Trennbare und untrennbare Verben

Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами

Дієслова з невідокремлюваними префіксами (untrennbare Verben)

Невідокремлюваних префіксів у німецькій мові вісім: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-. Невідокремлювані префікси не наголошуються і ніколи не відокремлюються. Префікси змінюють значення простих дієслів.

Префікс

Просте дієслово

Похідне дієслово

        bе-

        ge-

        ег-

        ver-

        zer-

        ent-

        emp-

        miss-

kommen приходити

hören чути

zählen лічити

stehen стояти

schlagen бити

gehen іти

fangen ловити

trauen довіряти

be’kommen одержувати

ge’hören належати

er’zählen розповідати

ver’stehen розуміти, уміти

zer’schlagen розбивати

ent’gehen зникати, уникати

emp’fangen приймати

miss’trauen не довіряти

Trennbare Präfixe (відокремлювані префікси)

Відокремлювані префікси в німецькій мові за формою і за значенням, яке вони надають простому дієслову, схожі на прийменники і прислівники.
Відокремлювані префікси завжди наголошуються, відокремлюються при відмінюванні дієслів в Präsens, Präteritum, Imperativ та ставляться в самий кінець речення:
‘ausschreiben — виписувати
‘zuhören — слухати 
‘aufschlagen — відкривати
‘aussprechen — вимовляти
‘fortgehen — піти
Präsens: Er spricht dieses Wort falsch aus. – Він неправильно вимовляє це слово.
Präteritum: Er sprach dieses Wort falsch aus. – Він неправильно вимовив це слово.
Imperativ: Sprich dieses Wort richtig aus! – Вимови це слово правильно!
У Partizip II префікс ge- стоїть після відокремлюваного префікса.
Наприклад:
ausgeschrieben — виписаний
aufgeschlagen — відкритий
ausgesprochen — вимовлений

Прийменники, що вживаються як відокремлювані префікси

Прості дієслова

Похідні дієслова

an-

kommen приходити

‘ankommen прибувати

auf-

stehen стояти

‘aufstehen вставати

aus-

zeichnen малювати

‘auszeichnen відмічати, нагороджувати

bei-

wohnen жити

‘beiwohnen бути присутнім

ein- *

nehmen брати, взяти

‘einnehmen приймати (ліки)

mit-

fahren їхати

‘mitfahren їхати з ким-н. разом

nach-

sehen дивитися

‘nachsehen дивитися кому-н. услід

vor-

stellen ставити

‘vorstellen уявляти

zu-

machen робити

‘zumachen закривати, зачиняти

* Відокремлюваний префікс ein- походить від прийменника in.

Прислівники прості і складені, що вжива­ються як відокрем­лювані префікси

Прості дієслова

Похідні дієслова

ab-

nehmen брати

‘abnehmen скидати

da-

stehen стояти

‘dastehen стояти, знаходи­тися

da’zwischen-

kommen приходити

da’zwischenkommen -втруча­тися, перебивати

em’por-

steigen підніматися

em’porsteigen підніматися (вгору), сходити (на гору)

fort-

gehen ходити

‘fortgehen  піти

Прислівники прості і складені, що вжива­ються як відокрем­лювані префікси

Прості дієслова

Похідні дієслова

fest-

stellen ставити

‘feststellen встановлювати, констатувати

her-

steilen ставити

‘herstellen створювати, виго­товляти

herab-

nehmen брати

‘herabnehmen знімати, брати зверху

heraus-

schreiben писати

‘herausschreiben виписувати

herbei-

kommen приходити

‘herbeikommen підходити, наближатися

herunter-

steigen підніматися

‘heruntersteigen спускатися, злазити вниз

hin-

fahren їхати

‘hinfahren  поїхати куди-н.

hinab-

gehen ходити

hi’nabgehen іти вниз, спус­катися

hinauf-

gehen ходити

hi’naufgehen сходити, підні­матися

hinaus-

fahren їхати

hin’ausfahren виїжджати

los-

kommen приходити

‘loskommen збуватися, звіль­нятися, тікати

vorangehen йти вперед, йти на чолі

voran-

gehen ходити

vorbei-

gehen ходити

vor’beigehen проходити ми­мо кого-н., чого-н.

weg-

laufen бігати

‘weglaufen тікати, втікти

weiter-

fahren їхати

‘weiterfahren продовжувати їхати (іти), їхати (іти) далі

zurück-

kehren повертати, повер­нути

zu’rückkehren повертатися

zusammen-

halten тримати

zu’sammenhalten стояти один за одного

ПРЕФІКСИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ЯК ВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ, ТАК І НЕВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ

Деякі префікси можуть бути відокремлюваними (наголошеними) й невідокремлюваними (ненаголошеними), залежно від цього змінюється значення дієслова. До таких префіксів належать: durch-, um-, über-, unter-, wieder-, wider-, voll-.
Наприклад:

durch-

durch’schneiden

Der Strahl des Scheinwerfers durchschnitt die Dunkelheit.

‘durchschneiden

Er schnitt den Strick durch.

розсікати, прорізувати (у переносному значенні)

Промінь прожектора прорізав темряву.

розрізати, прорізувати (у прямому значенні)

Він розрізав мотузку.

über-

über’setzen

Er übersetzt ohne Wörterbuch.

‘übersetzen

Man setzte uns ans andere Ufer über.

перекладати

Він перекладає без словника.

 перевозити

Нас перевезли на другий бе­рег.

Складені дієслова складаються з двох слів. Другим словом є завжди дієслово, а першим словом можуть бути різні  частини мови.

‘teil,nehmen

‘statt,finden

‘frei,lassen

‘los,fahren

‘kennen,lernen

‘stehen,bleiben

zu’grunde,gehen

брати участь

відбуватися

звільняти, випускати

від’їжджати, рушати

знайомитися

зупинятися

гинути

В складених дієсловах головний наголос падає завжди на перше слово, і вони відмінюються так само, як дієслова з від­окремлюваними префіксами.

Alle nehmen an dieser Ar­beit teil.

Alle nahmen an dieser Ar­beit teil.

Nehmt an dieser Arbeit teil!

Wir bleiben vor einem schö­nen Gebäude stehen.

Wir blieben vor einem schö­nen Gebäude stehen.

Bleiben wir vor diesem schö­nen Gebäude stehen!

Всі беруть участь у цій ро­боті.

Всі брали участь у цій ро­боті.

Беріть участь у цій роботі! Ми зупиняємося перед гар­ним будинком.

Ми зупинилися перед гар­ним будинком.

Зупинімося перед цим гар­ним будинком!