Personalpronomen

Особові займенники

До особових займенників належать:

 

Singular (однина)

Plural (множина)

1 особа

ich

— я

wir

— ми

2 особа

du

— ти

ihr

— ви

3 особа

er

sie

es

— він

— вона

— воно

sie

Sie

— вони

— Ви (форма ввічливого звертання)

Відмінювання особових займенників:

Відмінок

Однина

Множина

1-а особа

2-а особа

1-а особа

2-а особа

Nom.

Dat.

Akk.

ich — я

mir — мені

mich — мене

du — ти

dir — тобі

dich — тебе

wir — ми

uns — нам

uns — нас

ihr — ви

euch — вам

euch — вас

Відмінок

Однина

Множина всіх трьох родів

3-я особа

Чоловічий і середній рід

Жіночий рід

Nom.

Dat.

Akk.

er — він

ihm — йому

ihn —- його

es — воно

ihm — йому

es — його

sie — вона

ihr — їй

sie — її

sie — вони

ihnen — їм

sie —їх

         

Відмінок

Форма ввічливого звертання

Nom.

Sie — Ви

Dat.

Ihnen — Вам

Akk.

Sie — Вас

Примітка. В таблиці немає родового відмінка особових займенників, оскільки ці форми в сучасній німецькій мові не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення. Особливо це стосується займенника sie.
Порівняйте:
Sie arbeitet hier. – Вона працює тут.
Dort steht meine Freundin; ich sehe sie gut. – Там стоїть моя подруга; я бачу її добре.
Dort stehen meine Freundin¬nen; ich sehe sie gut. – Там стоять мої подруги; я бачу їх добре.
Meine Freunde arbeiten in einem Werk. Sie arbeiten gut. – Мої друзі працюють на заводі. Вони працюють добре.
Herr Meier, Ihre Arbeit gefällt uns. Sie arbeiten gut. – Пане Майоре, Ваша робота нам дуже подобається. Ви працюєте добре.

Особовий займенник Sie вживається:
1. При звертанні до однієї особи, якщо той, хто говорить, з ним на Ви. Наприклад:
Die Schüler fragten den Klassenleiter: „Wann können Sie mit uns ins Museum gehen?“ – Учні запитали класного ке¬рівника: «Коли Ви зможете піти з нами в музей?»
2. При звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на Ви. Наприклад:
Der Professor sagte den Studenten: „Nächste Woche haben wir eine Konferenz, und Sie müssen daran teilnehmen.“
Професор сказав студентам: «Наступного тижня у нас буде конференція, і Ви повинні взяти участь у ній».

Займенник ihr вживається при звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на ти. Наприклад:
Der Lehrer sagte den Schülern: „Diese Regel kennt ihr noch schlecht. Ihr müsst sie noch einmal wiederholen.“
Учитель сказав учням: «Це правило ви знаєте ще погано. Ви повинні повторити його ще раз».

Test: das Pronomen