Підмет (das Subjekt)

Частини мови, що виражають підмет

Підмет в німецькій мові, як і в українській, підмет відпо­відає на питання називного відмінка wer? was? хто? що? і може бути виражений різними частинами мови.

Частини мови, що виражають підмет

Приклади

Переклад

Примітка

1. Іменник в називному відмінку

Der Junge lernt in der Schule

Хлопчик вчиться в школі.

 

2. Будь-яка частина мови, вжита в зна­ченні іменни­ка в називно­му відмінку

а)      Der Kranke wur­de endlich gesund.

а)      Хворий на­решті видужав.

а)      der Kranke   — субст. прикметник

б)      Der Gelehrte hat eine wichtige Entdeckung gemacht.

б)      Вчений зро­бив важливе від­криття.

б) der Gelehr­te — субст. Part. II

в)      Der Vorsitzende ergriff das Wort.

в)      Голова взяв слово.

в)      der Vorsitzen­de — субст. Part. І

r) Das Lesen spielt in unserem Leben ei­ne sehr große Rolle.

г)      Читання ві­діграє в нашому житті дуже велику роль.

г)      das Lesen — субст. інфінітив

3. Займенник у називному відмінку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)      Täglich besuche ich meine alte Großmutter.

а)      Щоденно я відвідую свою стареньку бабусю.

а)      ich — особо­вий займенник

б)      Das ist ein neuer Film.

б)      Це новий фільм.

б) das — вказів­ний займенник

в)      Wer fehlt heute? Was steht an der Wand?

в)      Хто сьогодні відсутній? Що стоїть біля стіни?

в)      wer, was — питальні займен­ники.

r) Heute sind alle da.

Niemand fehlt.

г)      Сьогодні є всі (всі присутні).

Ніхто не відсут­ній.

г)      alle, nie­mand — неозначе­ні займенники

д) In der Sächsi­schen Schweiz gibt es solche Felsengruppen, die ihrer Form nach Menschen und Tieren ähnlich sind.

д)      В Саксонській Швейцарії є гру­пи скель, які за своєю формою нагаду-ють людей і тварин.

д) die – віднос­ний займенник, що сполучає підрядне означальне речен­ня і головне речення

4. Числівник

Drei mal drei ist neun.

Три рази по три — дев’ять.

drei — числівник

5. Несубстан- тивований інфінітив

Leben heißt lernen.

Жити — значить вчитися.

leben — несуб- стантивований інфінітив.

Речення, в яких підмет виражено будь-яким з наведених за­собів, називаються особовими.

Неозначено-особовий займенник “man”

Підмет може бути виражений неозначено-особовим займенником man. Займенник man окремим словом в україн­ській мові не перекладається. Речення, що мають займенник man, перекладаються по-різному.

Приклад

Переклад

Пояснення до перекладу присудка при підметі man

Man erzählt.

Розповідають.

дієслівна форма 3-ї особи множини

Man sagt.

Говорять (кажуть).

 

Wenn. man früh aufsteht, …

а) Якщо рано встаєш,

а) дієслівна форма 2-ї особи однини

б)      Якщо ми рано вста­ємо, …

в)      Якщо рано встава­ти, …

б)      дієслівна форма 1-ї особи множини

в)      неозначена форма діє­слова

Man muss viel le­sen.

Darf man fra­gen?

Треба багато читати.

Можна спитати?

безособова форма дієсло­ва (якщо займенник man сполучається з модальними дієсловами)

Речення, в яких підмет виражено займенником man, називаються неозначено-особовими.

Безособовий займенник “es”

Підмет може бути виражений безособовим займен­ником еs. В цьому випадку або невідомо, хто виконує дію, або діюча особа взагалі відсутня.

Es klopft.

Es ist warm.

Es regnet.

Es gibt dort viele Menschen.

Стукає.

Тепло.

Іде дощ.

Там багато людей.

Такі речення називаються безособовими. У відповід­них їм українських реченнях підмета зазвичай немає.

Отже, залежно від того, чим виражений підмет, розрізняють три види речень:

  1. особові,
  2. неозначено-особові,
  3. безособові.