Присудок (das Prädikat)

Види присудка

Присудок у німецькій мові, як і в українській, може бути простим і складеним.

Простий присудок завжди буває дієслівним, тому що він ви­ражений дієсловом, а складений присудок може бути дієслів­ним або іменним (див. таблицю).

Види присудка

Засоби вираження

Приклади

Простий дієслівний присудок (das einfache verbale Prädikat) Дієслово в будь-якій часовій формі активу або пасиву і в будь-яко­му способі Die Kinder singen lu­stige Lieder.- Діти співають веселі пісні.

Dieses Lied wurde oft gesungen. – Цю пісню часто співали.

Singe ein lustiges Lied! – Заспівай веселу пісню!

Пояснення: Дієслівна форма може бути складною, але присудок буде простим, то-

му що він є лише однією з форм цього дієслова (порівн.: wurde ge­sungen).

Складений присудок (das zusammengesetzte Prädikat)

а) Складений дієслів­ний присудок ( zu­sammengesetzte verbale Prädikat)

Сполучення одного дієслова в особовій фор­мі з інфінітивом іншого дієслова. а) Man muss jeden Morgen turnen. – Кожного ранку треба займатися фізкультурою.

Dieser Fehler kann leicht verbessert werden. – Ця помилка легко може бути ви-правлена.

б) Du brauchst morgen nicht in die Uni zu gehen. – Тобі не треба завтра йти в університет.

Mit zehn Jahren be­gann er Gedichte zu schreiben. – Він почав писати вірші з десяти років.

в) Wir haben diesen Dialog auswendig zu lernen. – Ми повинні вивчити цей діалог напам’ять.

Dieser Dialog ist aus­wendig zu lernen. – Цей діалог треба вивчити напам’ять.

Пояснення:

Як перше дієслово вживаються:

а) модальні дієслова;

б) дієслова: brauchen, beginnen, anlangen, bleiben і деякі інші;

в) haben і sein (про значення діє­слів haben і sein з zu + Infinitiv див. тут).

б) Складений іменний присудок (das zusam­mengesetzte nominale Prädikat) Дієслово-зв’язка (die Kopula) + предикатив (das Prädikativ)*, вира­жений яким-небудь іме­нем. а)      Er ist Arzt. – Він студент.

б)      Diese Tasse ist aus Glas. – Ця чашка зі скла.

в)      Das sind wir. – Це ми.

r) Die Rose ist rot. –  Троянда червона.

Der Park wird immer schöner. – Парк стає все гарніший.

д) Zwei und zwei ist vier. – Два плюс два — чотири.

Пояснення:

Предикатив виражено:

 а) іменником в називному відмінку;

б) іменником з прийменником;

в) займенником;

г) прикметником;

д) числівником.

*Предикатив — це іменна частина присудка.

Примітки.

  1. У німецькій мові прикметник в короткій формі вжи­вається як предикатив і не узгоджується з підметом ні в числі, ні в роді. Порівняйте: Der Ball ist rund. М’яч круглий.
  2. В німецькій мові предикатив, що виражений іменником, завжди стоїть в називному відмінку, а в українській мові відмінок предикативного іменни­ка залежить від часової форми дієслова-зв’язки.

Порівняйте:

Er ist Student — наз. відм.

Er war Student — наз. відм.

Er wird Student sein — наз, відм.

Він студент — наз. відм., тепер, час.

Він був студентом — орудн. відм., мин. час.

Він стане (буде) студентом — оруд, відм., майб. час.

Іноді присудок у німецькій мові, як і в українській, може бути виражений сполученням слів. Такі сполучення слів є ста­лими. Вони становлять сполучення дієслова з іменником:

Ein­druck machen (справляти враження)

Platz nehmen (сісти)

Antwort geben (давати відповідь)

sich Mühe geben (старатися)

Abschied nehmen (прощатися)

Eile haben (поспішати)

Angst haben (боятися)

in Bewegung setzen (пускати в хід)

sich auf den Weg machen (вирушати в дорогу) та ін.

Wir machten uns früh am Morgen auf den Weg.

Die alte Frau gab der Kleinen ein Zaubertöpfchen* und nahm Abschied von ihr. (Ein Märchen)

Рано-вранці ми вирушили в дорогу.

Стара дала дівчині чарів­ний горщичок і попрощалась з нею. (Казка)

Узгодження дієслівного присудка з підметом

Відмінювана частина присудка узгоджується з під­метом в особі й числі.

Ich schreibe.

Der Schüler hat geantwortet.

Die Jungen wollen Sport treiben.

Я пишу.

Учень відповів.

Хлопчики хочуть займатися спортом.

Примітка. В українській мові на відміну від німецької дієслівний присудок минулого часу однини узгоджується з підметом також і в роді.

Порівняйте:

Der Vater ging zur Arbeit.  –  Батько пішов на роботу.

Die Mutter ging zur Arbeit. – Мати пішла на роботу.

Узгодження іменного присудка з підметом

Дієслово-зв’язка, що входить до складу іменного при­судка, узгоджується з підметом в числі і особі.

Dieser Student ist aus Berlin. – Цей студент з Берліну.

Diese Studenten sind aus Berlin. – Ці студенти з Берліну.

Якщо підмет виражений вказівним займенником das, es або питальним wer, was, а іменна частина присудка іменником у множині, то дієслово-зв’язка узгоджується не з підметом, а з іменною частиною присудка.

Порівняйте:

Das ist ein Heft.— Це зошит.

Es ist ein Ball.— Це м’яч.

Wer ist diese Frau? — Хто ця жінка?

Was ist er von Beruf? — Хто він за фахом?

Das sind Hefte.— Це зошити.

Es sind Bälle.— Це м’ячі.

Wer sind diese Frauen? — Хто ці жінки?

Was sind sie von Beruf? — Хто вони за фахом?