Артикль (der Artikel)

DER ARTIKEL  (АРТИКЛЬ)

Allgemeines (ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ) 

В німецькій мові іменник вживається в супроводі служ­бового слова, яке називається артиклем. Артикль  буває  двох  видів:   означений   (der bestimmte Artikel)  і неозначений  (der unbestimmte Artikel). У таблицях наведено відмінювання артиклів, яке треба запам’ятати.

Означений артикль (der bestimmte Artikel)

Однина (Singular)

Відмінок чоловічий рід (m.)  жіночий рід (f.)

середній рід (n.)

Nominativ

der

die

das

Genitiv

des

der

des

Dativ

dem

der

dem

Akkusativ

den

die

das

 

Множина (Plural)

Nominativ                              die
Genitiv                              der
Dativ                              den
Akkusativ                              die
         

  Неозначений артикль (der unbestimmte Artikel)

Однина (Singular)

Відмінок

чоловічий рід (m.)  жіночий рід (f.) середній рід (n.)

Nominativ

ein

eine

ein

Genitiv

eines einer

eines

Dativ

einem

einer

einem

Akkusativ

einen eine

ein

Множина (Plural)
Множині іменника з неозначеним артиклем відповідає так звана нульова форма артиклю (der Nullartikel)

За означеним артиклем можна визначити рід іменника. Наприклад:

der Маnn (чоловік) – іменник чоловічого роду

das Кіnd (дитина) – іменник середнього роду

die Fгаu (жінка) – іменник жіночого роду

die Sее (море) – іменник жіночого роду

das Вild (картина) – іменник середнього роду

das Вегg (гора)  – іменник середнього роду

Неозначений артикль на відміну від означеного артикля вка­зує лише на жіночий рід, оскільки форми артикля чоловічого і се­реднього родів збігаються.

Порівняйте: еіп Мапп — еіп Kind, але: еіпе Frau.

За артиклем можна визначити число  іменника. Наприклад:

Однина

Множина

das Fenster

 

das Zimmer

вікно

 

кімната

die Fenster

 

die Zimmer

вікна

 

кімнати

Deklination des Artikels (Відмінювання артикля)

В німецькій мові чотири відмінки:

Nominativ— називний відмінок

Genitiv — родовий відмінок

Dativ — давальний відмінок

Akkusativ — знахідний відмінок       

   

Відмінювання означеного артикля

Відмінювання неозначеного артикля

Число

Відмі-нок Чоловічий рід Середній рід Жіночий рід Чоловічий

 

рід

Середній

 

рід

Жіночийрід

Sin-

 

gular

Nom.       der              das die еіn                    еіn еіnе
Gen. des der еіnеs еіnег
Dat. dem der еіnеm еіnег
Akk.        den             das die еіnеn                еіn еіnе
Plu-

 

ral

Nom. die die  

 

Множини   немає

Gen.

 

Dat.

der

 

den

der

 

den

Akk. die die

Зверніть увагу на збіг форм артиклів у деяких відмінках.

 

Der Gebrauch des unbestimmten Artikels (Вживання неозначеного артикля)

Неозначений артикль вживається в таких випадках:

 1) коли говорять про предмет, не виділяючи в ньо­му особливих ознак, що відріз­няють його від інших однорід­них предметів.

 2) коли предмет називається вперше, коли він невідомий або маловідомий тому, хто говорить (пише), або хто слухає (читає).

3) після дієслова haben і виразу es gibt:

Er hat eine Schwester. – У нього є сестра.

Hier gibt es einen Lesesaal. – Тут є читальний зал.

4)  в іменному присудку (перед іменником, який вживається як предикатив):

Erfurt ist eine Blumenstadt. – Ерфурт — місто квітів.

Das war eine sehr wichtige Frage. – Це було дуже важливе питання.

5) перед іменником в порівняннях:

Er schwimmt wie ein Fisch. – Він плаває як риба.

Das Fehlen eines Artikels (ВІДСУТНІСТЬ АРТИКЛЯ)

Артикль пропускається в таких випадках:

1)  якщо перед іменником стоїть займенник або кількісний числівник.           Порівняйте:

Die Feder — meine Feder — zwei Federn.

перо — моє перо — два пе­ра;

das Heft — dieses Heft — alle Hefte.

зошит — цей зошит — усі зошити.

Примітка. В деяких випадках, наприклад, коли йдеться про предме­ти, добре відомі тим, хто говорить, перед сполученням іменника з кількісним числівником вживається означений артикль.

Hans,  Karl  und  Erich  sind  gute Schwimmer. – Ганс, Карл і Еріх — добрі плав­ці.

