Die Präposition

Прийменник

В німецькій мові кожний приймен­ник вимагає після себе певного відмінка іменника, тобто, прийменники керують відмінками іменників.

Деякі прийменники керують лише одним від­мінком: родовим (Gen.), давальним (Dat.), знахідним (Akk.), а інші керують то даваль­ним (Dat.), то знахідним (Akk.) в залежності від питання, на яке відповідає додаток. Наприклад:

Der Hase ging mit dem Löwen zu einem Brunnen

Der Brunnen befand sich im Wald…

Der Löwe schaute in den Brunnen und erblickte dort einen anderen Löwen…(Ein Volksmärchen)

Заєць пішов з Левом до колодязя.        

Колодязь знаходився в лісі.

Лев заглянув у колодязь і побачив там другого лева… (Народна казка)

В німецькій мові прийменники майже завжди стоять перед іменником, але деякі прийменники можуть стояти після нього.

Heute Abend gehen wir in den Park, (in — перед іменни­ком.)

Unserem Haus gegenüber liegt ein großer Park, (gegen­über— після іменника.)

Сьогодні ввечері ми йдемо в парк.

Навпроти нашого будинку зна­ходиться великий парк.

Прийменники відносяться не тільки до іменників, але і до прислівників: bis morgen — (до завтра), auf morgen — (на завтра), von hier aus—(звідси), nach oben —(нагору) та ін.

Самі прийменники часто залежать від інших слів — голов­ним чином, від дієслів. Багато дієслів вимагають після себе того чи іншого прийменника в сполученні з іменником у пев­ному відмінку. Наприклад:

träumen von + Dat. (мріяти про кого-небудь, що-небудь)

Sein ganzes Leben lang träumte K. E. Ziolkowski von Weltraumflügen.

Все життя К. Е. Ціолковський мріяв про польоти в космос.

Прийменники в німецькій мові, як і в українській, часто вживаються, крім свого основного значення, в інших значеннях, тобто вони багатозначні. Порівняйте:

über — над, про, через.

Über dem Tisch hängt die Lampe.

Der Flieger erzählte über seine Flüge.

Wir gingen über die Straße.

Над столом висить лампа.

Льотчик розповідав про свої польоти.

Ми перейшли через ву­лицю.

Іноді прийменники втрачають своє значення і є просто засо­бом зв’язку, головним чином, між дієсловом і іменником. Порівняйте:

Die Mutter kaufte für ihre Kinder verschiedene Spielsachen. – Мати купила для своїх ді­тей різні іграшки.

Er interessierte sich für Poesie. – Він цікавився поезією.

Цю особливість прийменників треба враховувати, перекла­даючи з однієї мови на іншу.

ЗЛИТТЯ ПРИЙМЕННИКІВ З АРТИКЛЕМ

Деякі прийменники, що вимагають давального (Dat.) і зна­хідного (Akk.) відмінків, можуть зливатися з означеним артиклем. Най­частіше зустрічаються такі форми:

Dativ

Приклади

an

in

bei      + dem

von

zu

am

im

beim

vom

zum

am Gebäude (біля будівлі)

im Zimmer (у кімнаті)

beim Schüler (у учня)

vom Vater (від батька)

zum Onkel (до дядька)

zu       +  der    =        zur             

zur Schwester (до сестри)

Akkusativ

Приклади

auf

an      + das

in

aufs

ans

ins

aufs Feld (у поле)

ans Gebäude (до будівлі)

ins Zimmer (у кімнату)