Die Grundformen der Verben

Основні форми дієслів

Основними формами дієслова в німецькій мові є: Infinitiv, Präteritum, Partizip II.

Infinitiv

Infinitiv – вихідна форма дієслова, яку ми знаходимо у словнику.
Інфінітивна форма дієслова може входити до складу інфінітивних конструкцій (um … zu … Infinitiv, statt … zu… Infinitiv, ohne … zu … Infinitiv), наприклад:
Ich gehe in die Bibliothek, um das Lehrbuch zu leihen. – Я йду до бібліотеки, щоб взяти підручник.
Інфінітивна форма дієслова часто вживається в реченні з часткою zu після інших дієслів, прикметників та іменників.
Ich habe einen Wunsch, nach Deutschland zu fahren.

Після модальних дієслів (können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen), дієслів руху (fahren (їхати), gehen (йти), laufen (бігти) та ін.), відчуттів (hören (чути), sehen (бачити), fühlen (відчувати) інфінітивна форма дієслова вживається без частки zu.
Wir können Ihnen helfen. – Ми можемо вам допомогти.

Präteritum

Präteritum (у деяких граматиках зустрічається й інша назва цієї форми – Imperfekt) – форма минулого часу, яка змінюється за особами та вживається для опису минулих подій при монологічному висловлюванні.

Приклади дієвідмінювання дієслів в Präteritum

ich machte arbeitete ging

 

gingst

du machtest arbeitetest
er, sie, es } machte arbeitete ging
wir machten arbeiteten gingen
ihr machtet arbeitetet gingt
sie machten arbeiteten gingen
Sie machten arbeiteten gingen

Partizip II

Partizip II – незмінювана форма дієслова, яка служить для утворення складних дієслівних конструкцій (z. B. Perfekt, Plusquamperfekt) індикатива (актив і пасив), а також кон’юнктива

Наприклад:
Perfekt: Ich habe dieses Buch schon gelesen. – Я вже читав цю книжку.

Partizip II утворюється від основи дієслова за допомогою префікса ge- і суфіксів – (e)t (для слабких дієслів) і -еn (для сильних дієслів).
Partizip II = префікс ge- + основа дієслова + суфікс – (e) t / -en

Наприклад:

Infinitiv  –  Partizip II
mach-en – ge-mach-t, arbeit-en – ge-arbeit-et, bad-en – ge-bad-et, les-en – ge-les-en,

find-en – ge-fund-en, nenn-en – ge-nann-t, auf-steh-en – auf-ge-stand-en, durch-seh-en – durch-ge-seh-en

У дієслів з невідокремлюваними префіксами і у дієслів із суфіксом -ieren відсутній префікс ge- в Partizip II.

z. B.: verstehen – verstanden, übersetzen – übersetzt, passieren – passiert, notieren – notiert
Partizip II входить до складних дієслівних конструкцій (Perfekt, Plusquamperfekt) індикатива (актив і пасив), а також кон’юнктива, і в реченні є частиною простого дієслівного присудка. Наприклад:

Wir haben mit großem Vergnügen den Roman von E. Strittmatter “Tinko” gelesen.
Das Zentrum der Stadt wird umgestaltet: zum Teil wird es abgerissen und neu aufgebaut. – 
Ми з великим задоволенням прочитали роман Е. Штриттматтера «Тинко».
Центр буде перетворений: частково він буде знесений і побудований заново.

Starke, schwache und unregelmäßige Verben (Сильні, слабкі та неправильні дієслова)

Залежно від типу дієвідміни дієслова в німецькій мові поділяються на такі групи:

1) сильні дієслова (die starken Verben) змінюють кореневий голосний при утворенні основних форм дієслова, наприклад:

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

die 3. Person, Präsens

nehmen (брати)

nahm

genommen

er (sie, es) nimmt

2) слабкі дієслова (die schwachen Verben) мають такі ознаки:

  1. кореневий голосний не змінюється;
  2. Präteritum утворюється за допомогою суфікса -(e)te;
  3. Partizip II утворюється за допомогою суфікса -(e)t.

наприклад:

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

die 3. Person, Präsens

machen (робити)

machte

hat gemacht

er (sie, es) macht

3) неправильні дієслова (die unregelmäßigen Verben) мають відхилення від сильних і слабких дієслів при утворенні основних форм і в деяких випадках при дієвідміню­ванні в Präsens, наприклад:

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

die 3. Person, Präsens

kennen (знати)

kannte

gekannt

er (sie, es) kennt