Die  drei   Freunde  gehen oft zusammen baden. – Троє друзів часто ходять разом купатися.

2) у множині, якщо в однині іменник вживався з неозначе­ним артиклем:

Hier steht eine Tasse.  Hier stehen Tassen. – Тут стоїть чашка. Тут стоять чашки.

Das ist eine Schultasche. Das sind Schultaschen. – Це портфель школяра. Це портфелі школярів.

3) у звертаннях:

 Kinder, hört zu! Діти, слухайте!

Junge, steh auf! Хлопче, встань!

4) якщо перед іменником стоїть означення в родовому від­мінку:

 Annas Eltern sind Arbeiter. Батьки Ганни — робітники.

5) перед назвами міст і країн середнього роду:

 Berlin liegt an der Spree. Берлін розташований на Шпрее.

Zwei große deutsche Städte tragen den gleichen Namen: das sind Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder. Два великих німецьких мі­ста мають одну й ту ж назву: це Франкфурт на Майні і Франкфурт на Одері.

Paris ist die Hauptstadt Frankreichs. Париж — столиця Франції.

Якщо ж назви міст і країн середнього роду вживаються з означенням, то перед ними ставиться означений артикль:

Das heutige Berlin ist sehr schön. Берлін сьогоднішнього дня дуже гарний.

Назви країн жіночого роду вживаються з означеним артиклем:

Die Hauptstadt der Slo­wakei ist Bratislava.

Genf befindet sich in der Schweiz. Женева знаходиться у Швейцарії.

6) перед власними іменами:

 Bertolt Brecht ist ein be­kannter deutscher Dramatiker.

Бертольт Брехт — відомий німецький драматург.

Але власні імена вживаються з означеним артиклем, якщо перед ними стоїть означення:

Schon mit acht Jahren gab der kleine Ludwig van Beethoven sein erstes Konzert.Вже у вісім років маленький Людвіг ван Бетховен дав свій перший концерт.

7) перед іменниками, що означають назви речовин:

 Trinken Sie gern Kaffee? Чи Ви охоче п’єте каву?

Порівняйте:

1. Er hat ein Lehrbuch gekauft. – Він        купив підручник. Er hat das Lehrbuch für die zehnte Klasse ge­kauft.- Він купив підручник для де­сятого класу.
2. Die Lehrerin spricht mit einem Schüler. Вчителька розмовляє з уч­нем. Die Lehrerin spricht mit dem besten Schüler un­serer Klasse.Вчителька     роз­мовляє   з   кращим учнем нашого кла­су.
3. Hier liegt ein blaues Heft. Тут  лежить синій зошит. Hier liegt das blaue Heft deines Freundes. – Тут лежить си­ній зошит твого друга.
4. Auf dem Tisch stand eine  kleine Vase.На столі сто­яла маленька ваза. Stell die Vase mit den Blumen auf den Tisch! – Постав    вазу    з квітами на стіл!
5. Sie liest eine interessante      Zeitung.- Вона читає цікаву газету. Sie liest die heutige Zeitung. – Вона  читає сьо­годнішню газету.

Пояснення до прикладів

Якщо означення вказує на ознаку, яка мало відрізняє цей предмет від інших, то в цьому випадку вживається неозначений артикль (див. прикла­ди 3, 4, 5).

Якщо означення вказує на ознаку, яка в значній мірі відрізняє цей предмет від інших, то вживається означений артикль. Саме тому означений артикль звичайно стоїть перед прикметником у найвищому ступені (див. при­клад 2а), перед порядковим числівником (див. приклад 1а) і перед іменни­ком, якщо означення виражене іншим іменником у родовому відмінку (див. приклад За) або іменником з прийменником (див. приклади 1а, 4а).

Примітка. Як видно з усіх наведених прикладів, артикль з німецької мови не перекладається, це – службове слово. У тих випадках, коли на derdiedas падає наголос, ці слова є вказівними займенниками і перекла­даються вказівними займенниками цей, ця, це або той, та, те залежно від загального змісту. Наприклад: Das ist ja eben ‘der Junge.  Це якраз і є цей (той) хлопець! 

‘Der Junge kann es schaffen. Цей (той) хлопець може це зро­бити.

Неозначений  артикль  іноді  відповідає  займенникам один, якийсь. Наприклад:

Das hat mir ein Schriftsteller erzählt. – Це    мені    розповів    один письменник.

Komm ans Telefon! Ein Mädchen ruft dich an. – Підійди до телефону! Тобі телефонує якась дівчина.