Порядок слів у реченні

В самостійному (головному) реченні певне місце має тільки присудок.  Змінна частина присудка може стояти в залежності від типу речення або на першому, або на другому місці, а незмінна (відокремлюваний префікс, Partizip II, інфінітив, предикатив) – на останньому.  Якщо присудок складається з двох частин, то він утворює ніби рамку, в якій розміщені інші члени речення.

Wir haben einen Ausflug ins Gebirge gemacht. – Ми здійснили прогулянку в гори.

Haben Sie einen Ausflug ins Gebirge gemacht? – Ви здійснили прогулянку в гори?

Всі інші члени речення розташовуються порівняно вільно навколо змінної частини присудка, займаючи різні місця.  Будь-який член речення може бути виражений як одним словом, так і кількома словами.

1-е місце (2 слова)

2-е місце (2 слова)

3-е місце (2 слова)

4-е місце(3 слова)

5-е місце (1 слово)

Schon heute

обставина часу

 

bereiten sich

змінювана частина присудка

unsere Sportler

підмет з означенням

auf die nächste Olympiade

додаток з означенням

vor.

незмінювана частина присудка – відокремлюваний префікс

(Вже зараз наші спортсмени готуються до наступної Олімпіади.)

МІСЦЕ ПІДМЕТА

У простому поширеному розповідному реченні підмет зазвичай стоїть перед присудком або після нього.

Якщо підмет стоїть перед присудком, то порядок слів називається прямим (die gerade Wortfolge). 

Якщо підмет стоїть після присудка, то порядок слів називається зворотним (die invertierte Wortfolge).

Прямий порядок слів:

Das Schuljahr beginnt am ersten September.  Навчальний рік в школі починається першого вересня.

Зворотний порядок слів:

Am ersten September beginnt das Schuljahr. Першого вересня починається навчальний рік у школі.

Схема прямого і зворотного порядку слів у простому поширеному розповідному реченні

Прямий порядок слів

підмет

  змінювана частина присудка

другорядні члени речення

незмінювана частина присудка

Зворотний порядок слів

другорядні члени речення

змінювана частина присудка

підмет

незмінювана частина присудка

МІСЦЕ ПРИСУДКА

1) Місце  присудка  у  простому  поширеному  розповідному  реченні: змінювана частина присудка стоїть на другому місці, а незмінювана – на останньому.

 1. Meine Schwester liest gern.

 2. Er trägt heute im Unterricht ein Gedicht von J. Becher vor.

 3. Wir haben uns im Theater ein Drama von Schiller ange­sehen.

 4. In der Oper „Der fliegende Holländer“, wie auch in seinen anderen Opern, wollte Wagner Menschen mit tiefen und edlen Gefühlen zeigen.

 5. Dieser Dichter ist berühmt.

 1. Моя сестра читає охоче.

 2. Він декламує сьогодні на занятті  вірші Бехера.

3. Ми дивилися в театрі драму Шиллера.

 4. В опері «Летючий голландець», як і в інших своїх операх, Вагнер хотів показати людей з глибокими і шляхетними почуттями.

 5. Цей письменник видатний.

 2)  Місце   присудка   у   простому   поширеному   питальному   реченні   без   питального   слова:  змінна  частина  присудка  стоїть  на  першому  місці,  а  незмінна – на останньому.

 Studierst du an der Uni?

 Bereitest du dich auf die Prüfung vor?

 Hast du diesen Sommer in der Stadt  oder auf dem Lande verbracht?

 Wollt Ihr heute Abend ins Konzert gehen?

 Ist er beschäftigt?

 Ти навчаєшся в університеті?

 Ти готуєшся до іспитів?

Ти провів це літо в місті чи в селі?

Ви хочете піти сьогодні ввечері на концерт?

 Він зайнятий?

Схема порядку слів в питальних реченнях без питального слова

змінна частина присудка

присудок

другорядні члени речення

незмінна частина присудка

3) Місце присудка у простому поширеному питальному реченні з питальним словом: змінна частина присудка стоїть на другому місці, а незмінна – на останньому.

 Wie schreibt ihr deutsch?

 Was schreibt er ab?

 Warum hast du an ihn ge­schrieben?

 Wann kannst du mit mir dar­über sprechen?

 Як ви пишете німецькою?

 Що він списує?

 Чому ти йому написав?

Коли ти зможеш зі мною про це поговорити?

4) Місце присудка в наказовому реченні: змінна частина присудка стоїть на першому місці, а незмінна – на останньому (пор. з питальним реченням без питального слова).

 Lies laut!  

 Lies den Text laut vor!

 Sei immer fleißig!

 Читай голосно!

 Читай текст голосно!

 Будь завжди старанним!

МІСЦЕ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

Другорядні члени речення не мають в простому поширеному реченні постійних місць.  Вони можуть розташовуватися по-різному, в залежності від порядку слів у реченні – прямого або зворотного, а також від того, чи складається присудок тільки зі змінної частини або із змінної і незмінної.

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (SÄTZE MIT GLEICHARTIGEN SATZGLIEDERN)

Однорідні члени речення (підмет і присудок або другорядні члени) часто з’єднуються один з одним за допомогою сполучників.

Найбільш уживаними сполучниками є: und (і), oder (або) aber (але), nicht … sondern (не … а), nicht nur … sondern auch (не тільки … а й) і деякі інші.

 1. Auf    dem    Tisch   lagen   frische Zeitungen und Zeitschriften.

 2. Er   antwortete   auf   alle   Fra­gen langsam, aber richtig.

 3. Gehen wir am Sonntag ins Museum oder in den Klub?

 4. Sie besucht dich nicht heute, sondern   morgen.

 5. Nicht nur meine Schwester, sondern auch mein Bruder lernt in einer Musikschule.

1. На  столі  лежали  нові  газети і  журнали.

 2. Він  відповідав  на  всі  питання повільно,  але  вірно.

 3. Ми  підемо  в  неділю в музей або в клуб?

 4. Вона  відвідає  тебе  не  сьогодні,  а завтра.

 5. Не  тільки  моя  сестра, а й мій брат вчиться в музичній школі.

Зв’язок між однорідними членами речення може бути і безсполучниковим.  В цьому випадку однорідні члени речення відокремлюються один від одного комами.

  Im Gang standen Schulbänke, Stühle und Schränke.

  У коридорі стояли парти, стільці і шафи.

Примітка.  Кома не ставиться перед сполучниками und і oder.  Якщо сполучник парний, то кома ставиться перед його другою частиною (див. приклади).  У парних сполучниках sowohl … als auch (і … і: як … так і …) і weder … noch (ні … ні), кома перед другою частиною сполучника не ставиться.

 Er ist sowohl Dreher als auch  Schweißer.

 Sowohl der Vater als auch die Mutter ist berufstätig.

 Das Kind konnte weder lesen noch schreiben.

 Він токар і зварювальник.

Як батько, так і мати працюють (за фахом).

Дитина не вміла ні читати, ні писати.