Pronominaladverbien

Займенникові прислівники

Особливу групу прислівників утворюють так звані за­йменникові прислівники. До займенникових прислівників на­лежать такі слова, як:

wovonпро що,

davonпро те, про це,

wofürза що,

dafürза те, за це,

worüberпро що,

dar­überпро те, про це, і інші.

В українській мові таких прислівників немає.

Займенникові прислівники поділяються на вказівні і пи­тальні.

Питальні займенникові прислівники утворюються з питаль­ного прислівника wo і прийменника.

wo+von=wovon wo + für=wofür

Вказівні займенники утворюються з вказівного прислівника da і прийменника.

da + von = davon da + für = dafür

Якщо прийменник починається з голосного звука, то перша частина прислівника має форму wor– і dar-:

wo + über=worüber da + über = darüber

При утворенні займенникових прислівників використовують­ся різні прийменники (див. нижче).

Схема утворення займенникових прислівників

Питальні

Вказівні

                        bei

                       durch

                       für

wo                 mit

                       nach

                       von

                       vor

                       zu

                         an

                         auf

                         aus

wor                 in

                         um

                         unter

                         über

 

                        bei

                        durch

                        für

da                   mit

                        nach

                        von

                        vor

                        zu

                       an

                       auf

                       aus

dar                in

                       um

                       unter

                       über

 

       

Вибір займенникового прислівника і його переклад укра­їнською мовою тісно пов’язані з керуванням дієслів і з значенням самих прийменників. Оскільки прийменники багатозначні, то і займенникові прислівники мають часто кілька значень.

Порівняйте:

Dafür wird viel getan.

Wir danken ihm dafür, dass er uns geholfen hat.

Wieviel bieten Sie dafür? (für die Möbel)

Dafür verkaufe ich nicht.

Для цього робиться багато.

Ми дякуємо йому за те, що він нам допоміг.

Скільки Ви за них пропонуєте? 

За стільки я не продам.

Займенникові прислівники вживаються в тих випад­ках, коли говорять про неживі істоти або абстрактні поняття. Коли говорять про особи, то вживають прийменник із займен­ником.

Порівняйте:

Worauf wartest du? (Чого ти чекаєш?) – Ich warte auf den Bus. (Я чекаю автобуса.)

Worüber sprechen Sie? (Про що Ви говорите?) – Wir sprechen über Musik. (Ми говоримо про музику.)

Wovon erzählte der Professor? (Про що розповідав профе­сор?) – Er erzählte von seinen Forschungen.(Він розповідав про свої до слідження.)

Auf wen wartest du? (Кого ти чекаєш?) – Ich warte auf meinen Bruder. (Я чекаю свого брата.)

Über wen sprechen Sie? (Про кого Ви говорите?) – Wir sprechen über unsere Kom­ponisten. (Ми говоримо про наших ком­позиторів.)

Von wem erzählte er? (Про кого він розповідав?) – Er erzählte von seinem Vater. (Він розповідав про свого батька.)

 

Питальні займенникові прислівники можуть вживатися, як це видно з наведених прикладів, як питальні слова.

Вказівні займенникові прислівники вживаються головним чи­ном для того, щоб не повторювати сполучення іменника (або займенника) з прийменником.

Вказівні займенникові прислівники вживаються також як слова, що вказують на наступне речення.

Наприклад: Der Redner wies darauf  hin, dass die meisten Touristen mit dem Flugzeug kommen. – Доповідач вказав на те, що біль­шість туристів прибувають літаком.

Займенникові прислівники можуть бути в реченні обстави­ною або додатком; в складному реченні вони використовуються як сполучні слова.