Partizipien

Дієприкметники

Дієприкметники утворюються від дієслів і можуть поєднувати у собі властивості дієслова і прикметника. В німецькій мові існують два види дієприкметників: Partizip I, Partizip II.

lernen – gelernt (Partizip II) – Das gelernte Lied. – Вивчена пісня.

laufen – laufend (Partizip I) – Das laufende Mädchen. – Дівчинка, що біжить.

Partizip І

Partizip І утворюється від інфінітива за допомогою суфікса –end та -nd.

Infinitiv

les-en

einschlaf-en

lächel-n

Partizip I

les + end = lesend

einschlaf + end = einschlafend

lächel + nd = lächelnd

Partizip І носить завжди активний характер і виражає незакінчену дію.

В реченні Partizip І вживається:

1. У повній формі (тобто з відмінковими закінченнями) як означення.

Im Frühling kann man in Gärten und Parks viele spie­lende Kinder sehen.

Das brennende Haus war schon von weitem zu sehen.

Весною можна бачити в са­дах і парках багато дітей, що граються.

Палаючий будинок було видно вже здалеку.

2. У короткій формі (тобто без відмінкових закінчень) як обставина способу дії.

Schweigend standen wir vor der Sixtinischen Madonna und bewunderten dieses Meister­werk von Raffael.

So fröhlich kam Fritz nach Hause, dass die Mutter ihn scherzend fragte, ob er das große Los gewonnen hätte. (A. Probst, Schulgeschichten)

Мовчки ми стояли перед Сикстинською Мадонною і ми­лувались цим чудовим твором Рафаеля.

Фріц прийшов додому та­кий радісний, що мати жар­тома спитала його, чи не ді­стався йому найбільший ви­граш. (А. Пробст, Оповідання про школу)

Partizip II

Partizip II утворюється від основи дієслова за допо­могою префікса ge- і суфіксів –(e)t (для слабких дієслів) і -еn (для сильних дієслів).

Partizip II = префікс ge- + основа дієслова + суфікс –(e)t / -en

Infinitiv

Partizip II

mach-en

arbeit-en

bad-en

les-en

find-en

nenn-en

auf-steh-en

durch-seh-en

be-komm-en

er-zähl-en

marsch-ier-en

deklin-ier-en

 

ge-mach-t

ge-arbeit-et

ge-bad-et

ge-les-en

ge-fund-en

ge-nann-t

auf-ge-stand-en

durch-ge-seh-en

be-komm-en

er-zähl-t

marsch-ier-t

deklin-ier-t

(У дієслів з невідокремлюваними префіксами і у дієслів з суфіксом -іеrеп відсутній префікс ge– в Partizip II.)

Partizip II вживається в короткій і повній формі. У ко­роткій формі (Наприклад: gemacht, gelesen, …) Partizip II входить до складних дієслівних форм (Perfekt, Plusquamperfekt) індикатива (актива і пасива), а також кон’юнктива(Konjunktiv) і є в реченні частиною простого дієслівного присудка.

Wir haben mit großem Vergnügen den Roman von E. Strittmatter „Tinko“ gelesen.

Das Zentrum der Stadt wird umgestaltet: zum Teil wird es abgerissen und neu aufgebaut.

Ми з великим задоволенням прочитали роман Е. Штріттматтера «Тінко».

Центр міста буде пере­творено: частково його буде знесено і побудовано заново.

У повній формі Partizip II відмінюється як прикметник і вживається в реченні як узгоджене означення.

Auf dem Tisch lag ein auf­geschlagenes Buch.

Die durchgeführten Versu­che waren von großer Bedeu­tung.

На столі лежала розкрита книжка.

Проведені досліди мали ве­лике значення.

Як означення може вживатися Partizip II не від усіх дієслів, а лише від перехідних і деяких неперехідних.

Partizip II перехідних дієслів означає закінчену дію і має пасивне значення.

Partizip II перехідних дієслів

Форма дієприкметника

Який член речення

Приклад

Переклад

Пояснення

Повна (відмінювана)

Узгоджене озна­чення

Die neugebauten Metrolinien verbin­den das Zentrum der Stadt mit ihren Vororten.

In Tallinn gibt es neben breiten asphaltierten Stra­ßen und hohen Häusern kleine Gäßchen mit alten Gebäuden.

Заново побудо­вані лінії метро з’єднують центр міста з його око­лицями.

 

У Талліні є по­ряд з широкими асфальтованими вулицями і висо­кими будинками маленькі провулки з старовинними бу­дівлями.

Partizip II пере­хідних дієслів, що вживається як оз­начення, відпові­дає в українській мові пасивному дієприкметнику минулого часу.

Partizip II неперехідних дієслів вживається як озна­чення лише в тому випадку, коли ці дієслова означають або можуть означати закінчену, доконану дію. Німецькою не можна, наприклад, сказати: „die geschlafe­nen Kinder“ або „die gegangenen Menschen“, але можна сказати „die eingeschlafenen Kinder“ (діти, які заснули) і „die fortgegange­nen Menschen“ (люди, що пішли), тому що дієслова einschlafen і fortgehen можуть виражати дію закінчену, доконану, а діє­слова schlafen і gehen цього значення не можуть мати.

Правило: Partizip II неперехідних дієслів, який може вживатися як означення, означає закінчену дію, доконану, і має активний ха­рактер. Здебільшого як означення вживається Partizip II непе­рехідних дієслів, що мають префікси і відмінюються з допоміж­ним дієсловом sein (наприклад: einschlafen (засинати), aufwachen (прокидатися), aufblühen (розквітати))

Partizip II неперехідних дієслів

Форма дієприкметника

Який член речення

Приклад

Переклад

Пояснення

Повна (відмінювана)

Узго­джене озна­чення

Es war Abend. Im Kindergarten war es still. Die fest eingeschlafe­nen Kinder lagen in ihren Bettchen.

Die Kinder saßen am Lagerfeu­er und besprachen die Ereignisse des vergangenen Ta­ges.

Був вечір. У ди­тячому садку було тихо. Міцно заснулі діти лежали в своїх ліжках.

Діти сиділи біля вогнища і обговорювали події минулого дня.

Partizip II непе­рехідних дієслів, вжитий як озна­чення, відповідає в українській мові активному дієпри­кметнику минуло­го часу.