Der Gebrauch eines Artikels

Вживання артиклю

Означений артикль вживається в таких випадках:

1) коли говорять про предмет, в якому виділяються якісь ознаки, що відрізняють його від інших однорідних предметів;

Gib mir den roten Bleistift! Дай мені червоний олівець!

2) коли предмет згадується вдруге, ко­ли він уже відомий тому, хто говорить (пише), або хто слухає (читає).

Dort steht ein Mädchen. Das Mädchen ist noch ganz klein. – Там стоїть дівчинка. Дівчинка ще зовсім маленька.

 3) якщо іменник означає не окремий предмет, а весь вид цих предметів (тобто, має узагальнююче значення), а також якщо перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені порівняння:

Das Flugzeug ist das schnellste Verkehrsmittel. – Літак – найшвидший засіб сполучення.

4) коли говорять про предмети, добре відомі тому, хто говорить, і співрозмовникові:

Was steht dort auf dem Fensterbrett? – Що стоїть там на підвіконні?

Nimm den Hut ab! – Зніми капелюха!

5) коли говорять про предмети, що є єдиними в своєму роді (до числа предметів, що є єдиними в своєму роді, належать: назви зірок, планет, країн світу, пір року, місяців, днів тижня, річок, озер, морів, океанів, гір, гірських хребтів):

Der Merkur und die Venus sind die zwei Planeten, die der Sonne am nächsten sind. – Меркурій і Венера – дві планети, які найближчі до Сонця.

Der Atlantische Ozean liegt zwischen Europa und Amerika. – Атлантичний океан простягається між Європою та Америкою.

Неозначений артикль вживається в таких випадках:

 1) коли говорять про предмет, не виділяючи в ньо­му особливих ознак, що відріз­няють його від інших однорід­них предметів.

 2) коли предмет називається вперше, коли він невідомий або маловідомий тому, хто говорить (пише), або хто слухає (читає).

3) після дієслова haben і виразу es gibt:

Er hat eine Schwester. – У нього є сестра.

Hier gibt es einen Lesesaal. – Тут є читальний зал.

4)  в іменному присудку (перед іменником, який вживається як предикатив):

Erfurt ist eine Blumenstadt. – Ерфурт — місто квітів.

Das war eine sehr wichtige Frage. – Це було дуже важливе питання.

5) перед іменником в порівняннях:

Er schwimmt wie ein Fisch. – Він плаває як риба.

Порівняйте:

1. Er hat ein Lehrbuch gekauft. – Він        купив підручник.

Er hat das Lehrbuch für die zehnte Klasse ge­kauft.- Він купив підручник для де­сятого класу.

2. Die Lehrerin spricht mit einem Schüler. Вчителька розмовляє з уч­нем.

Die Lehrerin spricht mit dem besten Schüler un­serer Klasse.Вчителька     роз­мовляє   з   кращим учнем нашого кла­су.

3. Hier liegt ein blaues Heft. Тут  лежить синій зошит.

Hier liegt das blaue Heft deines Freundes. – Тут лежить си­ній зошит твого друга.

4. Auf dem Tisch stand eine  kleine Vase.На столі сто­яла маленька ваза.

Stell die Vase mit den Blumen auf den Tisch! – Постав    вазу    з квітами на стіл!

5. Sie liest eine interessante      Zeitung.- Вона читає цікаву газету.

Sie liest die heutige Zeitung. – Вона  читає сьо­годнішню газету.

Пояснення до прикладів

Якщо означення вказує на ознаку, яка мало відрізняє цей предмет від інших, то в цьому випадку вживається неозначений артикль (див. прикла­ди 3, 4, 5).

Якщо означення вказує на ознаку, яка в значній мірі відрізняє цей предмет від інших, то вживається означений артикль. Саме тому означений артикль звичайно стоїть перед прикметником у найвищому ступені, перед порядковим числівником і перед іменни­ком, якщо означення виражене іншим іменником у родовому відмінку або іменником з прийменником.

Примітка. Як видно з усіх наведених прикладів, артикль з німецької мови не перекладається, це – службове слово. У тих випадках, коли на derdiedas падає наголос, ці слова є вказівними займенниками і перекла­даються вказівними займенниками цей, ця, це або той, та, те залежно від загального змісту.

Наприклад:

Das ist ja eben ‘der Junge.  Це якраз і є цей (той) хлопець!

‘Der Junge kann es schaffen. Цей (той) хлопець може це зро­бити.

Неозначений  артикль  іноді  відповідає  займенникам один, якийсь.

Наприклад:

Das hat mir ein Schriftsteller erzählt. – Це    мені    розповів    один письменник.

Komm ans Telefon! Ein Mädchen ruft dich an. – Підійди до телефону! Тобі телефонує якась дівчина.