später

am früh (e) sten

am spätesten

Деякі прислівники утворюють ступені порівняння від різних коренів. Найбільш вживаними є:

Positiv

Komparativ

Superlativ

gern   — охоче

viel    — багато

wenig — мало

gut

groß

hoch

nah

lieber

mehr  

weniger \  minder

besser

größer

höher

näher

am liebsten

am meisten

am wenigsten \ mindesten

am besten

am größten

am höchsten

am nächsten